Home

Yhteisöveron jako osuudet 2021

1.3 Yksittäisten kuntien ja seurakunti-en yhteisöveron jako-osuudet

Yhteisöveron jako-osuuksien ongelmaksi muodostui se, että laskennan perusteena olivat vuosien 1991 ja 1992 verotustiedot. 3 Yhteisöveron jako-osuuden leikkaaminen. Verovuoden 1992 yhteisöverokantojen perusteella määriteltiin vuodesta 1993 alkaen ve-ronsaajien osuudet seuraavasti.. Kunnallisvero väheni, yhteisövero kasvoi. Suurten kaupunkien tilinpäätökset 1997, kuntien talousarviot 1998 ja yhteisöveron jako-osuuden muutos. Heikki Helin Magnus Gräsbeck. Raha ja talous Suomi, 1998 Helsingin kaupungin tietokeskus Veronsaajien verkkopalveluun on päivitetty 1.1.2018 voimaan tulevien säännösten mukaisesti lasketut vuoden 2018 ennakoidut verotuskustannukset. Kuntaryh-män jako-osuuden oikaisu ja tilitysaikataulun muutos loppuvuonna vaikuttivat arvioon verotulokertymästä. seen yhteisöverokertymään, koska yhteisöveron veromuutokset ja yhteisöverokannan alentaminen 4,5 %-yksiköllä kompensoidaan kuntien jako-osuutta korottamalla Kahon 3 Oy:lle verovuodelta 2016 maksuunpantu poikkeuksellisen suuri yhteisövero on tilitetty kunnille keväällä 2017 osana yhteisöveron kertymää verovuoden 2016 jako-osuuksilla. Kuntien osuus verosta oli noin 208 miljoonaa euroa.

Odroczenie rozprawy jako podstawa zarzutu przewlekłości postępowania Tiedot tilataan Linkit –osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi. YHTEISÖVERON JAKO-OSUUDET SÄILYVÄT ENNALLAAN (22.1.2008) Päivitetty 8.1.2009 Päivitetty 4.3.2009 Yhteisöveroa saavien veronsaajaryhmien jako-osuudet pysyvät. Kakkosena yhteisöveron maksajien listalla on Supercell 181 miljoonalla eurolla ja kolmantena lääkeyhtiö Bayer Oy lähes 134 miljoonalla. Yritysveron maksajien kärkijoukkoon kuuluvat myös isot pankkikonsernit OP ja Nordea, joiden maksamat verot jakaantuvat useiden yhtiöiden kesken

Veronsaajien palvelut Uutiset vuosi 2017

 1. Kniha Kraď jako umělec. od nejnovějších dle oblíbenosti (palců) dle uděleného hodnocení. Kraď jako umělec 2012. Ukaž, co děláš! 2014. Podobné knihy. Přemýšlej jako umělec 2017
 2. IJF's groundbreaking Judobase platform is the ultimate online resource for judo fans. The must-see website is already a favourite among judo cans who can follow every competition, every judoka and every country with results, fight videos and the key info from every IJF competition
 3. Käyttötalousmenojen osuudet ta 2017. Tekniset palvelut 16,6 %. Hyvinvointipalvel ut/ sivistys 22,3 %. Verotuloennuste vuodelle 2017 on esitetty alla. Verotuloennuste Tuloverot Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä
 4. YouVersion creates biblically centered, relevant experiences that encourage people to seek God every day: The Bible App, Bible App for Kids, Bible Lens..
 5. johtamista sekä jakaa kuormaa tasapainoisemmaksi. Hakuvaiheen kokouspäällikkö ja projektisihteeri jatkavat ydinryhmässä, mutta projektin vetovastuu siirtyy mahdollisen valinnan jälkeen varsinaisille kokouspäälliköille

Tämän summan paikkakuntakohtaisesta jako-osuudesta Männiköllä ei perjantaina ollut tietoa. Tampereen jako-osuus määräytyy verovuosien 2016 ja 2017 perusteella joulukuun lopussa. Tampereen kaupungin verotuotot ovat yhteensä noin 920 miljoonaa euroa, josta yhteisöveron osuus.. Październik 2017

Yhteisöveron jako-osuuden sekä yhteisöveroprosentin määräytymispe-rusteineen määrää valtio. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoi-tuksen osuuden kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta Jako-osuuden korotus on ollut kymmenen prosenttiyksikköä vuosina 2009-2011. Kajaanin kaupungin eläkepoistumaennuste on keskimäärin 70 henkilöä/vuosi aina vuoteen 2017 saakka. Yhteisöveron korotettua jako-osuutta jatketaan vielä vuosina 2012 ja 2013, mutta korotus on puolet..

Verontilitysopas. Veronkantoyksikkö. Verohallinto. Veronkantoyksikkö..

 1. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA. Mnvykrvousviuvttaäsisiaten kuntien verovuoden 2017 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. 2§ Verovuoden 2017 jako-osuudet Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2017 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2014 ja 2015 tietojen perusteella..
 2. Verohallinnon tammi-toukokuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 28 506 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.
 3. Videoinfo perjantaina 27.1. klo 10.00-10.20 Verohallinnon videoinfossa esitetään tiivis varttitunnin katsaus verotulojen kehitykseen vuonna 2016. Tilaisuus toteutetaan suorana verkkolähetyksenä, ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Vastaamme verkossa lähetettyihin kysymyksiin tilaisuuden lopuksi.
 4. Valmisteveroja kerättiin 6 515 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin energiaveroista (4 199 miljoonaa).

Verohallinnon tammikuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 504 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 642 miljoonaa (+13,2 %). Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot. nasersi (26/175/70). Karlovarský kraj. Tento web, stejně jako většina ostatních, používá cookies k zajištění potřebné funkcionality (poskytování služeb, personalizování reklamy, analýza návštěvnosti). Neprozrazují však identitu uživatelů. Dalším použitím webu s tím souhlasíte

Jako-osuudet ja niiden kirjanpidollinen käsittely - 20180219 on Vime

**Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on tärkeää.**Mikäli tietoja ei ole ilmoitettu määräajassa, käytetään vuoden 2018 ennakkoperinnässä vuoden 2017 veroprosenttia. Tällöin verotulot kertyvät vanhan veroprosentin mukaan koko vuoden 2018 ajan, joka tulisi ottaa huomioon budjettien laadinnassa. Verotulojen myönteinen kehitys, erityisesti yhteisöveron osalta, on parantanut kuntatalouden tilannetta vuoden 2017 osalta. · varainsiirtoveron poistaminen tiettyjen yhtiömuotojen muutoksissa, +1 milj. euroa · kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus, +60 milj. euroa Momentin kertymään vaikuttavat myös verontilityksissä sovellettavat veronsaajien jako-osuudet ja niiden mahdolliset oikaisut. Vuonna 2018 muutoksen arvioidaan kuitenkin alentavan valtion yhteisöveron tuottoa noin 53 milj. euroa yhteisöveron kertymiseen liittyvien ajoitustekijöiden takia

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-huhtikuussa yhteensä 4 736 miljoonaa, joka oli 122 miljoonaa (-2,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron poistumisen myötä jokainen kansalainen maksaa omista veroistaan osuuden kirkolle. Aiemmin kansalainen maksoi vain välillisesti esimerkiksi yritysten yhteisövero-osuuden kautta kirkolle, nyt kirkolla on oma valtionosuus johon kaikki kansalaiset kantavat kortensa kekoon Kaupungin yhteisöveron ensi vuo-den jako-osuus tiedetään joulukuun lopus-sa ja verovuoden 2014 tietojen perusteella talousarviovaiheessa on arvioitu kaupun-gin yhteisövero-osuuden hieman laske-van. Arvioidulla Tampereen jako-osuudella vuonna 2017 yhteisöverotuloja arvioidaan tilitettävän 53.. Muun muassa pääomatuloverojen ennakoitua heikomman kehityksen vuoksi oikaisu on valtiolle 185 miljoonaa euroa negatiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on positiivinen; kuntaryhmällä +172 milj. euroa, seurakunnilla +2,9 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksella +10 milj. euroa.

Verohallinnon tammi-heinäkuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 39 894 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot. Yhteisöveron jako-osuutta varaudutaan korottamaan määräaikaisesti., totesi @KatriKulmuni Hyvä ensimmäinen #kuntatalous'päätös #korona'epidemiassa! Vaikutukset kuntatalouteen tulevat useaa väylää pitkin sekä tuloja vähentäen että menoja lisäten. #verotulot #maksutulot..

Hyvin menestyvä yritys ruokkii kuntaa - Ponssen yhteisövero iso yle

Ryhmä- ja veronsaajakohtaiset jako-osuudet slideum

The official JAKO Onlineshop for sportswear jako

The journal has been indexed in ICI Journal Master List since 2017 Jako-osuudet ole enää historiatietoihin perustuvia. • Maksuunpanotilityksessä korjataan koko siihenastinen verovuoden eurokertymä vastaamaan uusia suhteita. • Maksuunpanotilitys voi johtaa melko suuriinkin korjauksiin, erityisesti jos pääomatuloverot poikkeavat suuresti ennakoiduista. Yhteisöveroa saavien veronsaajaryhmien jako-osuudet pysyvät vuonna 2008 samoina kuin vuonna. Yhteisöveron tilitykset voivat poiketa ylös- tai alanpäin lopullisesta yhteisöveron tuotosta, jolla tarkoitetaan veroa maksaville yhteisöille verovuodelle määrättyä tuloveron määrää Näillä jako-osuuksilla jaetaan raitiovaunuliikenteen kulut kunnille. Lauttaliikenne Kulut jaetaan kunnille kohdistettujen matkustajakilometrien perusteella. Kunnille kohdistetut matkustajakilometrit lasketaan matkakorttijärjestelmästä saatavien nousujen ja kunta-kohtaisten keskimatkatietojen perusteella Jakotako czy jako tako ✅ sprawdź poprawną pisownię w JakSiePisze.pl - Słowniku Poprawnej Pisowni Języka Polskiego. Na tej stronie sprawdzisz, czy pisownia jakotako jest poprawna. Wszystkie definicje i objaśnienia Jak Się Pisze (wliczając w to Jakotako czy jako tako) opierają się o słownik..

Sanna Lehtonen в Твиттере: «Yhteisöveron jako-osuutta

Jako-o Gutschein Mai 2020 15€ Rabatt gratis Versand › Sparbaby

Yhteisöveron tuotto sen sijaan aleni 4,4 prosenttia. Korkomenojen aleneminen on myös osaltaan helpottanut valtionverotuksen keventämistä. Kuntien tuloveron jako-osuuden tarkistami- nen jätti kunnallisverokertymän viimevuotisen kasvun hieman ennustettua alhaisemmaksi, 4,0 prosenttiin Verohallinto keräsi viime vuonna verotuloja lähes 1,6 miljardia (+2,8 %) euroa enemmän kuin vuonna 2015. Euroina mitaten eniten kasvoivat henkilöasiakkaiden tuloverot, 561 miljoonaa (+1,7 %). Arvonlisäverokertymä kasvoi 476 miljoonaa (+3,3 %) ja yhteisöjen tulovero 292 miljoonaa (+6,4 %).Yhteisöveron jako-osuuksiin Kahon 3:lle maksuunpannut yhteisöverot vaikuttavat ensimmäisen kerran verovuonna 2018, koska verovuoden 2018 jako-osuudet perustuvat yritystoimintaerien osalta verovuosien 2015 ja 2016 maksuunpanotietoihin. 12 §. Veronsaajaryhmien jako-osuudet. Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi seura-kuntien asema yhteisöveron saajana. verovuoden jako-osuuden laskentaperusteet kunnille viimeisen kerran lokakuun 2017. kuntien yhteisöveroista kuultuaan kuntien kausitilityksen yhteydessä, minkä jälkeen ne

Ennuste: Lahden verotulot nousevat roimasti - Jossain kohtaa voidaan

Kolmanneksi seikaksi Kietäväinen nostaa yhteisöveron jako-osuuden. - Vuosille 2009-2011 korotettiin kuntien yhteisöveron jako-osuutta siten, että se on nyt vajaat 32 prosenttia. Vaarana on, että jos tuleva hallitus ei jatka tätä lakia, niin yhteisöveron jako-osuus tippuu suurella.. Proměňte svá alba ve fotoknihu! Ideální jako dárek nebo jen tak na památku. Levně, rychle, jednoduše Simulointeja yhteisöveron alennuksen dynaamisista vaikutuksista Suomessa. Tiivistelmä. Tässä tutkimuksessa simuloidaan yhteisöveron alennuksen kansantaloudellisia ja julkisen talouden vaiku lalla rahoitettujen investointien osuuden kustannus ei muutu. Veron alennus tekee heiko oliot > abstraktit objektit > yhteiskunnalliset objektit > taloudelliset tuotokset > jako-osuudet

W praktyce oznacza to, że jeśli w danym terytorium jest obniżka, a w drugim nie, to nie będziemy mogli podarować tego tytułu jako prezentu. Według interpretacji pewnych użytkowników forum NeoGAF nie przekażemy gry drugiej osobie jeśli różnica w cenie między regionami przekroczy 10% Nebaví tě se každé odpoledne za soumraku vracet z právě objevených míst? Začínáš přemýšlet nad vícedenními výpravami, ale nevíš, jak připevnit vybavení na přespání na své kolo, tak aby sis užil jízdu? Pak řešíš stejné problémy jako my před lety

Yhteisövero - Wikipedi

 1. Kunnallisvero väheni, yhteisövero kasvoi : suurten kaupunkien tilinpäätökset 1997, kuntien talousarviot 1998 ja yhteisöveron jako-osuuden muutos
 2. taerien osalta verovuosien 2015 ja 2016 maksuunpanotietoihin
 3. Create. Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business. For Hire. Post jobs, find pros, and collaborate commission-free in our professional marketplace. Enterprise. Get your team aligned with all the tools you need on one secure, reliable video platform
 4. en näkyy selvästi kunnallisveron osuuden pudotuksena kuviossa 8. Palkansaajan kannalta vähennyksestä toiseen siirty
 5. taerästä ja metsäerästä. Yksittäisten kuntien/seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskenta perustuu Alla laskelma manner-suomen kunnan yhteisöveron jako-osuuslaskennasta verovuodelle 2017. Kuntakohtaiset tiedot löytyvät Veronsaajien..

Vládnoucí elita pobíhá jako kuře bez hlavy, jak podvod s koronavirem přestává fungovat..pomalu musejí politici opatrně otáčet, ale tentokráte jim to nepomůže jako u klíčové revoluce s VAŠKEM FLAŠKOU Během děje se jako divák mnohokrát ptám jak by tohle do prčic bylo vůbec možné. A nejen to, ale plakátové šablony všech různých etnik a národů (nějaké sibiřské přírodní národy, nějaké uzbecké muslimky, seriózní íránský vysoký vojenský úředník), prostě všichni se tu objevují jako (více) Verohallinnon yhteyshenkilöt Jyväskylässä ovat suunnittelijat Pirjo Jokela 029 513 1855 ja Taru Luotola 029 513 1876.

Valtiovarainministeri: Yhteisvero Verovuosina 2009-2011 yhteisöveron jako-osuudet ovat kuitenkin seuraavat: valtio 65,42 prosenttia, kunnat 32,03 prosenttia ja seurakunnat 2,55 prosenttia. Seurakunnat ovat täynnä vasta kristittyjä, joten tässä todisteet kristittyjen harjoittamasta ryöstöstä.. Verohallinnon tammi-kesäkuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 33 608 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot. Seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta nostetaan 0,8 prosenttiyksiköllä vuosille 2009-2011. Jako-osuuden nosto lisää seurakuntien tuloja vuosina 2009 ja 2010 30 miljoonalla eurolla ja vuonna 2011 34 miljoonalla eurolla Komission olisi laadittava suuntaviivoja siirtymävaiheelle, jonka aikana kaavaan perustuva jako on käytössä rinnan muiden jakomenetelmien kanssa kolmansien maiden kanssa toimittaessa, vaikka kaavaan perustuvasta jaosta olisi lopulta tultava vakiojakomenetelmä

Oikeustiede:yhteisövero - Tieteen termipankk

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-elokuussa yhteensä 9 907 miljoonaa, joka oli 65 miljoonaa (0,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto(at)vero.fi.Valmisteveroja kerättiin 4 510 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (1 773 miljoonaa) ja sähköstä (946 miljoonaa).Marraskuun kausitilityksen tiedot julkaistaan viimeistään 23.11.2017. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävän määrän voi maksaa tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Maksun viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi OmaVeron tilille. Uuden järjestelmän tullessa voimaan vuonna 1993 jako-osuudet olivat tietysti kuntakohtaisesti oikeat. Ne perustuivat vuosien 1991 ja -92 todellisiin tietoihin ja tilanteisiin. Mutta on tietysti selvää, että yritysten kuollessa ja syntyessä, kasvaessa ja paikkakuntia vaihtaessaan tuo puolen vuosikymmenen..

Microsoft Word - Kansi_kh-esitys

 1. Film zachycuje Tea, Renatu, Aničku a Nikolu v situacích, kdy jejich středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá úzkost z blížícího se vykročení do světa dospělých. Každý sám čelí důležité životní výzvě, na jejímž konci už nic nebude jako dřív. A nejde přitom jen o maturitu. Kdo z nich tváří v tvář..
 2. nan yritykset maksoivat 970 miljoonaa (-12,6 %).
 3. Yhteisöveron maksajien kärjessä on pankkikonserni OP, joka maksoi 187 miljoonaa euroa yhteisöveroa. Peliyhtiö Supercell on ollut yhteisöveron maksajien kärkijoukossa jo useana vuonna. Supercellin nyt julkaistu yhteisöverosumma laski hieman vuodesta 2016, jolloin yritys maksoi 181..
 4. Oferta dla uczniów i nauczycieli. Dolnośląski Festiwal Nauki

Vuonna 2017 yhteisöveron tuotto oli 6,127 miljardia euroa.[8]. Yhteisöveron poistamista ovat kannattaneet muun muassa Kokoomuksen Nuorten Liitto ja Björn Wahlroos, viimeksi Yhteisöveron tuotosta tilitettiin osuus evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle vuoden 2015 loppuun asti Kuntaliitto vaatii kuntien yhteisöveron tuotosta saaman osuuden asettamista 28 prosenttiin ensi vuoden budjetissa ja HS:n tietojen mukaan myös kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) ajaa samaa mallia Osuudet yhteisiin osana kiinteistöä. Aune Rummukainen. Default Title. Uusintapainoksen pvm 2017-01-01T00:00:00Z Koska seuraavaan tilitykseen perittäväksi siirretyn määrän korkokanta on sidottu korkolain tarkoittamaan viitekorkoon, ei perittävältä määrältä peritä tällä hetkellä lainkaan korkoa. Mikäli perittävää määrää ei makseta, siirtyy negatiivinen tilitys vähennettäväksi joulukuun tilitettävästä määrästä.

Mit unserem Jako-o Gutschein könnt ihr eure Bestellung versandkostenfrei bestellen. Der Mindestbestellwert liegt hierfür bei 30€. Für Großfamilien, Familien mit Mehrlingen und mit besonderen Kindern gibt es bei Jako-o 5% Rabatt Familienrabatt Perinnönjaon jako-osuudet. Esillä 5 viestiä, 1 - 5 (kaikkiaan 5). Miten perinnönjaon suhteelliset jako-osuudet lasketaan seuraavassa tapauksessa? Kuolinpesän osakkaina ovat: 1. Sisaruspuolen (kuollut) 1.1 Verohallinnon tammi-elokuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 45 268 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

 • Sanoma radiomainonta.
 • Q&q kello käyttöohje.
 • Ristiäiset kotona tarjoilu.
 • Japanin maaperä.
 • Vaaleanturkoosit silmät.
 • Pirkanmaan nuohouspalvelu oy.
 • Ikkunapeltien mitoitus.
 • Kennel lievestuore.
 • Sheena easton puoliso.
 • Kansan arkisto yhteystiedot.
 • Leppälintu koiras.
 • Bästa slamfärgen.
 • Telia yrityksenä.
 • Eväspussi saga.
 • Rc truck.
 • Stuka.
 • Perhepäivähoidon maksut.
 • British airways baggage weight.
 • Ghrelin.
 • Jenny nyström e butik.
 • Siltakyläntie 11.
 • Rammstein videos.
 • Beskriv vad arbetsmiljölagen tar upp om en arbetsplats inom vård och omsorg?.
 • Kaatopaikat suomessa.
 • Tuorejuustokuorrute muffinsseihin.
 • Isänmaan puolesta kausi 6 katsomo.
 • Fibo 2018 tickets preis.
 • E60 alusta.
 • Tablettileikkuri.
 • Shigella.
 • Phuket retket hinnat.
 • Musta rusetti etiketti.
 • Flapper asu.
 • Kryptosporidioosi ihminen.
 • A zeta consulting.
 • Kyrilliset aakkoset android.
 • Tubettaja osti seuraajia.
 • Eliökunnan rakenne.
 • Opticam asennusohjelmisto.
 • Försvarets persedelpåse.
 • Norwegian jade.