Home

Keskihajonnan kaava

Alasuutari (1993) on todennut, että hyvä tutkimusraportti on luonteeltaan kuin salapoliisiromaani, siinä vähitellen selviää, mikä on jutun ratkaisu. Tuttu kaava toistuu Zimbabwessa. Peik Johansson8.8.2018 13.06. Ulkomaat0 kommenttia 0 Mistä paradigma tulee? Onko se jotakin, jonka voi valita vapaasti, ja jos, niin miten? Vai kasvetaanko siihen jollakin tavalla kulttuurin ja koulutuksen myötä?

Merkin viittaussuhteet voivat muodostaa monikerroksisen järjestelmän, jossa voidaan erottaa ensisijaiset (firstness) tai toissijaiset (secondness) sekä kolmannet (thirdness) viittaukset tai varsinaiset merkitykset ja vihjemerkitykset. Sen mukaan ilmiössä havaitaan ensin jotakin yksittäistä, tai jotakin jakautuneena kahteen tai kolmeen elementtiin. Firstness muodostaa lähtökohdan, joka on jotakin itsessään, secondness on siihen nähden vastakkainen tai on jossakin suhteessa edelliseen, thirdness on joko edellisten haarautuma tai välittää jotakin niiden kahden välillä. Peirce erottaa lisäksi merkin viittaamien asioiden piirissä ajatteluun ja tietoon liittyvän kognitiivisen osan, tunteisiin liittyvän emotionaalisen osan ja toimintaan liittyvän praktisen osan. (Niiniluoto 1990,234; Sonesson 1992, 29)Miksi kysytään? Mitä kysytään? Miten kysytään? Mikä yhteys kysymyksellä on tutkimusotteen valintaan?Jos kommunaliteetti jonkin muuttujan kohdalla on alhainen, esimerkiksi on korkeintaan .50 (joka tarkoittaa, että tästä muuttujasta selittyy näillä faktoreilla ainoastaan 50 %), kannattaa tarkistaa muuttujan tarpeellisuus koko analyysissa. Jos se on alhainen, harkitaan ao. muuttujan poistamista faktorianalyysista tai summamuuttujien laskemista (tarkoittaen, että useitten jokseenkin samaa asiaa mittaavien muuttujien arvot lasketaan yhteen ja käsitellään uutena yhdistettynä muuttujana), jolloin tulos tavallisesti selkenee ja tiivistyy. Kaava map. Share any place, weather, ruler (on yandex map), city list of (Finland) with marked administrative center. Address search. Squares, roads and streets with restaurants, bars, coffee..

Hajontaluku - Wikipedi

 1. Eettisiltä näkökannoilta tutkimusmenetelmien ongelmat poikkeavat toisistaan. Tutkijan on pystyttävä puntaroimaan, millaisia eettisiä ongelmia erilaiset menetelmät tuovat muassaan ja osattava valita niiden välillä.
 2. kaava
 3. Kvantitatiivisen empiirisen tutkimuksen tutkimusasetelmassa on yleensä kysymys erilaisten muuttujaryhmien välisestä suhteesta, eli siinä on selittävät ja selitettävä(t) muuttuja(t) ja niiden lisäksi mahdollisia taustamuuttujia ja väliin tulevia muuttujia. Niiden kunkin luonne ja valinnan perusteet selostetaan hyvässä tutkimusasetelmassa.
 4. Portfolio eli salkku on yhä enemmän käyttöön tuleva muoto tallentaa muistiin erilaista opiskelun yhteydessä esiin tullutta aineistoa. Sitä voidaan käyttää kaikilla kouluasteilla esikoulu- ja alkuopetuksesta yliopistotasolle saakka. Se soveltuu yhtä hyvin tiedollisten asiasisältöjen omaksumisen kuin taiteellisen työskentelynkin tueksi. Sitä voivat opintojen yhteydessä käyttää hyväkseen sekä opiskelijat että heidän opettajansa. Erityisen hyvin se soveltuu opintotulosten ja -suoritusten arviointiin antamalla lisävalaistusta oppimisprosessista ja sen taustoista. Portfolio- eli salkkuarviointi alkaa olla jo varsin yleinen menetelmä sekä yleissivistävän että taidekoulutuksen puolella.
 5. teknisten tieteiden piirissä. Systeemiteknologian kehittyessä erityisesti 1950-luvulta lähtien kehitykseen vaikutti voimakkaasti amerikkalainen RAND-Corporation, jonka tehtävänä oli edistää amerikkalaisten yhtiöiden systeemitoi

Kun puhutaan tutkimuksen yleisestä luotettavuudesta ja pätevyydestä, puhutaan siitä, että esimerkiksi tutkimusaineisto on validi tai että tutkimus kokonaisuudessaan ja sen tulokset ovat valideja eli luotettavia. Voidaan puhua myös siitä, että mittari tai mittaustoimitus on reliaabeli, jolloin tarkoitetaan, että se on pysyvä, antaa samoja tuloksia eri kerroilla.Tutkijan mielenkiinto asiaan, hänen elämäntapansa, ammattinsa ja aikaisempi elämänhistoriansa vaikuttavat näkökulman valintaan. Laadullista tulkinnallista tutkimusta leimaakin se, että tutkija yleensä valitsee lähestymistapansa omasta historiastaan ja käytännön kokemuksistaan, toisin kuin teoreettisista syistä valitussa tutkimustarpeessa. Tutkimuksen erilaisilla lähtökohtaoletuksilla tarkoitetaan sitä, että eri tieteissä ja erilaisilla elämänalueilla on omat vaatimuksensa, jotka suuntaavat tutkimusta, esimerkiksi sen vaativuustasoa, sovellettavuutta, käytännönläheisyyttä jne.Hypoteesien tekoa saattaa auttaa, jos niihin liittyvät käsitteet voidaan alunperin ns. operationalisoida eli antaa niille tietty ja varma todellisuutta vastaava sisältö. Havainnot tehdään ja aineisto kootaan näiden suuntaviivojen mukaisesti. Tosin tässä menettelyssä piilee se vaara, että käsite määritellään alunperin liian ahtaasti ja aineiston kokoaminen on kapea-alaista. Toinen tapa on menetellä ”vainukoiran” tavoin: esittää ensin löysiä kysymyksiä, improvisoida ja edetä tunteenomaisesti ja vasta sen jälkeen määrittää hypoteesit ja käsitteet täsmällisesti.Teoriat ja mallien mukainen ajattelu suhteessa todellisuuteen on eräs tieteellisistä lähestymistavoista. Teoriat ja niiden mukaan tehdyt mallit yksinkertaistavat todellisuutta. Ne ovat oletuksia todellisuudesta. Tutkimuksella pyritään tekemään tulkintoja ja antamaan sovellusohjeita taustalla olevien teorioitten ja mallien mukaisesti. Vaikkapa koulutustutkimuksen alueelta löytyy Suomestakin esimerkkejä tämäntapaisesta tiedonkäsityksestä. Tutkija on saattanut laatia hypoteettisen mallin jonkin koulutussuunnitteluun liittyvän teorian pohjalta ja tutkinut ilmiötä tiettyjen muuttujien mukaisesti. Tulosten sovelluksena saattaa olla vaikkapa uusi kouluhallinnollinen säännös, joka ohjeistaa mallikkaasti ao. teorian mukaisen toi-minnan, mutta jonka lähtökohtana ei ole ollut todellisuus vaan teoreettinen idea siitä.

Hostikka, J. 1996. Keinuvan tuolin mekanismin kehittely. Artenomintyö 1053. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.Projekti-sanan taustalla on latinankielinen ilmaisu projicere joka se merkitsee “heittää eteen“ eli ehdotus, suunnitelma. Se on siis jotakin, joka on edessämme. Projekti merkitsee sekä ideaa, menetelmää jonkin tavoitteen ja tuloksen saavuttamiseksi että myös sitä työtä, jonka avulla tulos aiotaan saavuttaa. Jos ajatellaan sanana “heittää eteen“ -käsitettä, se johtaa ajatukset niihin eteen tuleviin ehdotuksiin, ideoihin, joiden ratkaisuja yritetään löytää.Jos oletetaan, että taulukon 2 aineisto on koko perusjoukko (eli kaikki työpaikan työntekijät) saadaan lapsiluvun keskihajonnaksi (ensimmäisen kaavan mukaan) 1,17. Jos taas oletetaan, että kyseessä on iso työpaikka ja aineisto on vain kymmenen hengen otos koko perusjoukosta, saadaan keskihajonnaksi (jälkimmäisen kaavan mukaan) 1,23. Ero on pieni, vaikka aineisto koostuikin vain kymmenestä havainnosta.Sukupuolimuuttujan yleisin arvo on "nainen", joita on aineistossa kuusi. Näin variaatiosuhde on tämän muuttujan osalta 1-(6/10)=0,4.Koska faktorianalyysit nykyään lasketaan atk-ohjelmin, ei tässä yhteydessä käsitellä faktorianalyysin teoreettista laskentatapaa. Jos siihen halutaan perehtyä tarkemmin, tarjoutuu siihen useita hyviä ja selkeitä tilastokäsittelyn teoksia, esimerkiksi Karma & Komulainen 1984; Cohen & Manion 1989.

Delfoi-menetelmä vaikuttaa vaarallisen yksinkertaiselta ja sen vuoksi kannattaa varottaa seuraavista useimmin tehtävistä virheistä: aiheesta annetaan liian johdattelevaa ja yksityiskohtaista tietoa, joka johtaa vastaajat liian tarkasti tiettyyn suuntaan. Tiedon antamisesta on vastuussa tutkija, joka näin ollen tuo liikaa esiin omaa käsitystään ja mahdollisesti toivomaansa lopputulosta tutkittavasta kohteesta. Toisena vaaratekijänä on puutteellinen tekniikka vastausten koonnissa ja esittämisessä seuraavalla kierroksella. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa tutkijan olisi tuotava epävarmat tulkinnat esiin seuraavan kierroksen kysymyksissä eikä oikaistava niitä. Oikaiseminen tapahtuu helposti tutkijan itsensä toivomaan suuntaan. Tutkija saattaa myös liian hanakasti sulkea pois poikkeavat näkökannat seuraavan kierroksen kysymyksistä ja tehdä näin keinotekoista konsensusta vielä keskeneräisistä ja ratkaisematta olevista mielipiteistä. Delfoi-menetelmä on tyypillisesti alku (input) tulevaisuuteen suuntautuneelle prosessille, jossa tavoitellaan yhteisiä päämääriä. Delfoi-menetelmällä saadut tulokset eivät ole lopullinen tulos, vaan prosessin seuraavassa vaiheessa käytettäviä aineksia. (Friman 1996; Linstone & Turoff 1975; Moore 1987)Elämänkerta-analyysin ongelmia on mm. riittävän yleisyystason saavuttaminen, jotta voitaisiin rakentaa edellä mainittuja luokitteluja ja kategorioita. Samoin henkilöiden valitseminen, otoksen määrittäminen suuresta joukosta ihmisiä on pulmallista. Marshall & Rossman (1995, 89) mainitsevat tutkimuksesta, jossa ammattivarkaat laativat omia elämänkertojaan, ja jotka sitten kaksi poliisietsivää tarkastivat todetakseen, vastasivatko nämä elämänkerrat riittävästi ammattivarkaista saatua yleistä kuvaa.

Toimintatutkimus (action research) on sellainen tutkimusote, jossa samanaikaisesti toteutetaan sekä tutkimus että käytännön tilanteen tai tutkittavan ilmiön muutos. Toimintatutkimuksen ideana on hankkia tietoa, jolla ohjataan käytäntöä muuntelemalla jotakin tiettyä, tutkimusprosessin osana olevaa todellisuutta.Toimintatutkimuksen keskeinen menetelmä on yhteisesti hyväksyttäviin näkemyksiin etsiytyvä keskustelu (ns. diskurssi). Tästä vaiheesta käytetään myös nimitystä reflektointi. Reflektoinnilla tarkoitetaan sitä, että osanottajat ottavat kantaa, keskustelevat, pohtivat ja tutkivat käytännössä erilaisten vaiheiden onnistumista ja tavoitteiden sekä mielikuvien toteutumista. Reflektoinnissa tuodaan esille erilaiset mielipiteet sekä väitteiden ja tietojen perustelut ryhmän kriittisesti tarkasteltaviksi.Elokuvaaminen ja videointi tutkimustarkoituksiin on vahva aineiston keruumenetelmä. Niiden avulla voidaan vangita visuaaliset elementit objektiivisesti – tosin aina filmintekijän oman näkökulman mukaisesti. Filmi- ja videoaineiston käyttäminen tutkimustarkoituksiin edellyttää aina, että dokumentoidaan aika, paikka, kohde, kuten myös filmauksen tarkoitus ja tavoitteet. Vaikka luulisikin, että tällaiset seikat on helppo muistaa jälkeenpäin, kokemus on osoittanut, että on lukuisia kuva-aineistoja, joiden analysointi jälkeenpäin on mahdotonta, kun niitä ei voi kohdentaa mitenkään.Frost, P. J. 1987. Power, Politics, and Influence. Teoksessa: Jablin, I.F. (ed.): Handbook of Organizational Communication. Newbury Park: Sage.

Keskihajonnan kaavassa jakajana on n. Joskus jaetaan poikkeamien neliöiden summa tekijällä n - 1. Kun poikkeamien neliöiden summa jaetaan n:llä, tuloksena on perusjoukon keskihajonta Seppänen, J. 1997. Visuaalisen ilmaan suunnittelu atka-alan yritykselle. Artenomintyö 1221. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.

Video: KESKIHAJONTA.S (KESKIHAJONTA.S-funktio) - Office-tuk

Hajontaluvut - KvantiMOT

 1. kä tahansa muun lähdemateriaalin tavoin. Jos oletetaan omaelämäkerrassa esitettyjen asioiden heijastavan yhteiskunnallista todellisuutta sellaisena kuin kaikki ‘tapahtui’, omaelämäkerta on varsin altis sen subjektiivista luonnetta koskevalle kritiikille.
 2. Kaava mahdollistamassa asuntorakentamisen - Ringsidessa isot ratkaisut tulossa ajankohtaisiksi. Teksti Janne Tarmio Lauantaina 12. lokakuuta 2019. KuvatLassi Pekka Tilander
 3. työ 1144. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.

10. Tutkimuksen luotettavuus 10.1 Tutkimuksen luotettavuus 10.1.1 Tutkimuksen validiteetti 10.1.2 Tutkimuksen reliabiliteetti 10.2 Laadullisen tutkimuksen arviointi 10.2.1 Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetti 10.2.2 Laadullisen tutkimuksen validiteetti 10.2.3 Laadullisen aineiston tarkastelu 10.3 Toimintatutkimuksen luotettavuus 10.4 Triangulaatio ja tutkimuksen luotettavuusLayder (1993,120 korostaa sitä, että jokin tietty systemaattinen juoni, tietty elementti tulee asettaa koko tutkimustehtävän taustalle kantavaksi ideaksi. Sen tulee ohjata kaikkia työskentelyn vaiheita kysymyksenasettelusta aineiston kokoamiseen ja menetelmän valintaan saakka. Jos tutkija voi osoittaa, että eri menetelmillä päästään samaan tulokseen tai että eri menetelmät tukevat samoja hypoteeseja, ne saavat vahvistusta. Näin ollen eräs triangulaation tehtävä on vahvistaa tutkimuksen validiutta.Rydebrink, P., Kaulio, M., Karlsson, M-A. & Dahlman, S. 1995. Product Requirements Engineering – PRE. Att hantera kundkrav i utvecklingsarbete. En förstudie i samarbete mellan Institutet för Verkstadsteknisk Forskning och Chalmers Tekniska Högskola. Göteborg: IVF-rapport 95011. Huomioithan, että asemakaava ei välttämättä ole enää voimassa koko alkuperäisellä kaava-alueella

Tilastokysymykset (kpl 6: todennäköisyysjakaumia) Flashcards Quizle

 1. aisuuksia taideteoksessa täytyy olla, jotta se olisi taideteos, vaan hän muotoilee seuraavasti: miten ovat, miten toimivat ne oliot, jotka ovat taideteoksia. Sen sijasta, että tutkittaisiin o
 2. oivat epäilyttävyys, mystifiointi, epärehellisyys, manipulaatio, retoriikka, vääristyneet kuvaukset, virheellinen informaatio jne. On tärkeää asettaa kysymys: ovatko ne (sosiaaliset) normit, jotka nojaavat vallalla olevaan arvojärjestelmään aidosti niiden hyväksymiä, joita asia koskee, vai vahvistavatko ne tiettyjä valtasuhteita? (Lukes 1982, 137)
 3. Tarasti, E. 1981. Semiotiikka ja aksiologia eli taiteen universaalien ongelma. Teoksessa: Heikkilä, Markku & Oksala, Teivas (toim.): Humanistisesta tutkimuksesta 2. Metodeja ja ajankohtaisia kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus.
 4. taa. Sen edellytyksenä on kuitenkin, että jokaisella osanottajalla on samankaltainen, symmetrinen mahdollisuus ottaa osaa keskustelutoi
 5. Havainnointitekniikka suunnitellaan joko jäsenneltynä, strukturoituna havainnointina (strukturoituna observointina), mikä merkitsee, että havainnoinnin kohteet jäsennellään etukäteen tai jäsentämättömänä, strukturoimattomana havainnointina (strukturoimattomana observointina), joka merkitsee, että kaikki havainnot talletetaan muistiin erilaisia välineitä käyttäen ja koottu aineisto jäsennellään jälkeenpäin.

Painotettu keskiarvo — online laskin, kaava

 1. Kartta päivitetty 6.3.2020. Palvelimeen liittyvien ongelmien vuoksi kaikki kaavat eivät aukea. Pyydä tällöin kaava osoitteesta satu.naskali@pirkkala.fi
 2. Elämäsi salaatinkastike on tässä: opettele vain 3+1-kaava! Hyvässä kastikkeessa on sopivassa suhteessa hapokkuutta, suolaisuutta ja makeutta. Kuva: Panu Pälviä
 3. en on osoittautunut ongelmalliseksi. Videokameraa ei oikeastaan voi kätkeäkään, joten ainoaksi ratkaisuksi on usein jäänyt koehenkilöiden totutta

1.2 Tutkimusavaruus prismana

Vaihteluväli (range) on järjestys-, välimatka- ja suhdeasteikon muuttujille sopiva hajontaluku. Se ilmoittaa yksinkertaisesti pienimmän ja suurimman muuttujan arvon välin. Määritelmän mukaan vaihteluväli on W=[x1, xn] silloin kun havaintojen arvot on sijoitettu suuruusjärjestykseen aloittaen pienimmästä muuttujan arvosta. x1 viittaa edellisessä kaavassa aineiston pienimpään arvoon ja xn sen suurimpaan arvoon.Kokeellisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mittatulosten varianssia ja tähän varianssiin vaikuttavia tekijöitä. On olemassa kolmenlaista kontrolloitavaa varianssia, joista Isaac ja Michael (1987, 80) puhuvat varianssin “minimax“-pyrkimyksenä:Vastaus voidaan löytää erilaisten tiedonintressien taustalta. Kunkin intressin mukaan harkitaan tapaus tapaukselta ja tilanne tilanteelta, mitä tiedonhankinnan kanavaa kulloinkin on viisasta käyttää ja millä tavoin tutkimuksesta tiedottamiseen voidaan ryhtyä.Ihmisen mentaalinen sisäinen maailma on suutarin mielikuva, ennakolta hahmoteltu päämäärä, tarve kengän saamiseksi. Siihen maailmaan eivät kuulu merkitykset, jotka kengälle annetaan. Puhtaimmillaan tämä ihmisen sisäinen ympäristö edustaa tarvejärjestelmiä ja emootioita. Suutari on tietoinen mahdollisuuksistaan, taidostaan käyttää raaka-aineita saadakseen aikaan jalkineet, joilla voidaan tyydyttää esimerkiksi suojautumisen, mukavuuden tai sosiaalisuuden tarpeita. Maailma 2 on ihmisen biologian, ergonomian, psykofyysisen olemuksen maailma. Se on ihmisen itsensä ihmiseksi kokemisen maailma. Maailma 2 on subjektiivisen tajunnan, ajattelun ja psyyken maailma.Hermeneutiikan juuret ovat renessanssissa kahdenkin suunnan välityksellä: toisaalta protestanttisessa raamattuanalyysissä, toisaalta antiikin klassikoiden humanistisessa analyysissa. Tekstitulkinta, eksegetiikka on niin muodoin eräänä lähtökohtana.

Tehtävä YL

Ilmiön kaava - Home Faceboo

 1. Merkin viittaussuhdetta sanotaan denotaatioksi. Denotaatio on mahdollista siten, että merkkien järjestelmällä, kielellä, on tulkitsija, jolle ao. merkki edustaa tai esittää kyseistä kohdetta.
 2. Salonen, A. & Heinsalmi, P. 1979. OWAS Työasentojen havainnointijärjestelmä. SITRA Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto. Sarja B N:o 50. Helsinki: Kyriiri.
 3. Hyvän tutkijan on hankittava tietonsa, erityisesti teoreettinen tieto vankalla tavalla. Hänen on luettava paljon ja perehdyttävä kaikkeen siihen, mitä hänen kiinnostuksensa kohteesta on kirjoitettu, tutkittu, kuvattu ja selitetty. Tutkimus kasvaa aina esiin jo olemassa olevan tiedon kentästä. Nykyaikana avuksi ovat tulleet monet tietokannat ja tiedonhakujärjestelmät, joiden avulla päästään hankkimaan tietoa myös muualta kuin lähipiiristä. Koska tiedonvälitys on nykyaikana kansainvälistä, on tutkijan oltava perillä myös tutkittavan- ilmiön kansainvälisesti käytetyistä termeistä ja käsitteistä, teorioista ja menetelmistä.
 4. Varto, J. 1995. Fenomenoen tieteen kritiikki. Tampere: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti TaJu.
 5. Lisätietoja kaavoista saa maankäytön asiakaspalvelusta. Kaava-aineisto aukeaa parhaiten Google Chrome-selaimella. MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavien kaavahankkeiden vireille tulosta ja..
 6. Edellä olevat ovat Alvesson & al. (1994, 210) mukaan ns. metateorioita, joiden tarkoituksena on ohjata tutkimuksen yleistä suunnitelmaa ja tulkintoja. Niiden lisäksi tarvitaan erityisteorioita, jotka liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Niiden ei tarvitse alunperin olla suoraan missään tekemisissä kriittisen teorian kanssa, mutta se voi käyttää niitä hyväkseen kriittisen tarkastelun mielessä.

Pirkko Anttila: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta

 1. Hycner, R. H. 1985. Some Guidelines for the Phenomenological Analysis of Interview Data. Human Studies 8/1985, 279-303.
 2. Rakenteet ovat lajisidonnaisia tai niillä on historiallisesti ja joskus tietoisesti jollakin tavalla kehittynyt muotonsa.
 3. Useiden henkilöiden elämänkertoja voidaan käyttää vertailevaan elämänkertatutkimukseen etsimällä niiden rakenteista keskenään vertailtavia piirteitä ja rakentamalla niistä mahdollisia kategorioita kuvaamaan teoreettisella tasolla esimerkiksi ammatillista kehittymistä, naiseutta, mieskuvaa jne.
 4. Otsikko: Viikonloppujen kaava. Kuvaus: En juo enää koskaan.. Paitsi vasta seuraavalla kerralla. Viikonloppujen kaava. Äidit ja isät lasten kanssa ulkoilemassa
 5. kä arvon tahansa välillä 0-100 v., jopa ylikin. Laadullisetkin muuttujat ovat hy-vin eri-laisia. Sukupuoli-muuttuja saa vain kaksi arvoa: mies/poika – nainen/tyttö. Laadullisena muuttujana voi olla myös vaikkapa ihonväri tai hiustenväri, joille voidaan etukäteen antaa monta erilaista vivahdetta. Jos halutaan tutkia vaatetusvärien mieltymyksiä, asteikko on ennalta rajaamaton.
 6. R2 = multippeliregressiokerroin, joka on R:n neliö, ilmoittaa, kuinka suuri osuus (%) saadaan ilmiöstä selitetyksi ja se on siis prediktorien omaosuuksien ja niiden yhteisen osuuden summa.

Itse asiassa käsitettä kriittinen teoria on hankala käyttää, koska kaikki tieteellinen tutkimus on kriittistä luonteeltaan. Sanaa kriittinen voidaan myös pitää siinä mielessä hankalana, että se mielletään usein luonteeltaan negatiiviseksi, sen käyttö liitetään negatiiviseen arviointiin. Kuitenkin sanaa kriittinen todellakin tarvitaan tässä metodissa, koska sen tarkoituksena on mm. paljastaa kulttuurisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin liittyvää ideologista mystiikkaa, toimia todellisuutta koskevien ennakko-oletusten, tietojen ja selitysmallien kriittisenä paljastajana samoin kuin tutkijan oman itse-reflektion ja esitystapojen kielellisen taustan kriittisenä arvioijana.Docs-editorit OhjeetKirjaudu sisäänHakuTyhjennä hakuSulje hakuGoogle-sovelluksetPäävalikkoGooglen ohjeOhjekeskusDocs-editoritTietosuojakäytäntöKäyttöehdotLähetä palautetta Lähetä palautetta:Tämä ohjesisältö ja nämä tiedotOhjekeskuksen yleinen käyttökokemusSeuraavaDocs-editorit JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio (SKEW.P)JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio laskee koko populaatiota esittävän data-aineiston vinouden. Vinous kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

Avoimen koodauksen vaiheessa koetellaan jokseenkin kaikkia eri mahdollisuuksia. Samalta saattaa tuntua silloin, kun palapeli on alkuvaiheessaan, eikä tiedä, mikä pala kuuluu mihinkin. Samalla kun sen aihe hahmottuu, tapahtuu palojen sijoittaminenkin jonkin suunnitelman ja tiettyjen koodien mukaan. Samoin avoin koodaus loppuu siihen, kun aineistosta alkaa hahmottua jokin tietty pääkäsite.Tanskanen, A. 1996. Puuvillaisen ekotekstiilin tuoteinformaatio. Syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, Tekstiilityönopettajan koulutuslinja.Vertaileva kausaalinen tutkimus soveltuu tilanteeseen, johon moni muu menetelmä ei sovellu. Esimerkiksi silloin kun ei ole mahdollista valita, kontrolloida ja käsitellä käytännössä syy-seuraus -suhteeseen vaikuttavia tekijöitä kun erilaisten selittävien tekijöiden, paitsi ehkä yhden ainoan tekijän kaikkien muuntelujen huomioon ottaminen on epärealistista ja keinotekoista ja estäisi normaalin interaktion muiden selittävien tekijöiden kanssa.Kunkin muuttujan lataus on itse asiassa korrelaatio asianomaisen muuttujan ja faktorin välillä. Kun nämä lataukset korotetaan toiseen, saadaan selville, kuinka paljon faktori selittää kustakin muuttujasta. Jos lataus on korkea, esim. .65, se tarkoittaa, että muuttujan varianssista selittyy tällä faktorilla 33%.Selittävät muuttujat ovat niitä tekijöitä, joiden nimensä mukaisesti voidaan olettaa selittävän tutkittavaa ilmiötä.

Muotoilua voidaan siten tarkastella kommunikaationa, jonka viestit muodostuvat esineen semioottisista merkityksistä. Viestin perille meno on vastaanottajan yksilöllisen tulkinnan varassa. Esine viestii aina itsestään, mutta myös laajemmista käyttöyhteyksistään. Vastaanottaja tulkitsee näitä viestejä muodostaessaan tajunnassaan suhteen esineeseen, toisin sanoen verratessaan havaintoaan ympäristöön ja aikaisempiin kokemuksiinsa. Esine muodostuu sen käyttäjän ymmärtämien viestien kokonaisuudeksi siinä sosiaalisessa, psykologisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, jossa viesti otetaan vastaan. Tapio Periäisen (1986,98) mukaan jokainen esine on aina ilmaissut sekä tekijänsä arvoja ja tavoitteita että sitä yhteisöä ja yhteiskuntaa ja sen rakennetta, jossa se on syntynyt, mutta myöskin esineen hyväksynyttä käyttäjää.Kuviointien tekeminen aloitettiin 7.12.1993, jolloin marmorointipohjana käytettiin perunajauholiisteriä. Huoneen lämpötila oli 23oC ja ilman suhteellinen kosteus vaihteli 54 – 64 % välillä.Evolutionäärinen, kehitysopillinen tietoteoria pohtii myöskin kysymystä tiedon oikeellisuudesta. Se kytkee tietokysymyksen ihmisen biologiseen kehittymiseen. Ellei ihmiskunnalla olisi jotakuinkin oikeaa käsitystä ympäristöstään ja kykyä toimia siinä pätevin keinoin, ei se olisi pitkäänkään säilynyt hengissä. Tämän tietokäsityksen piirissä pohditaan miten evoluutio on vaikuttanut ihmisten ja ihmiskunnan todellisuuskäsitykseen. Keskustelu tästä tietokäsityksestä on tällä hetkellä varsin ajankohtainen, kun mietitään tutkimustiedon hankintaa suhteessa esimerkiksi luonnonvarojen käyttöön, maapallon saastumiseen, maailman väestömäärään jne.Tutkimuksen lähestymistavan on oltava menetelmällisesti mahdollinen eli se on pystyttävä operationaalistamaan.Vielä tänäkin päivänä, kaikenlaisen tekniikan kehittyessäkin, tärkeät keskustelut ja kentällä olevista tilanteista tehdyt havainnot kannattaa tallettaa muistiin myös käsin kirjoitettuina muistiinpanoina. Vaikka nauhuri tutkijan työvälineenä onkin yleinen, sen tukeen ei yksinomaan kannata nojata. Ääninauhuri ei talleta eleitä, ilmeitä, työtapoja käyttäytymisen monenlaisia piirteitä. Videonauhuri on jonkin verran parempi siinä mielessä, mutta sen käyttö lienee vielä ongelmallista.

Näille tieteenfilosofian suuntauksille on suuria haasteita antanut Karl Popper, jonka tieteenfilosofinen perusajatus oli tarkoitet-tu positivisminvastaiseksi (Airaksinen 1994,107). Popper esimerkiksi tekee tiukan erottelun tieteen ja näennäistieteen välillä. Marxismi ja psykoanalyysi ovat hänen mukaansa näennäistieteitä puhumatta-kaan astrologiasta ja ufologiasta.Kysymysmuoto voi olla avoin tai suljettu. Avoimeen kysymykseen voi kukin yleensä vastata kuinka haluaa. Siinä on olemassa vaihtoehto, johon vastaaja kirjoittaa mieleisensä ilmaisun, tai siinä voidaan antaa tilaa yksiselitteiselle vastaukselle.Tieteellisen tutkimuksen tarpeet on otettu edellä mainituissakin tapauksissa varsin hyvin huomioon. Yksilöityä tieteellistä tutkimusta varten saadaan kerätä arkaluonteisiakin tietoja, henkilörekisteristä saadaan luovuttaa tietoja tilastointia varten, henkilötunnuksen saa luovuttaa. Anna palautetta. Ilmoittaudu ja vastaa. Kommentoi kaavaa. Kansalaisvaikuttaminen. Valtuuston verkkolähetys

Sisällön analyysille on tyypillistä aineiston luokittelu ja tilastollinen käsittely, jos halutaan kuvata aineistoa määrällisesti. Analyysin avulla pyritään laatimaan sisältöluokkia joko sanallisesti kuvaillen tai muuten sellaisessa muodossa, että niitä voidaan edelleen käsitellä.Tutkija käyttää monia eri keinoja aineiston kokoamisessa. Hän haastattelee, osallistuu toimintaan itse sekä havainnoi muita, mutta osaksi harjoittaa myös itsensä havainnointia. Lisäksi hän kokoaa dokumentteja. sekä käyttää havainnoinnissa apuna nauhuria tai videota omien muistiinpanojen lisäksi ja tukena. Kenttämuistiinpanot kannattaa tehdä aikajärjestyksessä ja laatia ns. kenttäaineistokirja, johon voi viitata varsinaisessa tutkimusraportissa. Tällaiset tekijät lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.Tutkimuksen kenttä muodostuu tässä ajatuksessa paitsi ihmisen ja hänen sosiaalisen ympäristönsä ajattelun ja toiminnan tekijöistä, myös sen kohdealueesta, kulttuurin, tekniikan, luonnonympäristön ja talouden sekä niiden erilaisten yhteistekijöiden rajaamasta alueesta. Prismamallissa on erilaisten tutkittavien ilmiöiden kentäksi asetettu se taso, jolla nämä toiminnot tapahtuvat. Ilman tekniikkaa ja tuotannon prosesseja, ilman kulttuuriympäristöä, joka säätelee muodon ja ilmaisun tapoja, ilman ekologista ulottuvuutta ja ilman taloudellisia edellytyksiä on vaikea ajatella inhimillistä toimintaa. Kukin niistä merkitsee jotakin, joskin painopistettä voidaan ajatella siirrettäväksi enemmän jollekin alueelle kuin jollekin toiselle.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio (SKEW.P) - Docs-editorit Ohjee

Samalla kun kokeellinen lähestymistapa on voimakas tutkimusväline, se on toisaalta kaikkein rajoitetuimpia ja keinotekoisimpia menetelmiä. Tämän vuoksi sillä on suuria heikkouksia, kun sitä sovelletaan inhimilliseen käyttäytymiseen todellisissa elämäntilanteissa. Käsityön kaltaisen alueen tutkimuksessa sen käyttö tuskin antaa suuria mahdollisuuksia muissa kuin materiaalien ja koneiden, laitteiden ja välineiden tutkimuksessa. Inhimillinen käsityötoiminta ei kovin hyvin luonnu sen keinotekoisiin, manipulaatiota edellyttäviin, ja tarkasti säädeltyihin, laboratorioita edellyttäviin olosuhteisiin.Tutkimuksen tietosuojaan samoin kuin muihinkin sen eettisiin kysymyksiin on aina pyrittävä kiinnittämään riittävästi huomiota. Vaikka kysymys olisikin opinnäytetyöstä ja siten korkeakoulun valvonnassa tehtävästä tutkimuksesta, tähän kysymykseen perehtyminen on osa myöhemminkin tarpeellisesta kansalaistiedosta. Seuraavassa käsitellään ensin eräitä kenen hyvänsä Suomen kansalaisen eteen tulevia tietosuojaongelmia ja sen jälkeen eräitä Suomen Akatemian yhteiskuntatieteellisen toimikunnan laatimia pelisääntöjä tieteellisen tutkimuksen suorittamisesta (Suomen Akatemian julkaisuja 1/1987) sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisemat menettelytavat tieteellisen vilpin ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisu 7.3.1994).

2.2 Tiedon intressit

Jokainen kyselylomake on esikokeiltava sekä vastaajien tasolla että aineiston jälkikäsittelyn kannalta, jotta turhat ja epäselvät kysymykset voidaan ajoissa korjata ja jotta aineiston koodaus ja taulukointi sujuisi ongelmitta.Tästä kaikesta siis seuraa, että puhutulla kielellä on merkityksensä paikallisena, sidottuna ilmiönä, joten sitä tulee analysoida vain omaan kontekstiinsa liittyen. Puhetta analysoidaan tutkimalla kaikkia ilmaisuja, joilla on jokin sosiaalinen, eli muihin ihmisiin ja heidän toimiinsa, näkemyksiinsä, tai vallitsevaan kulttuuriin suhteessa oleva liityntä.

KESKIHAJONTAPA-funktio - Office-tuk

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. ( Log Out /  Muuta ) Glaser ja Strauss (1967) ovat vielä varovaisia ja määrittävät Grounded Theoryn “lähestymistavaksi” tai “tyyliksi” mutta teoksessa Strauss, A & Gorbin,J: Basics of Qualitative Research (1990) todetaan kyseessä olevan selkeästi Grounded Theory- menetelmä.Ammattikunnan sisäiset laatunormit. Monissa ammateissa pitkälle kehittynyttä taito-tietotasoa voivat arvioida vain kollegat. Siihen tarvittavat normit ovat kuitenkin vain harvoin täsmällisesti ja julkisesti ilmaistuja.

Yleensä aineistoa kerätään siten, että siihen saadaan mukaan sen ominaispiirteitä kuvaavia muuttujia, esimerkiksi henkilöiden ikää, sukupuolta, koulutustasoa, sosioekonomista asemaa yms. koskevia tietoja. Jos kyseessä on sen sijaan esimerkiksi tutkittavia materiaaleja, koneita, laitteita, esineitä yms. koskeva tutkimusongelma, kuvaillaan vastaavasti niiden yleisiä ja yhteisiä piirteitä.Ei kannata turvautua johonkin olemassa olevaan kyselylomakkeeseen, vaikka houkutus käyttää valmista työtä olisikin suuri, koska se on kuitenkin suunniteltu toista tarkoitusta, toista perusjoukkoa ja olosuhteita varten. Vaikka jokin aikaisempi lomake hyvinkin saattaa soveltua lähtökohdaksi, silti kukin tilanne on tapaus erikseen.Jonkinlaisen tutkimuseettisen ongelman muodostaa se, että tutkija kokoaa aineistonsa ystävistään ja sellaiselta lähipiiriltä, jonka asenteisiin ja motivaatioon vaikuttaa tämä läheinen ystävyyssuhde. Tämä korostuu laadullisen tutkimuksen tulkinnallisen, varsinkin osallistuvan havainnoimisen aineiston kokoamisessa. Jos näin kuitenkin menetellään, tulee tutkimusraportissa selvittää aineiston käyttö ja kyseisten henkilöiden valinnan perustelut ja pohtia tulosten luotettavuutta tässä erityistapauksessa.

Jo Wilhelm Dilthey (1833-1911), joka käytti tästä tieteensuuntauksesta sanontaa hengentiede (Geisteswissenschaft), totesi 1800-luvun lopussa vallalla olleen positivistisen tiedekäsityksen vastaisesti, ettei luonnontieteelliseen ajatteluun pohjautuva lähestymistapa tarjoa soveltuvaa paradigmaa, jos halutaan tutkia esimerkiksi sosiaalisia tai taiteellisia kohteita, tekoja ja tapahtumia, joissa inhimillinen toiminta on yhtenä tekijänä. Diltheyn iskusana oli: luontoa me selitämme, ihmistä ja kulttuuria ymmärrämme. Diltheyn mukaan pitää hengentieteissä eläytyä tutkimuksen kohteen ajatustapaan ja kokemuksiin, löytää esimerkiksi jokin kulttuurin tai historiallisen aikakauden henki.Kun laadullista analyysia varten laaditaan tämänkaltainen yleiskuvaus, se ei vielä merkitse joka tilanteeseen soveltuvaa analyysimenetelmää. Kukin analyysi kehitetään kerätyn aineiston pohjalta palvelemaan kyseisen tutkimuksen tarkoituksia parhaalla mahdollisella tavalla.Kriittiseen teoriaan ovat viime vuosina voimakkaasti vaikuttaneet keskustelu postmodernismista ja poststrukturalismista. Käsite tietoisuus on läpikäyty monen monissa ”tiedostamisistunnoissa”, joissa kriittinen teoria on muuntunut jokamiehen toimintavälineeksi. Kriittistä teoriaa varsinkin sosiaalisten konfliktien tutkimuksessa on kehitetty saksalaisena suuntauksena ja erilaisten sosiaalisten ilmiöiden tutkimuksessa ranskalaisena koulukuntana. Viimeksi mainittuihin kuuluvat mm. ranskalaiset Pierre Bourdieu (1977) ja Michel Foucault (1984). Se kukoistaa myös Englannissa: mm. Zygmunt Bauman – tunnettu nimi juuri nyt postmodernismin alueella, Anthony Giddens, William Outhwaite, ja ennen kaikkea Yhdysvalloissa: mm. Jean Cohen, Paul Piccone, Philip Wexter ym.Anttila, P. 1983b. Prosessi vai produkti? Tutkimus käsityön asenteista ja arvopäämääristä. Kouluhallitus. Kokeilu- ja tutkimustoimisto. Tutkimusselosteita no 43.Tieteenteorian asiantuntijat, muiden muassa Jaana Venkula toteaa, että tutkimusta tehtäessä on teoreettisen ajattelun taito eli keskeisten metodologisten käsitteiden ja mallien hallinta tutkijan taitoa. Hänen mukaansa on esimerkiksi musiikkia vaikea luoda ilman käsitystä nuotin käsitteestä ja sen merkityksestä. (Venkula 1988, 20)

Haastatteluja tapahtuu arkiympäristössä nykyään lukemattomia. Niitä ovat radion ja TV:n ohjelmat täynnä, urheilijoita, poliitikkoja, kadunmiehiä, ketä hyvänsä haastatellaan ja tuloksia usein myös julkaistaan erilaisissa muodoissa. On olemassa työhönottohaastatteluja, lääkäri haastattelee meitä vaivoistamme. Miten tällainen arkihaastattelu ja tieteellinen haastattelu eroavat toisistaan?Laadullista tutkimusta arvioidaan ensisijaisesti sen validiteetin, mutta myös sen reliabiliteetin näkökulmista.Tanskanen, V. 1997. Tilassa asuu nauru. Korusarjan suunnittelu lastenkirjan pohjalta. Artenomintyö 1164. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.

Keskihajonta ja korrelaatio - PDF Free Downloa

2.4 Erilaiset tieteentraditiot

Empiirisen, kvantitatiivisen tutkimusotteen peruskysymyksiä onkin valitun tutkimusmenetelmän luotettavuuden ja tulosten merkitsevyystasojen osoittaminen.Fenomenologisesti suuntautuneet tutkijat korostavat saadun tiedon henkilökohtaista viitekehystä, jota ilman tietoa ei pystytä sijoittamaan sen oikeisiin fenomenologisiin puitteisiin. Yhteisötasolla oletetaan vallitsevan yhdenmukainen maailmankuva ja samansuuntaiset kokemukset. Samoin oletetaan, että yhteisön jäsenet käyttävät- samantapaisia, heille yksiselitteisiä, standardoituja ilmaisuja ilmiöistä puhuessaan. Sen mukaan yhteisöillä on eräänlainen kollektiivinen ymmärrys, joka edustaa kaikille yhteistä kuvaa omasta yhteisöstä. Fenomenologia siis olettaa, että ihmisen ajattelu on tajunnallinen ja aktiivinen prosessi ja toiminnan oletetaan olevan tarkoituksellista.

Heidegger, M. 1996. Taideteoksen alkuperä. (alkuper. Der Ursprung des Kunstwerkes. 1935/36. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Suom. Sivenius, H.) Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Taide.Raportin kirjoittamiseen kannattaa valmistautua heti tutkimuksen ensi vaiheista lähtien. Koska varsinkin laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että siinä näkyy tutkijan oma henkilökohtainen ote ja asennoituminen tutkimustyöhön samoin kuin omien kokemusten ja esiymmärryksen merkitys tutkimusotteessa, muistiinpanojen tekeminen kannattaa aloittaa heti ensi askelista lähtien.

3.2 Tutkittavan ilmiön ontologia

Mikä on tiede? Monet vastaavat kysymykseen, että se ei ole muuta kuin strukturoitu kokemus, eli kysymys olisi siinä mielessä a posteriori. Määritelmiä on kuitenkin monenlaisia. Voidaan todeta mm., että se on objektiivinen tapa kuvailla, ymmärtää ja ennustaa ympärillämme tapahtuvaa. Mutta jo Kant väitti, että ihmisen kokemustieto on mahdollista vain, jos on olemassa kokemusta edeltäviä, apriorisia yleisiä totuuksia eli käsitteellisesti tai loogisesti välttämättömiä periaatteita. Niinpä Tuomela (1994, 53) toteaa, että inhimillisen tiedon tulee rakentua joillekin vankkumattomille yleisille periaatteille ollakseen luotettavaa tai jopa peruuttamattoman varmaa.Psykologeilla, lääkäreillä ja heihin verrattavilla henkilöillä, esimerkiksi kouluterveydenhoitajilla, on ehdoton salassapitovelvollisuus.Sutinen, J. 1995. Pronssisen kirjoituspöytäesineistön suunnittelu ja valmistus. Artenomityö 959. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.

Video: Etusivu - Kaav

opinnot.ne

Kyselyaineisto, dokumenttiaineisto, asiakirjat, tallenteet, muut painetut lähteet, päiväkirjat, elämänkerrat, varsinaiset esineelliset artefaktit, filmit, videot, valokuvat, muu kuva-aineisto voi tulla kysymykseen.Samoin kuin keskiluvuissa muuttujan mittaustaso vaikuttaa soveltuvan hajontaluvun valintaan. Taulukossa 1 on esitetty, mitkä hajontaluvut sopivat millekin muuttujan mittaustasolle.Toimintatutkimusta on käsitelty yksityiskohtaisesti teoksissa Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä (Suojanen 1992) sekä Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet (Anttila 1993), joten seuraavassa pohditaan ensisijaisesti strategian soveltamista tutkimustoimintaan.

70 parasta kuvaa: Ilmainen Kaava Ilmainen kaava, Käsityö ja Askartel

Alvesson & al. (1994, 133) muistuttavat, että taiteessa, erityisesti maalaustaiteessa, kirjallisuudessa ja elokuvassa tämä olemassaolon ahdistus ja ihmisen kysymykset purkautuvat vaikuttavasti. Mistä on kysymys? Mitä on tämä minun elämäni? Mitä minä oikein teen? Mitä minä tarkoitan? Teenkö oikein? Tuhlaanko aikaani ja voimiani johonkin toisarvoiseen?Hermeneuttista tutkimusotetta onkin ensimmäiseksi kehitelty historiatieteissä. Historiatieteitten kehittyessä 1700-luvulta lähtien, mutta erityisesti 1800-luvulla havaittiin, ettei ollut mahdollista laatia yhtäpitäviä “historiallisia lainalaisuuksia“ kaikille aikakausille ja kulttuureille. Tapahtumia leimasi varsin paljon esimerkiksi ns. ajan henki, tietynlainen johonkin kulttuuriin ja aikakauteen sitoutunut yhteinen elämän- ja maailmankatsomus.Tieteenfilosofia sisältää osa-alueenaan metodologian eli opin tieteen järkevistä menetelmistä. Myös tutkijan vastuuta käsittelevä tieteen etiikka voidaan lukea tieteenfilosofian osaksi silloin, kun sitä harjoitetaan järjestelmällisesti filoso-fisen metodin avulla.

BMI painoindeksi kaava kaava kaava muistilehtiö

3.3 Ilmiön tieto-opilliset perusteet

Neljäs vaihe on teorian tuottaminen (Grounding the Theory). Siinä valikoivan koodauksen avulla kategoriat integroidaan muodostamaan “perusteltu teoria” eli kaikki kategoriat yhdistellään “avainkategorian” ympärille. (Gorbin 1990,14) Jopa kokeneet tutkijat kokevat tämän vaiheen vaikeaksi, toteaa Ihatsu (1994). Toisaalta integraatio ei ole kovin paljon erilainen kuin aksiaalinen koodaus, se vain tehdään vielä paljon abstraktimmalla analyysitasolla. Kun aksiaalisessa koodauksessa tutkija on saanut esiin tutkittavan ilmiön olemusta valottavat suhteet, tässä vaiheessa hän tiivistää näkemyksensä siitä, mitä ao. tutkimus itse asiassa koskee. Porakaivo , vesi , kunnan kaava. Järjestä Asetukset. Kirjoittaja Tschudi, F. 1989. Do Qualitative and Qantitative Methods Require Different Approaches to Validity? teoksessa Kvale, E. (ed.) Issues of Validity in Qualitative Research. Lund: Studentlitteratur, 109-134.Tieteellisen päättelyn teoria eli logiikka tutkii seuraavia kysymyksiä: Mitkä ovat tieteellisen tiedon lähteet? Miten tieteellisiä hypoteeseja keksitään? Miten tieteellisiä väitteitä perustellaan? Millä edellytyksillä tieteellinen yhteisö voi järkevästi hyväksyä jonkin tuloksen osaksi tieteellisen tiedon kokonaisuutta? Kuinka luotettavaa ja varmaa tieteellinen tieto voi olla? Millaisia kehitysvaiheita ja muutok-sia tieteellisen tiedon järjestelmässä tapahtuu? Näiden kysymysten ohella tieteellisen päättelyn teoriassa tarkastellaan erityisten päättelytapojen, esimerkiksi deduktion, induktion ja abduktion sekä analyysin ja synteesin asemaa tieteessä.

Video: E-KAAVA naisten HUPPARI koot 34-52 ohje SUOMEKSI Ets

Käsitteet eivät ole sama asia kuin teorianmuodostus. Niiden avulla voidaan kuitenkin muodostaa ilmiöön liittyviä kategorioita ja järjestää aineistoa halutulla tavalla. Teorianmuodostuksessa tarvitaan käsitteitä, joita voidaan kytkeä yhteen. Käsitteet muodostavat eräänlaisen sillan, joka yhdistää tutkimusaineiston ja teorian toisiinsa. Tosin tämän sillan muodostaminen ja ylläpitäminen on vaikeaa: se on ehkä haastavin ja vaativin osa tutkijan työstä.Kuvion keskelle on sijoitettu tutkimuksen kohde, joka voi liikkua vapaasti ja hakea painopistettään. Painotus voi olla yksilötasolla tai vastaavasti se voi hakea merkityksensä enemmän yhteiskunnalliselta painoalueelta. Se voi olla ensisijaisesti ”ekologisesti kohde” tai se voi olla kulttuurikohde tai sosiaalinen tai taloudellinen kohde. Päähuomio voi olla kiinnittynyt tekniikan hallintaan ja uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseen, mutta se voi olla myös taloudellisesti säästeliäs tai tuottoisa idea.Sellaisessa tutkimuksessa, joka kohdistuu empiiriseen todellisuuteen, esiintyy erilaisia muuttujia (variaabeleita). Tutkimustyössä muuttujat ryhmitellään yleensä kolmeen, joskus neljään kategoriaan, joiden välinen luonne on erilainen.

Taustamuuttujat (kontrollimuuttujat, luokittelumuuttujat, rakennemuuttujat, background variables) ovat niitä, joita voidaan esimerkiksi luokitella, ryhmitellä, vakioida, kontrolloida, satunnaistaa jne. Usein on tarpeen luokitella tai ryhmitellä aineistoa tai on tarvetta eliminoida, tehdä neutraaliksi tai tasoittaa joitakin taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tähän muuttujaryhmään kuuluvat tavallisesti mm. ikä, sukupuoli, koulutustaso, älykkyystaso, henkilöiden sosio-ekonominen asema yms. henkilötason tekijät. Luonnontieteellisessä tutkimuksessa niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset koeolosuhteet, materiaaleihin, koneisiin, laitteisiin jne. liittyvät tekijät.Millä tavalla kysymyksiä voidaan ryhtyä kehittelemään? Seuraavassa listassa on eräitä ehdotuksia. Kysymysmuodossa esiintyvä sana “ilmiö“ tarkoittaa kulloinkin tutkittavaa asiaa, olipa se millainen tahansa. Aineiston keruuta ei voi suunnitella yhtä tarkasti kuin tilastojen käyttöön perustuvassa työssä. Tutkijan kannattaa olla avoin, kerätä monenlaista aineistoa ja vasta myöhemmin miettiä, mitä aineiston osia käyttää. Aineiston “hukkaprosentti” on siten usein suuri ja työ muodostuu helposti aineistointensiiviseksi. Laadullisen raportin kirjoittaminen voi olla hankalaa, sillä tutkimuksen monet vaiheet ovat yleensä auki vielä pitkään kirjoitusprosessin jo alettua. Aineistosta saattaa puuttua osia, analyysi on kesken ja kysymyksenasettelu saattaa olla auki vielä silloin, kun tutkija aloittaa raportin kirjoittamisen. Kausaalisen tutkijan kirjoitustehtävä on useilta osiltaan teknisempi ja raportoivampi kuin laadullisen tutkijan kirjoitustehtävä.Delfoi-menetelmän kehittäjä oli alunperin Olaf Helmer (1967), joka pyrki luomaan ryhmän konsensukseen pyrkivää menetelmää, jossa voitaisiin minimoida edellä mainitut seikat. Itse asiassa kysymys on menetelmästä, jossa kukin yksittäinen jäsen voi kehittää ryhmän yhteistä ratkaisua eteenpäin, mutta samalla pysyttäytyä yksilötasolla. Ryhmän jäsenet tarkistavat vaihe vaiheelta asemansa ja käsityksensä tilanteesta ryhmän ratkaisun kehittyessä eteenpäin ja samalla voivat tehdä tarpeellisiksi katsomiaan korjaus- ja muutosehdotuksia. Lopullinen ratkaisu on kaikille tiedoksi saatettu sopimusratkaisu eli konsensus.Kuvassa 1 on esitettynä prisman muodossa se tutkimusavaruus, johon voidaan liittää erilaiset tutkimuksen lähestymistavat.

keskihajonta - перевод - Финский-Каннада Словарь - Glosb

Juha Varto toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa on kyse yleisen erityistapauksesta eli jonkin ilmiön laadusta. Laatu on itsessään yleinen käsite. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä ao. laadut kulloinkin ovat ja kuinka ne voidaan käsittää merkityksinä. Koska tutkimuskohteet ovat yksittäisiä, yleistäminen edellyttää, että kohteissa sinällään on jotakin yleistä, joka ei voi olla aika eikä paikka tai jokin muu numeerisesti ilmaistava, täsmällinen, yksilöllistävä suure, vaan laatu, joka tekee kohteesta merkityksellisen. (Varto 1992, 77)vaatii, että tutkija jäsentelee ongelmansa ennen varsinaista havainnointia ja laatii havainnointia varten luokitteluja, jotka riippuvat tutkimusongelmista. Tutkittavasta alueesta täytyy olla jo ennestään sellaista tietoa, että voidaan päättää mitä ja milloin havainnoidaan. Tämän tiedon pohjalta voidaan laatia luokitteluja havainnointilomakkeeseen ja päättää käytettävä mitta-asteikko.Prosessi merkitsee kehittymistä, muuttumista. Muutoksia on olosuhteissa, toimintatavoissa, oppimisessa, tottumisessa asioihin, motivaatiossa, jne. Käsityöläiset ja muotoilijat ovat tottuneet siihen, että työskentelyn aikana voi tapahtua mitä hyvänsä. Materiaalit, työvälineet, koneet, laitteet, aikatekijät, tekniikka yms. saattavat muuttaa tilanteen aiotusta aivan toiseksi. Muutosta voidaan tarkastella progressiivisesti johonkin tavoitteeseen etenevänä, mutta jos aineistoa ryhdytään analysoimaan niin analysoimaan, tämä tavoite tulee tiedostaa, samoin kuin siihen liittyvät tulkintavirheen mahdollisuudet. Aina ei ihmisten toimissa ole kysymys päämäärätietoisesta toiminnasta ja halusta kehittyä paraneviin tuloksiin vaan joskus tutkittavalle syntyy ideoita ja impulsseja kesken kaiken muihin kuin tutkijan kannalta suotaviin asioihin. Joskus ilmiössä voidaan havaita avainkohtia tai muita keskeisiä käännekohtia, joiden merkitys prosessille on ilmeinen. Joskus ilmiö on niin monisäikeinen, että siinä vuorottelevat monet eri tekijät kohoten kukin erikseen vaikuttavaksi prosessin kuluessa.Tarasti, E. 1990. Johdatusta semiotiikkaan. Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus.Symbolinen interaktionismi kehittyi Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa sosiologien ja antropologien piirissä vaikka nimeä käytti ensi kerran 1930-luvulla Herbert Blumer, Chicagon koulukunnan sosiologi. Suuntaus syntyi toisaalta kovien menetelmien liiallisesta tilastotieteellisestä paineesta, toisaalta pehmeiden menetelmien, erityisesti fenomenologian ja etnometodologian paineesta. Parhaiten sitä on kehittänyt G.H. Mead teoksessa Mind, Self and Society (1934).

3.4 Paradigman käsite

Tietoa hankkia monia eri kanavia pitkin. Kaikkia kanavia ei voi sanoa tieteellisiksi, vaikka ne sinänsä olisivatkin täysin päteviä tiedonsaamisen kannalta. Osa tiedostamme on intuitiivista, tiedostamatonta. Tieteellisen ja ei-tieteellisen tiedon ei myöskään voi sanoa olevan toinen toistaan parempaa tietoa esimerkiksi niin, että tieteellinen, tutkittu tieto olisi aina ja joka tilanteessa soveltuvampaa kuin ei-tutkittu tieto. Ns. arkitieto, jota käytetään jokapäiväisessä elämässä, on nopeasti käyttöön otettavaa ja varsinkin tutuissa tilanteissa pätevää tietoa.Larsson (1994) huomauttaa, että joskus tutkijan työstä saattavat puuttua viittaukset lähimpiin muihin tutkimuksiin, joskin kauempana olevia käytetään kyllä viitteinä. Hän epäilee, että silloin saattaa olla kyseessä halu osoittaa olevansa ”yksin maastossa”. Hyvän tutkijan tuntee siitä, että hän osaa sijoittaa oman tutkimuksensa osuvasti yhteiseen ”teoreettiseen maisemaan”. Silloin liitetään omat käsitteet ja tulokset muiden kehittelemiin ja saamiin vastaaviin käsitteisiin. Uutta tietoa ei ole se, että pinnallisesti koetetaan kehitellä omia pieniä muutoksia ja vaikuttaa sillä tavoin omintakeiselta.

Selektiivinen eli valikoiva koodaus alkaa silloin, kun esiin alkaa kohota aineiston keskeinen käsite eli pääkategoria. Silloin alkavat hahmottua myös teorian ääriviivat niin, että ne ovat tasapainossa aineiston luonteen kanssa. Silloin ryhdytään koodaamaan niitä tekijöitä, joita voidaan luontevasti liittää tähän pääkategoriaan.Kunkin faktorin alla tai jossakin muussa paikassa tulostusliuskassa ovat kunkin faktorin ominaisarvot (oa), jotka tarkoittavat, että kutakin faktorisaraketta varten on laskettu toiseen korotettujen latausten summat. Ominaisarvo selittää siis suoraan, kuinka paljon muuttujien yhteisestä varianssista selittyy ao. faktorilla.Cohen & Manion (1989, 327-333) antavat esimerkin verbaalisen haastatteluaineiston käsittelemiseksi. Seuraavassa on siitä modifioitu versio, johon on otettu mukaan eräiden suomalaisten haastatteluaineistojen analyyseista saatuja kokemuksia.Muita haittapuolia on menetelmän hallinta. Miten tutkija tietää, liittyvätkö havaittavat seikat juuri siihen ilmiöön, jota hän haluaa tutkia? Miten havaitaan juuri oikeat seikat? Esitutkimus on jokseenkin aina välttämätön, mutta useinkaan ei elävässä elämässä asioita tehdä ja toteuteta samalla tavoilla kerta toisensa jälkeen.

Otos, jolloin yksiköt on poimittu satunnaisesti, voidaan tehdä esimerkiksi tasaväliotannalla tai valitsemalla jonkin sijaluvun esim. joka 10:s mukainen yksikkö jostakin tietystä rekisteristä: esimerkiksi väestörekisteri, jos siihen on saatu lupa, järjestön jäsenrekisteri, oppilaitoksen kaikki opiskelijat tai, jos kysymys on jostakin materiaalisesta, fyysisestä kohteesta, siitä sopivalla tavalla valittu otos jne. Virallisten rekistereiden käyttö on kuitenkin muodostunut nykyisin erittäin vaikeaksi kansalaisten tietosuojan vuoksi. Tavallisella tutkijalla ei yleensä enää ole mahdollisuuksia niiden käyttöön. Aineiston perusjoukkona voi olla myös jokin muu kokonaisuus, kuin virallisesti jossakin rekisteröitynä olevien joukko. Sellainen voi olla vaikkapa kaikki johonkin tiettyyn hankkeeseen osallistuneet henkilöt, jonkin markkinointikampanjan kaikki kohdehenkilöt tai samasta harrastuksesta kiinnostuneet henkilöt yms.Pehmeä systeemimetodologia on tarkoitettu yleiseksi ja joustavaksi kehikoksi ongelmanratkaisutilanteissa kaikenlaisissa sellaisissa inhimillisissä systeemeissä, jotka ovat luonteeltaan enemmän tai vähemmän “pehmeitä”. Checkland tarkoittaa metodologialla joukkoa erilaisia metodeja tai tekniikoita, jotka sovelletaan kulloiseenkin tilanteeseen soveltuviksi ratkaisumalleiksi. Tässä tapauksessa systeemissa etenevä suunnittelija vastaa samanaikaisesti sekä kysymykseen “mitä?” että kysymyksen “miten?”. (Vrt. Mannermaa 1992, 260)Kvalitatiivista tutkimusmetodologiaa on kehitetty Peter Checklandin pehmeän systeemimetodologian pohjalta. Checklandin -alkuperäisen metodologian sisältämää tutkimustyön vaihejakoa muutettiin tulevaisuudentutkimukselle paremmin soveltuvaksi. Sovellusesimerkkinä oli erään suuren suomalaisyrityksen kehityskeskuk-sessa tällä metodologialla toteutettu tulevaisuudentutkimusprojekti. Pehmeällä systeemimetodologialla tulevaisuudentutkimukseen sovellettuna on potentiaali toteuttaa kaikki evolutionaarisen tulevaisuustutkimuksen perushypoteesit. Tulos osoitti, että pehmeän systeemimetodologian vaiheet muodostavat perustellun jäsentelyn systeemiselle ja evolutionaarista kehitystä kartoittavalle tulevaisuusprojektille. Projekti myös johti esimerkkiyrityksessä todellisiin muutoksiin ja projekteihin, mitä voidaan pitää eräänä vaikuttavuuteen pyrkivän tulevaisuudentutkimuksen hyvyyden kriteerinä. Pehmeää systeemimetodologiaa käsitellään luvussa 7.4.4   Listen to Kaava | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.. Stream Tracks and Playlists from Kaava on your desktop or mobile device Rosell, G. 1990. Anteckningar om designprocessen. Stockholm Papers in History and Philosophy in Technology. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.

Porakaivo , vesi , kunnan kaava

Nevalainen, A. 1996. Koivun tuohi huonekaluissa käytettävänä materiaalina. Artenomintyö 1115. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.Valittiinpa mikä aineistonkeruumenetelmä tahansa, aina kannattaa muistaa, että siinä on tutkijan oma vaikutus ratkaisevasti mukana. Hän itse päättää, miten aineisto kootaan, mitä muuttujia siihen otetaan mukaan, mikä siinä painottuu ja mikä jää vähemmälle huomiolle. Dey (1995, 15) huomauttaa, ettei ole olemassa aineistoa “out there“ eli valmiina jossakin poimijaansa odottamassa. Sen kokoaminen merkitsee paitsi sisällöllistä valintaa, myös monien teknisten tekijöiden vaikutusta, kuten esimerkiksi muistiinpanoja, nauhoittamista, valokuvaamista yms. KaaVa is not a Group Admin yet. Groups they admin or create will appear here. Group Member. KaaVa Hasn't Joined Any Groups yet. Once they've joined groups, you'll see them here

HioP® в Instagram: «HioPin kaava-arkeilta on helppo hahmottaa: yksi

Havaintotoiminnat riippuvat käytetystä aistista: pinnan tasaisuutta arvioidaan tunnustelemalla, pehmeyttä ja joustavuutta arvioidaan koskettelemalla, venyttämällä ja puristamalla, kuumaksi oletettua pintaa lähestytään varovasti, hajun suuntaan käännytään nuuhkimaan jne. Havainnoimisliikkeistä tavallisimpia ovat pään asentojen ja silmien liikkeiden havainnoiminen näkötehtävässä sekä sormien, käden ja käsivarsien liikkeet kineettisissä tehtävissä. Näillä menetelmillä saadut tulokset saavat merkityksensä vasta, kun ne sijoitetaan viitekehykseensä, selitysmalliin, ja niihin liitetään havainnot työliikkeistä ja asennoista, käydystä kommunikaatiosta sekä operaattorin sanallinen kuvaus tehtävästään jne.Koulutusmuuttujan osalta aineistossa on kaksi moodia ("keskiaste" ja "korkeakoulu"). Variaatiosuhde lasketaan siitä muuttujan luokasta, jossa on eniten havaintoja. Koska tässä tapauksessa on kaksi tällaista luokkaa, ei ole väliä kummasta variaatiosuhde lasketaan. Se on koulutuksen osalta 1-(4/10)=0,6.Tulkinnoissa on kaksi pääasiallista suuntaa. Toisessa kiinnitetään huomiota sellaisiin rakenteisiin ja prosesseihin, jotka johtavat kommunikaatiossa ilmeneviin virhekytkentöihin, häiriöihin ja törmäyksiin, tai muuntavat tai vääristävät ymmärtämistä ja oivallusta: esimerkiksi mainos, joka uskottelee, että on olemassa yhteys tupakoinnin ja miehisyyden välillä tai Pepsi-Colan ja nuorten ihmisten suosion ja viehättävyyden välillä. Idea ei ole osoittaa viestiä tai käytäntöä vääräksi, koska viestillä sinänsä saattaa olla edullisia tai tehokkaita vaikutuksia, mutta tarkoitus on saada näitä yhteyksiä näkyviin ja osoittaa, millä tavalla vaikutusvaltaa käytetään.

Keskivirhe Akin menetelmäblog

Ennen kuin ryhdytään päättämään siitä, millaista tiedonhankintaa kulloinkin on harjoitettava, kannattaa miettiä hankkeen perusteet. Perusteilla tarkoitetaan tässä mm. tiedon tarpeen määrää ja luonnetta, sitä, mitä asiasta jo tiedetään – mm. onko tieto jo valmiina saatavilla jostakin, vaikkapa kirjallisuudesta tai alan auktoriteeteilta, onko sitä jo perusteellisesti tutkittu, minkälaisia tuloksia siitä on saatu jne. – ollaanko tyytyväisiä olemassa olevaan tietoon, vastaako se kysymyksiin ja ongelmiin jne. Onko auktoriteettitietokin asetettava kysymyksenalaiseksi ja saatava parempaa, oikeampaa ja ajankohtaisempaa tietoa tilalle?Jos halutaan pitää nämä kuvatyypit erillään toisistaan, annetaan niille vastaavasti nimet kuva ja kuvio, jotka kumpikin numeroidaan juoksevasti erillään. Joskus on erittäin vaikea päättää, milloin jokin kuvallinen kohde on kuvio, milloin se on kuva. Tällaisessa tilanteessa on tutkijan oman tieteenalansa käytännön mukaisesti ilmoitettava, mitä sanontaa hän näistä graafeista käyttää ja numeroida ne juoksevasti.

Useimmiten frekvenssitaulukoihin lasketaan mukaan pistemäärien %-osuudet koko aineistosta tai asianomaisesta ryhmästä. Keskilukujen lisäksi hajontaluvut ovat erittäin yleisiä muuttujan jakaumaa kuvaavia mittalukuja. Hajontaluvut kertovat, kuinka muuttujan arvot vaihtelevat käytetyn keskiluvun "ympärillä". Kahdella muuttujalla voi olla sama keskiluku (esimerkiksi keskiarvo), mutta niiden hajonta voi olla täysin erilainen. Siksi muuttujan jakaumaa kuvatessa on tapana esittää sekä sopiva keskiluku että hajontaluku.Kyselytutkimus eli survey on ehkä laajimmin levinnyt muoto hankkia sellainen tutkimusaineisto, joka kuvaa laajojen joukkojen käsityksiä, mielipiteitä, asenteita jne. Se on siis tyypillinen muuttujien välisiä suhteita tarkasteleva menetelmä. Yleensä sillä tuotetaankin pelkästään jakaumatason tietoa, joka kertoo, millä tavalla eri taustatekijöiden mukaan jakautuneet ryhmät suhtautuvat kulloinkin kyseessä olevaan asiaan tai vielä yksinkertaisemmin, mikä vastaus-frekvenssi on kullakin muuttujalla. Jos nähdään paljon vaivaa ja kootaan suuri ja kattava aineisto, on kuitenkin sääli, ellei sitä käsitellä tarkemmin. Pidemmälle analysoitua tietoa voidaan käyttää edelleen yksityiskohtaisempiin ja tarkempiin tutkimuksiin johtavana lähtökohtatietona ja yleensä kuvaamaan, mitä johonkin ilmiöön- sisältyy, missä määrin sitä ilmenee ja missä yhteydessä se esiintyy. Kyselytutkimusta käytetäänkin näin ollen paitsi suuriin yleiskartoituksiin, myös esitutkimuksena tarkemmille tutkimuksille.Tuomisto, Ulla-Maija 1998. Kuviollisen sidoksen ääriviivojen määrittäminen sumean logiikan periaatteella. Syventävien opintojen tutkielman käsikirjoitus.

Tieteenfilosofian yleisessä osassa tutkitaan kysymyksiä, jotka ainakin periaatteessa saattavat olla yhteisiä kaikille tieteenaloille. Yleinen tieteenfilosofia liittyy läheisesti tietooppiin eli epistemologiaan, jossa tutkitaan tiedon saavuttamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä, tiedon lajeja, luotettavuutta ja varmuutta, sekä logiikkaan, joka tutkii muodollisesti pätevän päättelyn sääntöjä.Eero Tarasti (1990) toteaa, että yksi tärkeimpiä syitä semiotiikan kehitykseen ja yleisen kiinnostuksen heräämiseen on se, että on syntymässä maailmanlaajuinen kulttuuri, jossa on hyvinkin erilaisia kulttuurisia viitekehyksiä; arvomaailmoja ja kielipelejä edustavat ihmiset joutuvat kommunikaatioon keskenään. Semiotiikka on Tarastin mukaan ainakin osittain syntynyt tarpeesta luoda yhteistä kieltä. Tiede merkeistä eli semiotiikka vapauttaa ihmisen merkkien vallasta, sanoo Tarasti (1990).

Kun tekstissä lainataan toisten kirjoittajien ajatuksia, on selvästi osoitettava, mikä on suoraa lainausta ja mikä on ns. kommentoivaa tekstiä. Suorat lainaukset merkitään joko lainausmerkeillä, kappaleiden sisennyksillä, tiheämmällä rivivälillä tai muulla selvästi erottuvalla tavalla. Yleensä käytetään vain yhtä tapaa kerrallaan. Jos jätetään jotakin kirjoittamatta näkyviin, se merkitään joko pisteillä tai muutamalla ajatusviivalla.Kun taiteellisen toiminnan tutkimusta on ryhdytty harjoittamaan, on esiin kohonnut myös kysymys siitä, missä määrin ja millä tavalla voidaan taiteellista toimintaa ja taidetta tai vastaavasti käytännöllistä ammatillista toimintaa ”tieteellistää”.Joskus on syytä laajentaa vaihtoehtojen määrää paljonkin suuremmaksi. Jotkut amerikkalaiset tutkijat ovat pitäneet jopa 99-portaista asteikkoa sopivana, koska siitä voi jokainen hakea itselleen soveltuvan kohdan ja vastaukset todella erottuvat aineistossa, jota voidaan käsitellä esim. monimuuttujamenetelmin. Kuva 87. Esimerkki visuaalisesta profiilianalyysista (Pelkonen 1991).Akateemisten puhetapojen hallitseminen ei tarkoita pelkästään kieliopin tai sanaston hallintaa. Kielellinen kompetenssi on paljolti myös sosiaalista kompetenssia. Sisäänpääsy akateemiseen yhteisöön ja sen puhetapoihin vaatii opiskelijalta tuon yhteisön virallisten ja epävirallisten pelisääntöjen tuntemista. Ehkä voidaan sanoa tätä asiaa yliopistossa edellytettäväksi julkilausumattomaksi tiedoksi (tacit knowledge). Niissä ei ole kyse pelkästään tiedosta, vaan enemmänkin tavasta suhtautua tietoon ja kyvystä soveltaa tietoa. Julkilausumattomat tavat ja säännöt tulevat esiin vasta tiedeyhteisön ”sisäpiireissä” eli keskusteluissa opettajien ja tutkijoiden kanssa, seminaareissa ja harjoituksissa tai tutkimusprojekteissa. Erittäin hyvä tapa päästä sisälle akateemiseen maailmaan ja sen kiemuroihin on olla läsnä väitöstilaisuuksissa, jotka ovat julkisia ja siten kaikkien ulottuvilla.

Platt, J. 1981. Evidence and proof in documental research. 1. Some specific problems of documentary research. Sociol. Review, 29, 1, 31-52, 53-66.Tutkimuksen tehtävä on pyrkiä ymmärtämään ihmismielen prosesseja ja tekojen taustalla vaikuttavia merkityksiä. Tutkija pyrkii asettumaan tutkittavansa asemaan. Mitä intensiivisempään ja avoimempaan vuorovaikutukseen tutkija pääsee tutkittavan kanssa, sen luontevampia tulkintoja tutkija voi tehdä. (Syrjälä & al. 1994, 77) Etnografian voidaan sanoa olevan tutkimuksellisesti sekä tutkimuksen prosessia että sen produktia.Kriittinen teoria painottaa voimakkaasti riippumattoman, kriittisen tutkijan roolia. Alvesson & al. (1994, 206) esittävät erääksi kriittisen tutkijan johtoajatukseksi sellaisten kysymysten tekemisen, joita vallitseva käytäntö tai jokin eliitti ei tahdo tai ei ainakaan ole erityisen halukas nostamaan esille ja saamaan uusia vastauksia, mutta jotka kiinnostavat syrjässä olevia tai syrjäytettyjä asiasta kiinnostuneita. Toinen tapa on etsiä kysymyksiä, jotka ovat ristiriidassa arkiajattelun kanssa tai vastustavat maalaisjärkeä. Pointti on silloin siinä, että saadaan esiin ajattelua, joka on täysin toisenlaista kuin yleisesti vallalla oleva. Ei siis pitäydytä tavanomaisiin, valmiina olemassa oleviin käsityksiin.Sen sijaan, että olisi kehitelty universaaleja, invariantteja (pysyviä) säännönmukaisuuksia ja malleja erilaisille yhteiskunnallisille ilmiöille ja prosesseille, pyrittiin selvittämään käytännössä ilmeneviä asioita niiden historiallisissa, yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja kehityshistorioissa ja aikaa myöten niitä myös muuttamaan. Tavoitteena oli pitäytyä mahdollisimman lähellä käytäntöä. Yhteiskunnallisten ilmiöiden ei siis nähty olevan annettuja, luonnollisia, muuttumattomia ilmiöitä, vaan enemmän tai vähemmän rajattuja ja muutettavissa olevia seikkoja dialektisessa kehityksessä. Tutkijan tehtävänä oli muuttaa ilmiön kulkua tai ainakin periaatteessa edistää tätä muutosta. Siksi ei ollut mahdollista tuottaa tietoa objektiivisesti ja neutraalisti.Hyvä ja onnistunut tulkinta pakottaa ihmiset ajattelemaan tarkemmin – ajattelemaan uudelleen. Tulkinta samalla ikään kuin vahvistaa ihmisten ennakkokäsityksiä, mutta samanaikaisesti haastaa uudelleen ajatteluun ja aikaisempien käsitysten kyseenalaistamiseen. (Alvesson & al. 1994, 212)

 • Johdoton jatkojohto.
 • Näläntunne katosi.
 • Kiefer sutherland netflix.
 • Rengöra diskmaskin citronsyra.
 • Kantakielet.
 • Rakkauslauluja miehelle.
 • Indeksirahasto tuotto odotus.
 • Madeleine gravid 2018.
 • Mi box kokemuksia.
 • Männyn neulasten ruskettuminen.
 • Pohjavesialue.
 • Etiketti reseptihaku.
 • Ikea keittiögalleria.
 • Shuffle tanssi oulu.
 • Sharp dressed man solo tab.
 • Evidensia hinnasto seinäjoki.
 • Valtiotieteellinen pääsykoe 2018 turku.
 • Ilomantsi tapahtumat.
 • Puukuitueriste k rauta.
 • Ilmoitus koirasta.
 • Astemerkki näppäimistöltä.
 • Nymfadora tonks.
 • Aurinkorannikko keskustelu.
 • Joulukertomus youtube.
 • Tuna dog.
 • Pension vid 64 skillnad.
 • Mongolian kasvillisuus.
 • Lähetti rna muokkaus.
 • Primosten hotel.
 • Yrteillä täytetty kala.
 • Wintti löytötavarat.
 • Naispappeus 1988.
 • Paperit kotiin.
 • Howdeep is your love chords.
 • Testlagret blir inte starkare.
 • Oma printtikangas.
 • Liam payne.
 • Citroen c5 aircross koeajo.
 • Aleister crowley wiki.
 • Sonnenkreuz hakenkreuz unterschied.
 • Sähköauto lataus sulake.