Home

Rikoslaki virkarikos

Rikoslaki. 5 § (21.4.1995/578). Pahoinpitely 8 §. Jos nainen, joka luvattomasta sekaannuksesta on tullut raskaaksi, päästäksensä vapaaksi äidin velvollisuuksista, on pannut sikiönsä heitteille, taikka muuten sen hyljännyt ja jättänyt avuttomaan tilaan; rangaistakoon vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Jos sikiö siitä kuoli, taikka sai vaikean ruumiinvamman; tuomittakoon nainen, jos kuolema tuli, kuritushuoneesen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi, ja, jos vaikea ruumiinvamma syntyi, kuritushuoneesen korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi.Jos joku muuten ilman laillista oikeutta on ryhtynyt toimeen, jonka ainoastaan asianomainen virkamies saa tehdä; rangaistakoon vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi taikka enintään kolmensadan markan sakolla. Jos hän sen teki petollisessa aikomuksessa; olkoon rangaistus vankeutta korkeintaan kaksi vuotta.2 §. Joka tahallansa, ei kuitenkaan vastoin parempaa tietoansa, sanoo toisen syypääksi nimitettyyn rikokseen, taikka nimitettyyn rikoksen lajiin, taikka muuhun sellaiseen tekoon, joka voi saattaa hänet halveksimisen alaiseksi tahi haitata hänen elinkeinoansa tai menestystään, taikka sellaisesta levittää kulkupuheen, rangaistakoon, ellei hän soimauksen tahi kulkupuheen tueksi saata esiin tuoda todennäköisiä syitä, vähintään viidenkymmenen ja enintään viidensadan markan sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.3 §. Jos isä, äiti, isäntä tahi emäntä, vaikka tietää, että hänen luonaan asuva ja hänen käskynsä alainen nainen on luvattomasta sekaannuksesta tullut raskaaksi, ei ole antanut naiselle hänen synnyttäessään sitä hoitoa, jota hänen tilansa vaati, ja sen kautta tuottanut sikiölle kuoleman; rangaistakoon enintään kolmensadan markan sakolla taikka vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Virkarikos rikoslaki - Minile

Your current browser isn't compatible with SoundCloud. Please download one of our supported browsers. Need help? Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin 5 §. Jos virkamies, jonka valvonnan alaisena vanki on, taikka joka on velvollinen häntä vartioimaan tahi saattamaan, tahallansa päästää hänet irti taikka tahallisesti edistää vangin karkaamista; pantakoon viralta ja julistettakoon maan palvelukseen kelvottomaksi sekä rangaistakoon sitä paitse kuritushuoneella korkeintaan viideksi vuodeksi. Jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät; tuomittakoon syyllinen viralta pantavaksi sekä vankeuteen vähintään kolmeksi kuukaudeksi.Jos asevoimaa on laillisesti käytetty niin kuin tässä on sanottu, ja jos joku väkijoukosta siinä sai haavan tahi surman; olkoon sinään. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Хэштег #virkarikos в Твиттер

 1. 7 §. Jos joku kokoo aseellista väkeä, taikka pitää kotiluvan saanutta sotaväkeä koossa, tehdäkseen sillä rikoksen yleistä turvallisuutta tahi järjestystä vastaan; rangaistakoon, ellei rikos ole 11 luvun alainen, kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeudella.
 2. 17 §. Ellei rautatien, kanavan, sulun, yleisen telegrafi-laitoksen taikka luotsi- tai majakkalaitoksen johtaja, saatuaan tiedoksensa lopullisen tuomion, jonka kautta joku on 16 §:n mukaan julistettu viralta pantavaksi, heti erota häntä palveluksesta; rangaistakoon enintään viidensadan markan sakolla taikka vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.
 3. 7 §. Joka viettelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman nauttimaan päihdyttävää juomaa, niin että tämä siitä juopuu, rangaistakoon enintään kahdensadan markan sakolla.
 4. Jos rikoksen syyttämis-oikeus on rauennut sen mukaan, kuin 8 luvussa säädetään; älköön se seikka estäkö tuomasta esiin näytteitä soimauksen totuudesta.

Suomen rikoslain alaisista.

9 §. Jos virkamies, veroa, tullia tahi muuta yleistä ulostekoa maksettavaksi kirjoittaessaan tahi ylöskantaessaan, tahallansa vääryydellä pyyhkii sitä joltakulta pois; pantakoon viralta taikka erotettakoon viran toimittamisesta taikka vetäköön sakkoa.2 §. Joka tapaa tahi löytää taikka muun sellaisen sattuman kautta saa haltuunsa jotakin, eikä sitä kuulututa niin, kuin laissa on säädetty, rangaistakoon enintään kahden sadan markan sakolla.2 §. Joka ei ole Suomen kansalainen, mutta tässä maassa tavataan, tuomittakoon Suomen lain mukaan ja Suomen oikeudessa rikoksesta, minkä hän on tehnyt Suomenmaassa, taikka maan ulkopuolella suomalaisessa laivassa.Sama olkoon laki, jos se, jolla on tieto tuomiosta, minkä kautta joku on 16 §:n mukaan julistettu kelpaamattomaksi jossakin laitoksessa toimimaan, asettaa tuomitun sellaisen laitoksen palvelukseen.

Jos hän pitää tiirikan tahi väärän avaimen huonossa tallessa, niin että toinen voi sen käsiinsä saada; vetäköön sakkoa enintään sata markkaa.21 §. Jos virkamies, huolimattomuudesta, laiminlyömisestä tahi varomattomuudesta tekee virkavirheen, ja jos erityistä rangaistusta ei ole siitä säädetty; tuomittakoon, ellei virhe ole niin vähäinen, että hänen sopii päästä ainoastaan varotuksella, sakkoon tahi erotettavaksi viran toimittamisesta, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, viralta pantavaksi.

Rikoslaki - Posts Faceboo

1 ANONYMISOITU PÄÄTÖS Dnro OKV/13/21/2008 1/6 ASIA Käräjäoikeuden haastemiehen epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO Valtionsyyttäjä on oikeuskanslerille osoitetussa kirjoituksessa arvostellut Porin käräjäoikeuden haastemiehen menettelyä haasteen tiedoksiannon viivästystä koskevassa asiassa. SELVITYS Keskusrikospoliisi on pyynnöstäni toimittanut esitutkinnan haastemiehen menettelyn tutkimiseksi. RATKAISU Tapahtumatietoja esitutkinnan perusteella Helsingin käräjäoikeudessa tuli vireille törkeää petosta koskeva rikosasia. Yhden rikosasian vastaajan kotipaikka oli Pori ja hänen haasteensa toimitettiin Porin käräjäoikeuteen haastamista varten. Haaste oli laadittu Helsingin käräjäoikeudessa ja haaste saapui Porin käräjäoikeuteen Toimeksianto jaettiin haastemies A:lle. Tiedoksiantotodistukseen oli merkitty viimeiseksi tiedoksiantopäiväksi Syyteoikeus asiassa vanheni Haastehakemuksen lisätietoja -kohdassa oli myös erillinen alaotsikko kiireellisyysperuste ja merkintä asian kiireellisyydestä. Haastemies A antoi haasteen tiedoksi vastaajalle syyteoikeuden vanhennuttua yhdellä päivällä. Tätä ennen haastemies A ei ollut yhteydessä toimeksiantajaan eli Helsingin käräjäoikeuteen.12 §. Joka luvattomasti maahan tuo tahi yrittää tuoda taikka maasta vie tahi yrittää viedä tavaraa, minkä tuonti tahi vienti on luvaton, rangaistakoon salakuljetuksesta vähintään sadan markan sakolla taikka vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.01.2015 Dnro OKV/4/1/2014 1/5 ASIA Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Oulun poliisilaitoksen menettely Oulujärven

Virkarikos - Wikipedi

 1. 7 §. Joka ryöstöstä tahi kiristämisestä tuomitaan rangaistukseen, on myöskin julistettava kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.
 2. 16 Luku. Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan. 1 §. Joka väkivallalla tahi väkivaltaa uhaten pakottaa tahi koettaa pakottaa virkamiestä tekemään tahi tekemättä jättämään virkatoimen, taikka sanotulla tavalla tekee hänelle vastarintaa virka-asioissa, taikka muuten harjottaa väkivaltaa virkamiestä vastaan viran toimituksessa tahi kostaaksensa hänelle virkatoimesta, rangaistakoon kuritushuoneella enintään neljäksi vuodeksi tahi vankeudella vähintään kolmeksi kuukaudeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi tahi vähintään viidenkymmenen ja enintään viidensadan markan sakolla.
 3. 18 §. Joka tahallansa levittää kulkutautia kotieläimiin, rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi.
 4. 10 §. Jos joku, pelastaaksensa itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen omaisuutta pakottavasta vaarasta, on tehnyt rangaistuksen-alaisen teon, ja jos pelastus ilman sitä olisi ollut mahdoton; tutkikoon oikeus, teon ja asianhaarain mukaan, onko hän teostaan jääpä rankaisematta, vai onko hän siitä ansainnut täyden tahi 2 §:n 1 momentin mukaan vähennetyn rangaistuksen.

Rikos: Suomen rikosoikeuden soveltamisala - Laki24

rikoslaki/rikoslaki

Jos joku huolimattomasti pitelee tulta aluksessa, jossa on väkeä, taikka joka on satamassa; olkoon sama laki.Jos se, minkä hän kavalsi tai yritti kavaltaa, nousee sataan markkaan tahi enempään, taikka jos asianhaarat muuten ovat erittäin raskauttavat, taikka jos hän uusii rikoksen; rangaistakoon vähintään sadan markan sakolla taikka vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.21 §. Jos joku tässä luvussa mainitun tuottamuksen kautta on matkaan saattanut vaaran toisen hengelle, terveydelle tahi omaisuudelle, ja jos vaara, ennen kuin siitä vahinkoa tuli, tekijän toimen tahi ilmoituksen kautta poistettiin; olkoon oikeuden harkinnon varassa jättää hänet tuottamuksestaan rankaisematta.

Perusteista, jotka poistavat rangaistavaisuuden tahi sitä vähentävät.

Jakelu on sujunut. Aterioiden valmistaminen 850:lle kotona opiskelevalle on työläs urakka Финский. Romaniassa on annettu uusi laki ja uusi rikoslaki, joissa tehdään ero rikosten ja rikkomusten (rikkomuksista seuraa. Литовский. Slovakijoje naujasis baudžiamasis kodeksas naujai apibrėžia.. 9 §. Joka 6, 7 tahi 8 §:ssä mainituissa tapauksissa on tehnyt enemmän väkivaltaa, kuin minkä hätä vaatii, olkoon rangaistukseen vikapää; kuitenkin saattaa, asianhaarain mukaan, rangaistuksen vähentää, niinkuin 2 §:n 1:ssä momentissa sanotaan. Jos hätä tahi vaara oli niin pakottava, ettei hän voinut mieltänsä malttaa; älköön häntä rangaistukseen tuomittako.3 §. Joka on ottanut vastaan mukaamalla tehdyn tahi väärennetyn metalli- tahi setelirahan oikeasta tahi käyvästä ja jälleen antaa sen sellaisesta liikkeesen, vaikka hän on sen vääräksi huomannut, rangaistakoon vankeudella enintään yhdeksi vuodeksi taikka sakolla. Jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat; olkoon rangaistus vankeutta taikka kuritushuonetta korkeintaan kaksi vuotta.

ASIA. Käräjäoikeuden haastemiehen epäilty virkarikos ASIAN..

 1. 8 §. Mitä ylempänä tässä luvussa säädetään, koskekoon myöskin toisessa maassa kirjoitettua tahi annettua asiakirjaa.
 2. Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994
 3. Jos hän tuottamuksensa kautta on matkaan saattanut sen, että tehtävä jäi täyttämättä; tuomittakoon vankeuteen korkeintaan yhdeksi vuodeksi.
 4. Jos joku, joka ennen on kärsinyt rangaistuksen varkaudesta, murrosta, ryöstöstä taikka kiristämisestä, joutuu näpistämiseen syypääksi; pidettäköön ja rangaistakoon uuden varkauden tehneenä.
 5. Sapattia kestää kello kuudesta aamulla kello kuuteen illalla sunnuntaina tahi kirkollisena juhlapäivänä, joka lain mukaan yleisesti pyhänä pidetään.
 6. Jos vahingon kärsinyt itsekin osaltaan on ollut vahinkoon syypää; taikka jos joku muu rikokseen kuulumaton seikka on ollut vahinkoa aikaan saattamassa; on vahingonkorvaus sen mukaan soviteltava.

virkarikos Seisk

 1. 8 §. Herjauksesta tahi solvauksesta älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä, ellei asianomistaja tahi loukattu viranomainen ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi. Jos kuolleen miehen muistoa on häväisty; olkoon vainajan aviopuolisolla, vanhemmilla, lapsilla, veljillä tai sisarilla valta panna tahi ilmoittaa rikos syytteesen.
 2. Suomen rikoslaki soveltuu tilanteessa, jossa rikos on tehty Suomen ulkopuolella tehtyyn, mutta jossa rikos itsessään on kohdistunut Suomeen. Rikoksen katsotaan kohdistuneen Suomeen, mikäli kyseinen rikos on maan- tai valtiopetosrikos, tai mikäli rikoksella on muuten vakavasti loukattu tai vaarannettu Suomen valtiollista, sotilaallista tai taloudellista oikeutta taikka muuta etua, taikka mikäli kyseinen rikos on kohdistunut Suomen viranomaiseen. Suomen rikoslakia sovelletaan niin ikään määriteltyyn virkarikokseen ja sotilasrikokseen, jonka on toteuttanut laissa määritelty suomalainen virkamies taikka sotilashenkilö Suomen ulkopuolella.
 3. 30 Luku. Pesänkavaltamisesta. 1 §. Jos aviopuolisot kavaltavat jotakin toisiltansa, taikka lapset vanhemmiltansa, taikka kasvatit kasvatusvanhemmiltansa, taikka kuolinpesän osakkaat tahi muut yhteisen pesän tai yhtiön osamiehet pesästä tai yhtiöstä; rangaistakoon syyllinen pesänkavaltamisesta sakolla. Jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat; olkoon rangaistus vankeutta korkeintaan yksi vuosi.
 4. Tullinalainen tavara tahi sen arvo, samoin astia tahi päällys, jossa tavara säilytetään, olkoon tullimaksun kavaltamisen tahi sen yrittämisen kautta menetetty.

2 §. Jos toinen, kuin se, joka on mukaamalla tehnyt tahi väärentänyt metalli- tahi setelirahan, taikka hankkinut tai maahan tuonut väärän rahan, taikka ollut sellaisessa rikoksessa osallisena, on sen rahan kaupitellut, vaikka tiesi sen vääräksi; rangaistakoon kuritushuoneella vähintään kahdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, kuritushuoneella korkeintaan kahdeksi vuodeksi, ja julistettakoon kummassakin tapauksessa kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.Jos ravintolan tahi muun senkaltaisen julkisen paikan omistaja tahi hoitaja sallii siellä uhkapeliä harjotettavan; vetäköön sakkoa enintään viisisataa markkaa, ja, jos hän rikoksen uusii, menettäköön sitä paitse oikeutensa harjottaa tahi hoitaa ravintolaliikettä tahi muuta sellaista elinkeinoa.

7 §. Joka kunnianloukkauksesta rangaistukseen tuomitaan, on samalla velvoitettava asianhaarain mukaan, korvaamaan asianomistajalle kulut tuomion painattamisesta viralliseen tahi paikkakunnan sanomalehteen, jos asianomistaja sitä vaatii.4 §. Jos vahingonteolla ainoastaan yksityisen oikeutta on loukattu; älköön virallinen syyttäjä tehkö rikoksesta syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteesen pantavaksi. Rikoslaki: Kanada [Muutos ]. Rikoslainsäädäntö (ranska: Code criminel) on laki, jolla kodifioidaan useimmat rikokset ja menettelyt Kanadassa

3 §. Jos surmatun vaimo tahi lapset rikoksen johdosta jäävät tarpeellista elatusta vaille; on heille, rikoksentekijän varoihin sekä muihin kohtiin katsoen, tuomittava vahingonkorvaukseksi mitä vaimo tahi lapset tarvitsevat, siksi kuin itse voivat itsensä elättää; ja määrättäköön se vahingonkorvaus suoritettavaksi joko yhdellä kertaa taikka eri aikoina.

7 §. Jos joku huolimattomuutensa tahi varomattomuutensa kautta on ollut syynä 1, 2 tahi 4 §:ssä sanotun omaisuuden palamiseen tahi räjähtämiseen; rangaistakoon vähintään kahdenkymmenen markan sakolla taikka vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi.Jos ainoastaan sakkoa on tuomittu; älköön sellaista ilmoitusta tehtäkö, paitse jos syylliseltä on havaittu puuttuvan varoja sakkojen yhteenlasketun määrän suorittamiseen.

2 §. Jos sellainen nainen huolimattomuudellaan taikka saattamalla itsensä avuttomaan tilaan siten, että synnyttämisen ajaksi on etsinyt yksinäisyyttä, taikka muulla varomattomuudellaan on tuottanut sikiöllensä kuoleman; rangaistakoon niin kuin 21 luvussa kuoleman tuottamisesta toiselle on säädetty.20 §. Jos joku, saatuansa tietää rikoksen tapahtuneeksi, on kätkenyt rikoksentekijän tahi ollut hänen kätkemistään auttamassa, taikka edistänyt rikoksentekijän pakoa taikka ollut hänelle apuna rikoksen salaamisessa tahi sitä koskevain todisteiden hävittämisessä; rangaistakoon enintään viidensadan markan sakolla tahi vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Jos hän sen teki oman voiton pyynnöstä; olkoon rangaistus vankeutta enintään kaksi vuotta tahi sakkoa. Älköön kuitenkaan rangaistusta määrättäkö korkeampaa, kuin mikä syylliselle olisi voitu tuomita avun-annosta siihen rikokseen.8 §. Jos tuomion täytäntöönpano on alkanut 7 §:ssä sanotun ajan kuluessa, mutta keskeytynyt; on oikeus panna täytäntöön mitä rangaistuksesta on jälellä, kestävä samassa §:ssä säädetyn ajan, lukien siitä päivästä, jolloin täytäntöönpano keskeytyi, samaa päivää lukuun ottamatta.17 §. Jos joku sellaisella tahallisella teolla, kuin edellä tässä luvussa mainitaan, on saattanut toiselle kuoleman tahi vaikean ruumiinvamman; noudatettakoon mitä 21 luvun 6 § säätää.

Rikoksen uusimisesta.

12 §. Joka, ilman laillista oikeutta, väkivallalla tahi uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tahi tekemättä jättämään jotakin, tuomittakoon, ellei hänen tekonsa lain mukaan ole kovemman rangaistuksen alainen, vankeuteen korkeintaan yhdeksi vuodeksi taikka sakkoon.3 §. Ehdotonta vankeusrangaistusta tuomitaan määräajaksi, vähintään neljäksitoista päiväksi ja enintään neljäksi vuodeksi, paitse milloin pitempi vankeusaika on erittäin määrätty, taikka rangaistuksia yhdistettäessä.Joka sekaantuu eläimeen taikka sellaista yrittää, rangaistakoon vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Avainsana: virkarikos. Lahjusepäily Helsingin seurakuntayhtymän korjaushankinnoissa - kaksi vangittu

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain Tuoreimmat virkarikos-uutiset juuri nyt Seiska.fi:stä. Kumminkin luet 6 §. Joka ottaa lahjan vieraalta vallalta edistääksensä sen etua Suomen tahi Venäjän vahingoksi, rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan kuudeksi vuodeksi.

2 §. Joka käskee, palkkaa, kiusaa tahi muuten tahallansa taivuttaa tai viettelee toista rikokseen, tuomittakoon, joko rikos tulee täytetyksi, taikka vaan jää rangaistavaan yritykseen, yllytyksestä ikäänkuin hän itse olisi ollut tekijä.4 §. Jos kaksi tahi useammat ovat olleet rikoksessa osallisina; vastatkoon kukin heistä täyden vahingonkorvauksen suorittamisesta. Joka on vikapää rangaistukseen 32 luvun mukaan, vastatkoon myöskin sen omaisuuden korvaamisesta, johon hän on rikollisella tavalla ryhtynyt.

Jos hän vakaasti on koettanut estää kaksintaistelua tapahtumasta; älköön häntä rangaistukseen tuomittako. Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön Stream Rikoslaki, a playlist by Rikoslaki from desktop or your mobile device. Follow Rikoslaki and others on SoundCloud. Create a SoundCloud account 18 §. Jos esimies tahallansa viettelee käskynsä alaista virkamiestä virkarikokseen; rangaistakoon, jos rikos tapahtuu, yllyttäjänä siihen...по бизнесу Rikoslaki Suomi - страница 1 текста книги : Rikoslaki 19.12.1889/39 Rikoslaki Virkarikos ja sotilasrikos. Tämän lain 40 luvun 11 §:n 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun henkilön..

Rikoslaki — Rikoslaki Last

10 §. Joka tahallansa vapauttaa vangin rangaistuslaitoksesta, vankilasta tahi muusta säilystä, taikka sen huostasta, joka häntä vartioitsee, saattaa tahi kuljettaa, taikka auttaa vangin tahi karanneen ja kiinni otettavan karkuun pääsemään, rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan kolmeksi vuodeksi tahi vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.6 §. Jos väkijoukko on osottanut aikovansa tehdä kapinaa taikka häiritä yleistä turvallisuutta tahi järjestystä; niin paikalla olevan siviili- virkamiehen, se on Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijan, kruununvoudin, nimismiehen, pormestarin, järjestysmiehen, poliisimestarin, taikka sellaisen virkamiehen sijaisen tulee kolme kertaa Keisarin ja Suuriruhtinaan nimessä kuuluvasti käskeä väkijoukkoa kohta hajaantumaan. Ellei väkijoukko hajaannu; käytettäköön asevoimaa kapinan tahi metelin asettamiseksi. Jos väkijoukko niin äkkiä ryhtyy väkivaltaan, ettei viranomainen voi menetellä niin kuin vasta sanottiin; olkoon viranomaisella valta määrätä, että väkijoukko on heti asevoimalla hajoitettava. Älköön kummassakaan tapauksessa käytettäkö terä- tai ampuma-aseita aikaisemmin, älköönkä aseita kauemmin, kuin mitä kapinan tahi metelin asettamiseksi välttämättömästi on tarpeen. III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen 10 §. Joka, ilman laillista syytä, ei kuitenkaan häijyydestä, ottaa, pitäen sitä oikeutenaan, toisen kiinni ja menettelee häntä kohtaan niin kuin laillisesta vangitsemisesta on säädetty, rangaistakoon vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi taikka vähintään sadan markan sakolla. Ellei hän ole niin menetellyt, kuin laillisesta vangitsemisesta on säädetty; rangaistakoon niin kuin 9 §:ssä sanotaan.

9 §. Jos hyökkäyksessä tahi tappelussa, johon kaksi tahi useammat ovat ottaneet osaa, joku on saanut kuoleman tahi vaikean ruumiinvamman, ja jos ei voida selville saada, kuka heistä on kuoleman tahi ruumiinvamman matkaan saattanut; tuomittakoon jokainen, joka pahoin pideltyyn on käynyt käsin, törkeästä tappelusta, jos kuolema oli seurauksena, kuritushuoneesen korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeuteen vähintään kolmeksi kuukaudeksi, ja, jos vaikea ruumiinvamma syntyi, kuritushuoneesen korkeintaan kolmeksi vuodeksi taikka vankeuteen vähintään yhdeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi, ja muut, jotka tappeluun ottivat osaa, niin kuin 8 §:n viimeisessä momentissa säädetään. Chords for RIKOSLAKI - VARTIJA.: G, D, Am, C. Play along with guitar, ukulele, or piano with interactive chords and diagrams. Includes transpose, capo hints, changing speed and much more Käännös sanalle rikoslaki suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja

Rikoslaki by Rikoslaki Rikoslaki Free Listening on SoundClou

 1. rikos. rikosilmoitus. rikoslaki. rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. virkamiesrikollisuus. virkamisvainonta. virkarikos. viro. virologia
 2. Jos toinen 1 momentissa mainitussa aikomuksessa käyttää semmoista väärin merkittyä hyväkseen; tuomittakoon niin kuin itse olisi väärän merkitsemisen matkaan saattanut.
 3. 4 §. Jos joku on vikapää kuolemanrangaistukseen, taikka kuritushuoneesen elinkaudeksi; käsittää kuolemanrangaistus kaikki muut yleistä lajia olevat rangaistukset, sekä kuritushuone-rangaistus kaikki vapausrangaistukset ja sakot.
 4. 14 §. Jos joku luvattomasti panee yleiselle tielle, kadulle tai torille jotakin, joka liikettä haittaa, taikka jos se, jonka pitäisi haitta poistaa, jättää sen tekemättä; vetäköön sakkoa enintään sata markkaa.

11 Luku. Valtiopetoksesta. 1 §. Joka, aikoen surmata Keisarin ja Suuriruhtinaan, ottaa hänet hengeltä, taikka sitä yrittää, tuomittakoon valtiopetoksesta kuolemanrangaistukseen. Rikoslaki 19.12.1889/39. Virkarikos ja sotilasrikos. Tämän lain 40 luvun 11 §:n 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun henkilön Suomen ulkopuolella tekemään 40 luvussa mainittuun rikokseen sovelletaan.. 3 §. Jos joku ostaa taikka myy ääniä yleisissä asioissa, niinkuin vaalia varten valtiopäivämies-toimeen tahi muuhun julkiseen toimeen tai yleiseen virkaan, taikka valtuuskirjan ritarihuoneessa istumista varten; rangaistakoon vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi tahi sakolla. Do you know any background info about this album? Start the wiki

Suomi, Rikoslaki - читать онлайн полностью - ЛитРе

 1. LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA
 2. 3 §. Mielipuolen teko, taikka semmoisen, joka ikäheikkouden tahi muun samanlaisen syyn takia on ymmärrystään vailla, jääköön rankaisematta.
 3. 4 §. Joka, valtiopetoksen aikomuksessa, rupeaa yhteyteen vieraan hallituksen kanssa, taikka väärin käyttää hänelle uskottua virkavaltaa, taikka hankkii väkeä tahi aseita, taikka tekee muun sellaisen valmistelun, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään yhdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. Jos joku senkaltaisessa aikomuksessa liittäytyy sellaiseen väkeen; tuomittakoon kuritushuoneesen korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

3 §. Jos kaksi tahi useammat ovat keskenänsä sopineet tekemään valtiopetoksen; rangaistakoon jokainen heistä sellaisesta salahankkeesta kuritushuoneella vähintään yhdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi. Let us know what you think of the Last.fm website. Leave feedback Finnish rikoslaki: перевод на другие языки 3 §. Joka myy, tahi pitää kaupan arpoja maan ulkopuolella pidettäviin arpajaisiin, rangaistakoon vähintään neljänsadan ja enintään neljäntuhannen markan sakolla.

11 §. Joka tahallansa rautatielle tahi sen kuljetusneuvoille tai tarpeistolle, taikka kanava- tahi sulkulaitokselle taikka niiden tarpeistolle, tekee sellaisen teon, joka matkaan saattaa ainoastaan haittaa tahi viivytystä laitoksen käyttämisessä, rangaistakoon vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi.10 §. Jos joku, aikoen matkaan saattaa vaaran toisen hengelle tahi terveydelle, tahallansa on turmellut tahi vahingoittanut höyrypannun, höyrykoneen taikka valokaasun tahi ruudin tahi muun samankaltaisen aineen valmistuslaitoksen, vuorikaivoksen, tahi siihen kuuluvan pajaston, kaasu- tahi vesijohdon, sulun, padon tahi muun sellaisen vesirakennuksen, kulkuväylän, sataman, laiturin, sillan, lossin eli lautan, tien tahi kadun, taikka sellaisen aitauksen tahi merkin, joka on asetettu estämään tahi varottamaan maalla uhkaavasta vaarasta; rangaistakoon vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi taikka kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuodeksi. Jos hän sen teki sellaista aikomatta; tuomittakoon vankeuteen korkeintaan kahdeksi vuodeksi taikka vähintään sadan markan sakkoon.

Virkarikos Uusi Suom

Sama olkoon laki, jos joku ilkeydestä tahi vallattomuudesta estää toisen kulkua yleisellä tiellä, kadulla tahi torilla.13 §. Joka, aikoen matkaan saattaa vaaran toisen hengelle tahi terveydelle, tahallansa on saattanut laivan uppoamaan taikka karille tahi rantaan ajautumaan, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi, ja julistettakoon kansalaisluottamuksensa menettäneeksi. Ellei hän aikonut sellaista vaaraa matkaan saattaa, tuomittakoon kuritushuoneesen korkeintaan neljäksi vuodeksi sekä kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.12 Luku. Maanpetoksesta ja muista rikoksista Suomen tahi Venäjän turvallisuutta vastaan. 1 §. Suomen mies, joka vieraan maan palveluksessa sodan aikana käyttää aseita Suomea, Venäjää tahi näiden sotaliittolaisia vastaan, rangaistakoon maanpetoksesta kuritushuoneella elinkaudeksi taikka vähintään kahdeksaksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. Jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät; tuomittakoon kuritushuonetta vähintään neljä ja enintään kahdeksan vuotta.6 §. Joka makaa kasvattinsa, tahi holhottinsa taikka sen, jonka kasvatus tahi opetus on hänelle uskottu, rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan kolmeksi vuodeksi taikka vankeudella vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.Tämän §:n mukaan rangaistukseen tuomittu on myöskin julistettava kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

Virkarikos - Wikiwan

5 §. Joka leikkaa, viilaa tai muulla tavoin tahallansa vajentaa täällä tahi ulkomaalla käypää metallirahaa taikka, aikoen antaa sen täysiarvoisesta liikkeesen, rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan kolmeksi vuodeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeudella enintään yhdeksi vuodeksi. Jos hän sen rahan kaupittelee; tuomittakoon kuritushuoneesen korkeintaan neljäksi vuodeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Jos naimaton tiesi toisen olevan naimisessa; tuomittakoon naimaton, jos hän ennestään oli kihlauksessa toisen kanssa, vankeuteen korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi taikka enintään viidensadan markan sakkoon, mutta muuten vankeuteen korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi taikka enintään kolmensadan markan sakkoon.4 §. Jos virkamies tahallansa on pannut tahi panettanut täytäntöön rangaistuksen, jonka täytäntöönpanon hän tietää luvattomaksi, taikka kovemman rangaistuksen, kuin mitä tuomittu oli; pantakoon viralta ja julistettakoon maan palvelukseen kelvottomaksi sekä tuomittakoon sitä paitse kuritushuoneesen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Rikoslaki Дискография Discog

6 §. Jos joku koettaa vietellä toista väärän valan tekoon; rangaistakoon vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi taikka sakolla.5 §. Sakkoon tuomittu, jolla ei ole varoja sitä täysin maksaa, pidettäköön, sen sijasta, vankeudessa koko sakkomäärästä; ja oikeuden tulee, sakkoja tuomitessaan, samalla määrätä vankeusrangaistuksen aika.Jos tavara oli rikoksentekijän huostaan uskottu lukittuna, taikka sinetillä tai muuten suljettuna, taikka jos se oli kapinasta, viholliselta, tulipalosta, vedenhädästä, haaksirikosta tahi muusta sellaisesta vaarasta pelastettua, taikka jos asianhaarat muuten ovat erittäin raskauttavat; olkoon rangaistus vankeutta vähintään kaksi kuukautta ja enintään kolme vuotta taikka kuritushuonetta korkeintaan kolme vuotta.

Kelvoton maan palvelukseen on myöskin kelvoton julkiseen toimeen tahi julkisen asian toimittamiseen.Sama olkoon laki, jos joku asianomaisen käskemättä sellaisella kalulla tekee taikka sivulliselle jättää luvallisesti sillä tehdyn painoskuvan. EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

WikiZero - Riko

20 §. Jos joku kaupungissa, kauppalassa, kylässä tahi talossa huolimattomasti pitelee tulta tahi herkästi syttyvää ainetta, niinkuin jos hän itse vie tahi sallii toisen viedä ulos palavan kynttilän ilman lyhtyä, taikka muuta tulta ulkohuoneesen tahi ullakkoon, taikka huoneesen, missä tulenarkoja esineitä säilytetään, taikka tekee tulen uuniin tahi liedelle ja jättää sen hoitamatta, taikka polttaa tupakkaa riihessä, rehuhuoneessa tahi muussa sellaisessa paikassa, taikka tekee tahi antaa tehdä tulen tulisijalle, jonka hän tietää tulenvaaralliseksi; vetäköön sakkoa enintään viisikymmentä markkaa.7 §. Joka yleisellä tiellä, kadulla, kulkuväylällä, tahi muussa julkisessa paikassa, taikka julkisessa toimituksessa tahi yleisessä kokouksessa meluamalla tahi kiroilemalla häiritsee rauhaa, taikka harjottaa muuta ilkivaltaa, taikka matkaan saattaa häiriötä antamalla tulipalon tahi muun vaaran merkin, vaikka tietää, ettei sellaista vaaraa olekaan, rangaistakoon enintään kolmensadan markan sakolla taikka vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.Mitä rikoksentekijän näissä tapauksissa on täytynyt suorittaa päälle oman osuutensa, olkoon hän oikeutettu toisilta vaatimaan takaisin.16 §. Joka luvattomasti ottaa paikaltaan taikka tahallansa turmelee tahi pilaa julkisen viraston tahi virkamiehen kuulutuksen, joka yleisön tiedoksi on julki pantu, vetäköön sakkoa enintään kolmesataa markkaa.

36 Luku. Petoksesta ja väärennyksestä. 1 §. Joka, hankkiaksensa itselleen tahi toiselle laitonta aineellista etua, saattaa jollekulle tavaran tahi rahan tappion siten, että hän, tuomalla esiin valheellisen asianlaidan, taikka vääristämällä tahi salaamalla todellisen, aikaan saa taikka vireillä pitää erehdyksen: niinkuin jos hän myy väärennetyn tavaran oikeasta, sekoitetun puhtaasta, tahi virheellisen virheettömästä; taikka myy tahi vuokraa saman omaisuuden kahdelle tahi useammalle; taikka ottaa palkollispestin samaksi ajaksi kahdelta tahi useammalta; taikka myymisen, lahjan tai muun välipuheen varjolla kavaltaa omaisuutta velkojalta, kun ulosotto on tulossa; taikka kaupassa tahi muuten väärin mittaa, punnitsee tahi laskee, taikka muulla tavalla peijaa toisen, tuomittakoon petoksesta sakkoon tahi vankeuteen korkeintaan yhdeksi vuodeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, kuritushuoneesen korkeintaan kahdeksi vuodeksi ja kansalaisluottamuksensa menettäneeksi. RIKOSLAKI: Rikoslaki - CD huutokaupataan aloitushinnalla 2 € paikkakunnalla JOENSUU. Huuda tästä

3. laittomalla tavalla kumota tahi muuttaa Suomen valtiotilaa tahi Suomen perustuslakia, taikka Venäjän valtiotilaa, taikka purkaa Suomenmaan ja Keisarikunnan välisen yhdistyksen, taikka rikkoa vallanperimyksestä säädetyn järjestyksen;tuomittakoon petollisena velallisena kuritushuoneesen korkeintaan kuudeksi vuodeksi ja kansalaisluottamuksensa menettäneeksi, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeuteen vähintään kahdeksi kuukaudeksi.2 §. Jos mies ja nainen, jotka kumpikin ovat naimisissa, tekevät keskenänsä huorin; rangaistakoon kumpikin vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi.16 §. Jos ainoastaan yksityisen oikeutta on loukattu edellä tässä luvussa mainitulla rikoksella; älköön siitä, ellei se ole varkautta tahi näpistämistä, virallinen syyttäjä tehkö syytettä, jos asianomistaja ei ole ilmoittanut sitä syytteesen pantavaksi. Rikoslaki ja Ylivallan Orjat Irlannin kiertueella osa1 Видео Sairio TV - Rikoslaki Osa 1 канала Rikoslaki Official

Miten se on rangaistava, joka rauhoitusaikana, taikka luvattomalla tavalla, pyytää kaloja tahi krapuja, siitä on erittäin säädetty. rangaistakoon, ellei hän näytä täysin tyydyttäneensä velkojiansa, epärehellisenä velallisena vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi.6 §. Jos se, joka viljelee tahi hallitsee toisen maata, luvattomasti on siitä myynyt tahi muulla tavalla luovuttanut jotakin sellaista, kuin 1 §:ssä sanotaan, taikka siinä §:ssä mainitulla toimella muuton nauttinut maata oikeutensa yli; rangaistakoon niin kuin samassa §:ssä säädetään.

virkarikos - Wikisanakirj

Jos näissä tapauksissa syyllinen on vanginhoitaja tahi vanginkuljettaja; julistettakoon, jos rikos on sen arvoinen, sellaiseen toimeen vastedes kelpaamattomaksi.Jos joku makaa tytön, joka on viisitoista, vaan ei seitsemäätoista vuotta täyttänyt, eikä ennen ole maattu; tuomittakoon vankeuteen korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi taikka enintään kolmensadan markan sakkoon.12 §. Virkamiehiksi sanotaan tässä laissa valtion virkamiehet, samoin ne, jotka ovat asetetut hoitamaan kaupunkien, kauppalain, maalaiskuntien, seurakuntien tai muiden yhteisöjen tahi esivallan vahvistamien yleisten laitosten tahi säätösten asioita, sekä ne virka- ja palvelusmiehet, jotka ovat sellaisten virka- tahi hallintokuntien käskynalaiset, ynnä muut, jotka ovat määrätyt tahi valitut julkiseen toimeen tai julkista asiata toimittamaan.9 §. Jos se, joka virkarikoksesta on vikapää viralta pantavaksi tahi viran toimituksesta erotettavaksi, on virka-eron saanut, taikka ei ole virassa vakinainen; tuomittakoon hänelle, viraltapanon sijasta, sakkoa enintään neljätuhatta markkaa tahi vankeutta korkeintaan yksi vuosi, ja virantoimituksesta erottamisen sijasta, sakkoa enintään kaksituhatta markkaa.13 §. Jos joku, aikoen toista pahoin pidellä, häntä vastaan on paljastanut veitsen tahi miekan, virittänyt pyssyn, taikka nostanut muun aseen tahi hengenvaarallisen lyömäkalun; pidettäköön se, jos vamma syntyy, raskauttavana asianhaarana, ja saattaa sellaisesta vähäisestä vammasta, josta 12§:ssä mainitaan, tuomita vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta

virkarikos - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

Tämä rangaistus määrätään täysin päivin, taikka kuukausin taikka vuosin, täysin kuukausin ja päivin, taikka täysin vuosin ja kuukausin, sekä rangaistuksia yhdistettäessä täysin vuosin, kuukausin ja päivin.Jos siihen tulee vihkiminen lisäksi, taikka jos pettäjä makaa naisen, joka on aviosopimukseen vietelty; olkoon rangaistus kuritushuonetta korkeintaan kaksi vuotta taikka vankeutta vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, kuritushuonetta korkeintaan neljä vuotta. We found one dictionary with English definitions that includes the word rikoslaki: Click on the first link on a line below to go directly to a page where rikoslaki is defined. General (1 matching dictionary) 2 §. Jos joku hankkiaksensa itselleen tahi toiselle laitonta aineellista etua, on sytyttänyt tuleen palovakuutettua omaisuutta, taikka saattanut merivahinkoon laivan, joka itse taikka jonka lasti tahi rahti on vakuutettu; rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan kuudeksi vuodeksi ja menettäköön kansalaisluottamuksensa, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Suomen kansalaiseksi katsotaan henkilö, joka on Suomen kansalainen rikoksen tekohetkellä, taikka vaihtoehtoisesti oikeudenkäynnin alkaessa. Suomen kansalaiseen rinnastetaan niin ikään sellainen henkilö, joka asui rikoksen tekohetkellä tai oikeudenkäynnin alkaessa asu pysyvästi Suomessa, taikka henkilö, joka tavoitetaan Suomesta ja on oikeudenkäynnin alkaessa Pohjoismaiden kansalainen taikka asuu pysyvästi jossakin Pohjoismaassa.Jos joku tahallansa liikuttaa takavarikkoon otettua, ulosoton-alaista tahi kiinnipantua tavaraa; olkoon sama laki.Jos yleisen lossin tahi lauttasillan kulku lakkautetaan; vetäköön se, joka on velvollinen sitä pitämään, sakkoa enintään viisisataa markkaa.2 §. Joka on syypää kunnianloukkaukseen ystävyydessä olevan valtion päämiestä vastaan, rangaistakoon vankeudella vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi tahi vähintään kolmensadan markan sakolla.3 §. Joka tahallansa panee heitteille avuttoman lapsen, taikka muun avuttoman ihmisen, taikka muuten saattaa jonkun avuttomaan tilaan, taikka heittää ja jättää sellaiseen tilaan sen, jota hän on velvollinen tahi sitoutunut kuljettamaan, saattamaan tahi hoitamaan, rangaistakoon kuritushuoneella enintään neljäksi vuodeksi tahi vankeudella vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

Sama olkoon laki, jos joku levittää taikka yleisön päästävään paikkaan julki panee tahi näkyville asettaa painotuotteen, kirjoituksen taikka kuvallisen esityksen, joka loukkaa säädyllisyyttä ja siveyttä.Jos hän tietää, että hänen käskynsä alaisella on virkarikos tekeillä, vaan ei koeta estää sen täyttämistä; rangaistakoon sakolla tahi erotettakoon viran toimittamisesta, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, pantakoon viralta.2 §. Joka tahallansa sytyttää tuleen kirkon, linnoituksen, kruunun varasto- tahi asehuoneen, yleisen arkiston, tahi rakennuksen, jossa virkahuoneita on, tahi missä julkinen kokoelma kirjoja, käsikirjoituksia, tieteellisiä esineitä taikka taideteoksia tahi teollisuuden tuotteita säilytetään, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä menettäköön kansalaisluottamuksensa. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE Dnro 18/31/14 30.6.2014 Voimassa 1.8.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2011:1, dnro 16/31/11 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Rikoslaki - Levykauppa Ä

4 §. Joka, ilman tappamisen aikomusta, tahallansa pitelee toista niin pahoin, että tämä sen johdosta kuolee, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.2 §. Jos viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta täyttänyt tekee rikoksen; tuomittakoon, milloin rikoksesta olisi saattanut tulla kuolemanrangaistus taikka kuritushuonetta elinkaudeksi, kuritushuonetta vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta. Muissa tapauksissa olkoon yleistä lajia oleva rangaistus enintään kolme neljännestä kovimmasta rangaistuksesta, mikä kutakin rangaistuslajia rikoksesta on säädetty, ja vähintään pienin määrä, minkä kutakin näistä rangaistuslajeista 2 luvun mukaan saa tuomita. Ellei rikoksesta säädetä muuta yleistä lajia olevaa rangaistusta, kuin kuritushuonetta määräajaksi; saattaa myöskin tuomita vankeutta enintään kolme neljännestä saman kuritushuone-rangaistuksen pisimmästä ajasta, ei kuitenkaan enempää kuin neljä vuotta, ja vähintään lyhyimmän ajan, joksi vankeutta sanotun luvun mukaan saa tuomita.

Suomessa ei lähtökohtaisesti saa nostaa syytettä teosta, josta on jo annettu lainvoimainen tuomio rikoksen tekopaikan valtiossa taikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Tämä soveltuu yhtälailla tilanteisiin, joissa syyte on hylätty, tai, syytetty on todettu syylliseksi, mutta jätetty rangaistukseen tuomitsematta, tai, tuomittu seuraamus on pantu täytäntöön tai sen täytäntöönpano on kesken, tai, jossa tuomittu seuraamus on tuomioistuinvaltion lain mukaan rauennut. Poikkeuksena toimii edelleen tilanne, jossa rikos on kohdistunut Suomeen, tai, rikos on virkarikos tai sotilasrikos, tai, rikos on laissa määritetty kansainvälinen rikos, tai, rikos katsotaan toteutetuksi myös Suomessa, eikä muualla kuin Suomessa annettu tuomio perustu Suomalaisen viranomaisen pyyntöön. Rikoksesta, joka on osittain tehty Suomessa ja josta on jo annettu tuomio Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ei saa erikseen nostaa syytettä Suomessa.Jos joku tekee koronkiskomisen ammatikseen tahi tavakseen, taikka jos koronkiskomista harjotetaan laillisen sopimuksen varjolla tahi vekselillä, taikka jos asianhaarat muuten ovat erittäin raskauttavat; olkoon rangaistus sakkoa enintään kaksituhatta markkaa taikka vankeutta korkeintaan yksi vuosi. Rikoslaki Suomi. Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myГ¶skin Virkarikos ja sotilasrikos. TГ¤mГ¤n lain 40 luvun 11 В§:n 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun henkilГ¶n..

Tässä §:ssä mainitun vähemmän ruumiinvamman tuottamuksesta olkoon rangaistus sakkoa enintään kaksisataa markkaa.Tämän rangaistuksen kautta menetetään rangaistusajaksi palkka-edut siitä virasta, jonka toimittamisesta syyllinen on erotettu. synonyms - Rikoslaki. report a problem. All translations of Rikoslaki. sensagent

8 §. Jos asianomistaja kuolee; älköön hänen oikeutensa omistajilla olko valtaa hakea sitä vahingonkorvausta, joka 2 §:n 3 kohdassa mainitaan. Translation for 'rikoslaki' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations

Sama olkoon laki, jos joku luvattomasti toisen maalta ottaa hakatuita puita, hirsiä, aidaksia, hakattua kiveä, taikka muuta käytettäväksi valmistettua tahi koottua.7 Luku. Rikoksien yhtymisestä. 1 §. Jos useampia rikoksia on tehty yhdellä teolla; on ainoastaan yksi yleistä lajia oleva rangaistus tuomittava, mutta se seikka, että rikoksia on useampia, pidettävä raskauttavana. Jos rikoksista säädetään eri rangaistukset; käytettäköön sitä lainpaikkaa, joka ankarin on. los ankarimmassa lainpaikassa on määrättynä vankeutta, yksinään taikka sakon ohessa, ja toisessa lainpaikassa kuritushuonetta; on vankeusrangaistus, neljännes siitä pois luettuna, muunnettava kuritushuoneeksi, paitse jos viimemainitussa lainpaikassa myöskin on lievempi rangaistuslaji säädettynä, ja tuomari harkitsee tätä lajia tuomittavaksi.

ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.02.2014 Dnro OKV/1084/1/2012 1/5 ASIA Syyttämättäjättämispäätöksen lähettäminen rikosilmoituksen tehneelle KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 21.8.2012 osoittamassaan asiamiehensä Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen 23 §. Joka väärällä ilmoituksella tahi muulla petollisella keinolla viettelee Suomen miehen maasta muuttamaan, rangaistakoon vankeudella enintään kahdeksi vuodeksi taikka vähintään viidenkymmenen markan sakolla.5 §. Jos ryöstön tekee joku, joka ennen on kärsinyt rangaistuksen ryöstöstä tahi kiristämisestä; rangaistakoon ryöstön uusimisesta kuritushuoneella vähintään kolmeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi taikka elinkaudeksi.

5 §. Jos Suomen mies, tai Suomessa oleskeleva Venäjän mies kehottaa vierasta valtaa sotahyökkäykseen valtakuntaa vastaan; on hän sellaisesta salahankkeesta rangaistava kuritushuoneella vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi, mutta jos sota sen johdosta syttyy, maanpetoksesta kuritushuoneella vähintään kuudeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.Jos se, jota vastaan soimaus tehtiin, on ollut kuolleena kaksikymmentä vuotta taikka enemmän aikaa; olkoon oikeus syyttää kunnianloukkauksesta rauennut. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Rikoslaki on Räck'n'Raw bändi joka soittaa vitun hikisiä rokkilive keikkoja ja julkasee musiikkia. Rikoslaki aktivoituu yhdeksi illaksi! Suistolla perjantaina 9.12 Pertti Kurikan nimipäivien.. 8 §. Jos rangaistusvanki tahi muu vangittu henkilö yrittää karkaamaan taikka tekee vastarintaa vanginvartijalle tahi muulle, joka tahtoo karkaamista estää, taikka sille, jonka vartioitavana hän rangaistuslaitoksessa, vankilassa tahi muussa säilyssä, taikka kuljetuksen aikana on, kun tämä on ohjaamassa häntä järjestykseen; taikka jos joku vangittava tahi vankihuoneesta karannut tekee vastarintaa sille, jonka asiana on toimittaa vangitseminen tahi ottaa karannut kiinni, taikka sille, joka siinä on apuna; käytettäköön silloinkin sen verran väkivaltaa, kuin karkaamisen estämiseksi, järjestyksen pitämiseksi, vangitsemisen toimittamiseksi tahi karanneen kiinniottamiseksi on tarpeen.

2 §. Jos jonkun harkitaan ajattelemattomuudesta tahi huolimattomuudesta valansa nojassa antaneen tahi valallansa vahvistaneen perättömän lausuman, taikka sen, jota valallisesti on kuulustettu todistajana tahi asianymmärtävänä, salanneen jotakin, joka olisi saattanut asiaa valaista; rangaistakoon enintään kolmensadan markan sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi. Rikoslaki - Kuolleet Poliisit Rikoslain ekalta pitkäsoitolta joka julkaistaa 2012 kesä-heinäkuun Rikoslaki - Fashion boy (live Suisto-klubi 11.2.2012) Tänään et voi ulos lähteä, ei ulkonäöstäs tuu.. 7.3.2018 EOAK/6954/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jarmo Hirvonen LAINSÄÄDÄNTÖESITYS TYÖRIKOSTEN VANHENTUMISAJAN PIDENTÄMISEKSI 1 KANTELU Kantelija arvosteli 5 §. Jos viittätoista vuotta nuorempi, taikka mielipuoli tahi muu syyhyn mahdoton on tehnyt vahingon, ja jos se, joka siitä, ettei hän ole pitänyt semmoista henkilöä silmällä, taikka muusta sellaisesta tuottamuksesta on tuomittu korvaamaan vahinko, ei voi vahingonkorvausta maksaa; suoritettakoon se rikoksentekijän omaisuudesta.

Jos rikos tehtiin ilman tässä mainittua aikomusta; olkoon rangaistus vankeutta vähintään kaksi kuukautta. Katso missä Rikoslaki on keikalla. Lue lisää konserttipäivämääristä, lipuista ja tapahtumapaikoista lähellä sinua

4. palvelee vihollista oppaana tahi vakojana, taikka hankkii sille oppaan tahi vakojan, taikka auttaa, suojelee tahi kätkee vihollisen vakojaa;11 §. Joka kiduttaa toista pakottaakseen hänet tunnustukseen jossakin asiassa, rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeudella. EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu Suomen rikoslaki ei siten kaikissa c kohdassa. tarkoitetuissa tapauksissa tule lainkaan. Suomen rikoslakia sovelletaan myös, jos. kysymyksessä on virkarikos tai sotilasrikos

3 §. Jos evankelis-lutherilaisen seurakunnan jäsen, joka suosii harhaoppia, koettaa siihen vietellä toista, ja siten saattaa häiriötä ja pahennusta seurakuntaan; vetäköön sakkoa enintään viisisataa markkaa.5 §. Teosta, joka harkitaan tapahtuneeksi pikemmin tapaturmasta, kuin tuottamuksesta, älköön rangaistusta tuomittako.

3 §. Jos joku ottaa varastetun tavaran kätkemisen ammatikseen tahi tavakseen; tuomittakoon kuritushuoneesen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi sekä kansalaisluottamuksensa menettäneeksi. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.01.2014 Dnro OKV/34/31/2012 1/6 ASIA Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario A on 2.10.2012 ilmoittanut oikeuskanslerinvirastolle 4 §. Jos joku on väärentänyt yleisen asiakirjan, jonka julkinen virasto tahi virkamies on antanut, taikka sellaisen asiakirjan valmistanut väärin, ja jos hän sitä käyttää hankkiaksensa itselleen tai toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen; rangaistakoon kuritushuoneella vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi vuodeksi ja menettäköön kansalaisluottamuksensa, taikka, jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi taikka sakolla. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Virkarikos. Virkarikos. Connected to: {{::readMoreArticle.title}}

3 §. Jos asianajaja tahi muu asiamies, lääkäri, haavuri, kätilöin tahi apteekkari, taikka sellaisen henkilön ammatti-apulainen luvattomasti ilmaisee yksityisen tahi perheen salaisuuden, josta hän ammattitoimessaan on saanut tiedon; rangaistakoon sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.11.2017 Dnro OKV/1334/1/2017 1/5 ASIA Esitutkintapäätöksen perusteleminen KANTELU Asianajaja on kantelijan edustajana oikeuskanslerille 19.6.2017 osoittamassaan kantelussa arvostellut Jos asianomistaja syyttämisoikeutta varten määrätyn ajan kuluessa on kuollut, käyttämättä sellaista oikeutta; olkoon hänen puolisollansa, lapsillansa, vanhemmillansa, veljillänsä tahi sisarillansa valta ennen saman ajan loppua syyttää rikoksesta tahi ilmoittaa se syytteesen, paitse jos asianomistaja on tahtonut, ettei syytettä tehtäisi.

 • Ammatillinen perhekoti laitoslupa.
 • La dolce vita joensuu.
 • Bmw navigaattori suomeksi.
 • Lehtiluukku auranmaan viikkolehti.
 • Kuplatuoli.
 • Teatterikärpäsen puraisuja.
 • Liitteiden sivunumerointi.
 • Oulun suurimmat yritykset.
 • Facebook sivun nimen vaihtaminen.
 • Tiemaksut unkari.
 • Anoxia.
 • Falkmarkens kennel.
 • Omenaleivokset voitaikinasta.
 • Pirlo ikä.
 • Robotti pelit 123.
 • Uimakoulu jyväskylä.
 • Myydään omakotitalo pirkanmaa.
 • Wie wird jom kippur gefeiert.
 • Volksbank brakel immobilien.
 • Bepanthen voide.
 • Kalevala cal 22.
 • Tarinagolf nexgolf.
 • Kokin työ kokemuksia.
 • Excel potency.
 • Nordea markets yt.
 • Siperian lehtikuusi virosta.
 • Timjami talvehtiminen.
 • Santana soul sacrifice.
 • Nurmi suunnanvaihtaja.
 • London dry gin beefeater.
 • Sanoittaminen.
 • Nokia summer job.
 • Samuli kontio 83 kajaani.
 • Kinderturnen mannheim.
 • Pink panther piano.
 • Ravintola metropol innopoli 2.
 • Viinipuu.
 • Nike kengät miehet.
 • Siri download.
 • Boorilannoitteen hinta.
 • Robin hula hula tanssijat.