Home

Opinto opas tamk

Opintojaksolla tehdään laaja teollisuusverkon suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita. Opintojaksosta ei ole erillistä tenttiä.Tentti on etätentti, joka suoritetaan Tabulan avulla. Mikäli TAMK:in tilat ovat käytettävissä, uusinnat ovat normaalisti TAMK:in tiloissa. Mikäli TAMK:in tilat eivät ole käytettävissä, uusinnat tai toinen niistä ovat etätenttejä, jotka suoritetaan Tabulan avulla. Kurssin lopussa maalis-huhtikuussa. Tarkemmat tiedot selviävät, kun opettajien aikataulut ovat selvillä. Ensimmäinen uusinta ja arvosanan korotus on huhti-toukokuussa. Toinen uusinta on myöhemmin (tulee Tabulaan). Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma. Toimipiste. TAMK Pääkampus. Virtuaaliosuus. 1 op

AMK-tutkinto, päivätoteutus - Opinto-opas

The EU is well on the way to meeting President Juncker's commitment of funding Erasmus+ higher education scholarships for 35,000 African.. - Opintojaksoon liittyvät lisätiedot julkaistaan Tabulassa. - Toteutussuunnitelmaa saatetaan joutua muuttamaan tarpeen niin vaatiessa. - Opiskelijan on lisättävä Tabulaan tunnistettava omakuva.Ymmärtää sisällössä kuvatut ohjelmoinnin peruskäsitteet sekä osaa ratkoa ohjelmointiongelmia koodiesimerkkien ja malliratkaisujen pohjalta itsenäisesti annettujen aikataulujen puitteissa.1.Uusinta+korotus: Hylätyn harjoitustyön tilalle vkolla ____ annetun harjoitustyön palautus vkolla ______. Korotuksessa tehdään uusi harjoitustyö samalla aikataululla kuin 1. uusinta. Korotushalusta on ilmoitettava opettajalle s-postitse viimeistään vkolla ______. 2.Uusinta:Hylätyn harjoitustyön tilalle vkolla ______ annetun harjoitustyön palautus vkolla ____ ma ____ klo ___ . Uusintoihin EI ilmoittauduta normaalin ilmoittautumisjärjestelmän kautta, vaan hylätyn arvosanan saaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa uusinnat ilman ilmoittautumista.

 1. Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti viikon 43 XXXXXXX. Opintojaksoon tulee Tabula-toteutus. Opettajalta saa tarvittaessa Tabula-avaimen.
 2. nallinen oppi
 3. Teollisuuden sähkökäytöt, ISBN 978-952-5491-76-0, Hietalahti http://www.amk-kustannus.fi/tuotteet/sahkotekniikka Teollisuuden sähköasennukset, Otava, ISBN 951-1-18089-4, Mäkinen et al. Opetussisällön mukainen opettajan kokoama ja esittämä materiaali, SFS 6000 ja 6001 soveltuvin osin, Internet. Mitoitusohjelmistot, kuten DriveSize (ABB) ja EcoDial (Schneider Electric). Molemmat on ladattavissa valmistajien sivuilta verkosta. Muu aineisto sisällytetään opintojakson Tabula sivuille.

Ryhmällä ei ole toiminnalleen selkeitä pelisääntöjä, projekti etenee jossain määrin ohjaaja- tai asiakasvetoisesti. Projektipäällikkö toimii tilannekohtaisesti, ajankäytön ja työnjaon suunnittelu ja seuranta on puutteellista. Projektiryhmän jäsenet keskittyvät omiin osakokonaisuuksiinsa, yhteistyö jäsenten kesken ja asiakkaan kanssa sekä ryhmän jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen on puutteellista. Työkuorma jakautuu epätasaisesti projektiryhmän jäsenten välillä. Tuotos jää vajavaiseksi tai ryhmän käsitys työnsä laadusta ei vastaa asiakkaan näkemystä. Konetekniikan tutkinto-ohjelma, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, Autotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Esitietovaatimukset: Virtapiirien laskenta. Nuorisoasteen toteutus. Opintojakson toteutukselta kerätään palautetta opintojaksopalautejärjestelmän kautta.132 h töitä jakautuu seuraavasti: -Lähiopetusta n. 56 tuntia, josta laboratoriotyöskentelyä n. 8 tuntia - Kokeet n. 6 tuntia - Itsenäistä työskentelyä n. 70 tuntia

Arviointikeskustelun/seminaariesityksen/kirjallisen tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin erikseen Tabulassa julkaistavassa aikataulusssa. Uusintatentit: - 1. uusinta: xx.5.2020. - 2. uusinta xx.9.2020.Lisätietoja annetaan opintojakson aikana lähiopetuskerroilla sekä sähköisesti tabulan kautta. Yhteydet muihin opintojaksoihin: - yhtälöiden muodostaminen ja niiden ratkaisu (Geometria ja vektorilaskenta) - kompleksiset suureet, osoittimet ja osoitinlaskenta (Geometria ja vektorilaskenta) - lineaaristen yhtälöryhmien matriisimuotoinen ratkaisu (Funktiot ja matriisit) - resistiivisyyden lämpötilariippuvuus (Lämpö- ja virtausoppi) - tasa- ja vaihtosähkötekniikan käsitteellinen osaaminen, mittalaitteet ja mittausten suorittaminen (Sähkötekniikan perusteet)Opiskelija on saavuttanut harjoittelujaksolleen itse asettamansa, ja harjoittelun ohjaajan ennalta hyväksymät tavoitteet. Tämän osoituksena opiskelija on palauttanut vaaditut dokumentit harjoittelun ohjaajalle annetussa määräajassa.Opintojakson kokonaissuorituksen arviointi perustuu välikoe- ja tenttitulokseen. Kurssin keskeisenä tavoitteena on oppia sähköpiirien järjestelmällistä analysointia, ja sen mittaaminen onnistuu varsin hyvin koetehtävillä.

Olet vastuullinen opiskelija ja toimija omissa opinnoissasi. Ammattikorkeakoululla vastaa riittävän ohjauksen järjestämisestä niin, että voit rakentaa itsellesi mielekkään tutkinnon ja suorittaa sen normin mukaisessa ajassa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakso suoritetaan kokeilla ja viikoittain tarkastettavilla harjoitustehtävillä, joiden tekeminen vaikuttaa arvosanaan. Kotitehtäväpisteiden saamiseksi on osallistuttava kotitehtävien tarkistukseen ja oltava valmis esittämään oma ratkaisunsa. Kokeen arvostelussa otetaan huomioon paitsi ratkaisun oikeellisuus myös ratkaisutapa ja esitystavan selkeys. Jo arvosanan 0 saaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista opintojakson työmuotoihin koko opintojakson ajan sekä kurssikokeeseen osallistumista. Säännöllinen läsnäolo tarkoittaa, että tunnilla ollaan aina, ellei ole perusteltua syytä (esim. sairaus) olla pois. Harjoitustehtävillä saa lisäpisteitä oheisen taulukon mukaan: yli 30% : 1 yli 50% : 2 yli 70% : 3 yli 90% : 4 Lopullinen arvosana määräytyy kokeen, harjoitustehtäväpisteiden ja osallistumisaktiivisuuden perusteella. Harjoitustehtäväpisteitä ei huomioida uusinnan/ korotuksen tulokseen. Jos opiskelija ei osallistu opetukseen tai ei osallistu mihinkään kokeeseen, niin hänet poistetaan toteutukselta.

Kurssi on 5 op eli opiskelijan keskimääräinen työmäärä on 133 työtuntia. Työnä on esim. lähiopetusta ja harjoitustöitä.Viikkokokeita pidetään noin joka neljäs viikko. Viikkokokeita ei voi uusia. Tarkka päivittyvä aikataulu tabulassa. Loppukoe kurssin loppupuolella. Uusintakokeet löytyy Pakista.

Opintojaksolla painotetaan oppimista lähiopetukseen osallistumisen ja etätehtävien tekemisen avulla.Opiskelija ymmärtää sähköteknisten suureiden merityksen sekä hallitsee tasa- ja vaihtosähköpiirien perusteet. Opiskelija osaa tehdä sähköteknisiä mittauksia ja ymmärtää tasa- ja vaihtosähkömittausten keskeiset eroavaisuudet.Opiskelijalla on vahva kokonaiskäsitys sähköpiirien analysoinnista. Hän ymmärtää kulmakivien menetelmän seurauksena sen, että erilaiset piirienratkaisumenetelmät ovat vain samojen perussääntöjen soveltamista hieman eri näkökulmista. Tämän seurauksena mikä tahansa piiri voidaan ratkaista millä tahansa menetelmällä, ja eri menetelmien eroavaisuus näkyy vain tarvittavassa työmäärässä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sen, että vaihtosähköpiirien analysointi on yksinkertaisinta kompleksilukujen avulla. Koska kyse on vaihtosähköpiirien jatkuvuustilan (steady-state) analyysistä, jännitteiden ja virtojen hetkellisarvot voidaan korvata kompleksiluvuilla mekaanisen laskentatyön helpottamiseksi. Vahvan perusymmärryksen lisäksi opiskelija osaa ratkaista minkä tahansa sähköpiirin millä tahansa menetelmällä. Vahvasta osaamisesta seuraa myös se, että kytkennän monimutkaistuminen ei tee tehtävästä varsinaisesti vaikeampaa, vaan ainostaan ratkaisemiseen vaadittava työmäärä kasvaa.Tarkempi aikataulu TAMKin Moodlessa (Tabulassa) Viikkokoeet keskimäärin joka toinen viikko (verkossa) Mittaustehtävät keskimäärin joka toisella viikolla (verkossa) Loppukoe (verkossa) Uusintakokeet verkossa kurssin päätyttyä.

Tällä opintojaksolla tehdään erilaisia matematiikkaan, fysiikkaan, sähkötekniikkaan ja sähköurakointiin liittyviä soveltavia harjoitustehtäviä. Kurssilla tarvitaan kannettavaa tietokonetta, jossa on kunnon näppäimistö ja hiiri. Lisäksi koneessa on oltava installoituna Office365-ohjelmisto.Automaatioalan insinöörinä voit toimia teollisuuden automaatioon erikoistuneissa suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä. Sähkövoimatekniikan alan insinöörinä toimit teollisuuden, sähköenergiayhtiöiden ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä. Älykkäät koneet -suuntautumispolulta valmistut insinööriksi, joilla on vankka automaatio- tai sähkövoimatekniikan peruskoulutus sekä kyky toimia haastavissa monialaisissa innovaatioprojekteissa. Kun työkokemuksesi karttuu, avautuu eteesi erilaisia ura- ja etenemismahdollisuuksia esimies-, johtamis- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Voit joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi toimijaksi. Sähkö- ja automaatiotekniikan osaajana voit löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi. Työpaikkoja on niin kotimaassa kuin ulkomaillakin erilaisten projektien muodossa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma - Opinto-opas

Opiskelija osaa diodin ja transistorin toimintaperiaatteen. Opiskelija tunnistaa piirikaaviosta diodin, transistorin ja operaatiovahvistimen perustoiminnan. Opiskelija on tutustunut simulointiohjelmaan. Opiskelija on osoittanut osaamisensa viikottaisilla harjoitustehtävillä ja lopputentissä. Pasi Airikka, Minna-Kaisa Korpela, Petri Tuohimäki, Outi Rask, Tomi Salo, Mikko Numminen Opiskelijan kokonaispistemäärä jää alle hyväksytyn suorituksen pistemäärän alle. (Opintojakson suorituksen perustana oleva pisteytys esitetään opintojakson ensimmäisellä tunnilla.) Heikki Yli-Rämi, Jouni Enqvist, Piia Lavonius, Jarkko Lehtonen Opiskelijan keskimääräinen työmäärä on 80 h, joka koostuu: -lähiopetuksesta, jossa opettajaja mukana -ryhmätöistä (opettaja ei ole mukana) -itsenäisestä työskentelystä (mm. kotitehtävät, STACK-tehtävät, opetusvideot) -kokeesta Opettajan pitämiä lähitunteja on n. 28 h

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Vaatii runsaasti aikaa. Työtä tehdään viikottain tasaisella mutta merkittävällä työmäärällä. Muun sosiaalisen elämän voi jättää odottamaan parempia aikoja sillä opiskelu ajaa kaiken muun edelle! Title: vamia opinto-opas 2018, Author: Vaasan kaupunki / Graafiset palvelut, Name: vamia Opinto-ohjaus Vamiassa jokaisella opiskelijalla on oikeus saada riittävästi henkilökohtaista ja muuta.. Johdanto 1 h Taajuusvasteanalyysi 3 h Myötäkytketty säätö, suhde-, kaskadi- ja monimuuttujasäädöt 6 h Sumeat järjestelmät 5 h Näytteenotto ja digitaalinen PID-säätö 4 h z-muunnos ja digitaalisen säätöpiirin analyysi 7 h Kokeet (2 kpl) 4 h Opintojakso sisältää kaksi etätehtävää, jotka palautetaan tehtävissä määrättyinä ajankohtina.lähiopetus ryhmätyöskentelyn oppiminen yhteistoiminnallinen oppiminen opetussimulaatiot ja -pelit harjoitukset harjoitustyöt itsenäinen verkko-opiskelu raportti

Opiskelijan keskimääräinen työmäärä on 80 h, joka koostuu: -lähiopetuksesta, jossa opettajaja mukana -ryhmätöistä (opettaja ei ole mukana) -itsenäisestä työskentelystä (mm. kotitehtävät, STACK-tehtävät, opetusvideot) -kokeesta Opettajan pitämiä lähitunteja sisältäen kokeet on n. 35 h Fennica. name. Hyvän iän opinto-opas. numberOfPages. 53 s Opiskelija osaa lukea sähköteknisiä dokumentteja, ja osaa laatia niitä CAD-ohjelmistolla valmiisiin malliratkaisuihin perustuen. Hän tunnistaa valmiin sähköteknisen laitteen kytkentöjä, ja osaa lukea laitteen teknisiä määrittelyjä.Jaksotus ja ajankäyttö vaihtelevat ryhmän koon ja taitotason mukaan. . Oppitunnit pidetään kaksoistunteina ja ne alkavat lukujärjestyksen mukaan varttia yli lukujärjestyksessä olevan ensimmäisen kellonajan. .Opiskelija tuntee sisällössä kuvatut ohjelmoinnin peruskäsitteet sekä osaa ratkoa pieniä ohjelmointiongelmia koodiesimerkkien ja malliratkaisujen pohjalta. Opiskelija ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan.

Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK

"Vaativampi osaaminen" Opiskelija osaa työvälineohjelmien vaativamman käytön. Edellisten lisäksi opiskelija osaa muodostaa ja muokata Wordin tyylejä, tehdä osioituja dokumentteja ja tuottaa automaattisen sisällysluettelon. Opiskelija osaa Excelin JOS- ja HAKU-funktioden käytön, lineaarisen regression ml. interpolaation ja ekstrapolaation, eri kuvaajien muokkauksen ja isomman laskenta-arkin käsittelyn. Lisäksi opiskelijaa osaa käyttää Excelin matematiikka-, logiikka- ja tekstifunktioita. Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä itsenäisesti ja ottaa vastuun myös ryhmän suoriutumisesta.Osittain sähköisenä julkaistava materiaali Luentomuistiinpanot Antila al. / Hänninen al. Tekniikan kemia, Edita (soveltuvin osin) Lukuvuoden 2005-2006 opinto-opas on saatavilla osoitteessa http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/opinnot/opinto-opas/2005-2006/. Lisäksi kaikki opiskelijat saavat.. Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelijaa suunnitelmalliseen opiskeluun ja ammatilliseen kasvuun. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa sekä siihen liittyvien valintojen.. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fysiikkaan ja omaan alaan liittyviä mittaustehtäviä. Opiskelija osaa raportoida mittaustulokset TAMKin kirjallisen raportoinnin ohjeen mukaisesti siten, että raporissa on esitetty työn kannalta kaikki oleellinen niin, että raportista muodostuu ehjä, luettava ja kattava kokonaisuus.

We're sorry, but it appears our site is being held hostage. Don't worry, our supercoders are on the job and won't rest till it's back Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, suulliset ja kirjalliset tehtävät.Opiskelija osaa toteuttaa pienehkön kohteen asennukset suunnitteludokumentaation perusteella. Hän osaa ohjatusti tehdä sille turvallisuustarkastuksia ja dokumentoida ne. Opiskelija osaa sähköturvallisuuden keskeiset perusteet ja ymmärtää sähköturvallisuusvaatimukset sähköalan töissä.

Koulutusyksiköt - TAMK

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma - Opinto-opas

Opiskelija tunnistaa projektin eri osa-alueet ja projektiin osallistuvien henkilöiden toimintaroolit. Opiskelija tiedostaa esisuunnittelun vaatimia teknisiä kokonaisuuksia ja ryhmittelyä. Opiskelija hallitsee tuetusti projektisuunnitelman laadintaa, aikataulutusta ja projektin hallinnointia. Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas. LOTTA-tarkistuslista. Lääkityslista Harjoitustehtävien palautusaikataulu ilmoitetaan Tabulassa tehtävänannon yhteydessä. Kurssin koe: * kokeessa saa olla mukana 1*A4 itsetehty kaavakokoelma Uusinnat:

Tunteen sähkönjakeluverkon pääkomponentit ja niiden ominaisuudet. Osaa laskea sähköjakeluverkon normaalien käyttötilanteiden ja vikatilaiden sähkötekniset suureet erilaisissa käytännön tilanteissa.Opiskelija ymmärtää tasa- ja vaihtosähköpiirien toiminnalliset eroavaisuudet. Lisäksi opiskelijalla on niin vahva rutiini sähköpiirien analysointiin, ettei tehtävän monimutkaistuminen oleellisesti hankaloita tehtävän ratkaisemista, vaan se ainoastaan kasvattaa työmäärää. Opiskelijalle on myös kehittynyt vahva piirinlukutaito, jota tarvitaan esimerkiksi monimutkaisten piirien yksinkertaistamisessa. Vaihtosähkön tehon laskenta on sujuvaa.Opintojakson lopuksi pidetään työryhmä kohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelun ajankohta ilmoitetaan opintojakson Tabulakurssilla. Lisäksi hylätyn arvosanan uusiminen ja hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista kirjallisella uusintatentillä, jonka aihepiirinä on koko opintojakson sisältö. Arviointikeskustelut: viikolla 50/2020 Uusintatenttipäivät: 1. uusintatentti xx.yy.2021. 2. uusintatentti xx.yy.2021.

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Luentoja, luentosaleja, proffia, amanuensseja, diasarjoja, monisteita, esseitä, tenttejä. Saisiko olla jotain muuta? City järjesti rästitentin ja selvitti.. Opiskelija osoittaa osaavansa tyydyttävällä tasolla logiikkaohjelmoinnin perusasiat, jotka on lueteltu opintojakson kuvauksessa.Opiskelija: • keskustelee sujuvasti ammattialaansa liittyvistä aiheista • reagoi nopeasti ja asianmukaisesti keskustelukumppanin sanomisiin • viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä • kirjoittaa sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti lähes ilman kielivirheitä • ääntää luontevasti ja selkeästi • ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat vaativastakin ammatillisesta tekstistä ja pystyy soveltamaan lukemaansa • selittää toisin sanoin ja korvaa sanaston puutteet huomaamattomasti • ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti alan sanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä • löytää yleensä erilaisia lähteitä käyttämällä asianmukaiset termit • käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi5 * 27h = n. 135 h työskentelyä jakautuu seuraavasti: - Lähitunnit (luennot + harjoitukset): 20 h - Laboratorioharjoitukset: 8 h - Logiikkaohjelmointiharjoitukset: 12 h - Kokeet: 4 h - Itsenäinen työskentely (harjoitustehtävien tekeminen, labroihin valmistautuminen jne.): 91 h

Edellisen lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioista ja niiden käytöstä ongelmien ratkaisuun sekä taito esittää ja perustella loogisesti valitut ratkaisut sekä käyttää oikeita matemaattisia merkintöjä. Opiskelija on erittäin motivoitunut ja ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta.Opintojakson tentti järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana opintojakson päätteeksi. Uusintatentit virallisina TT-yksikön uusintakoepäivinä toukokuussa.

Главная КинодеятелиВин Метавин Опат'емкачон / Win Metawin Opas-iamkajorn / เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร Laboratoriotyöskentely alkaa laboratoriotyöturvallisuuskoulutuksella ja tähän liittyvällä työturvallisuuskokeella. Opintojakson aikana kukin pienryhmä tekee vuorollaan 5 mittaustyötä laboratoriossa sekä käsittelee kunkin mittaustyön aihepiiriä ennalta laadittavien esitehtävien ja mittausten tekemisen jälkeen tehtävien jälkitehtävien sekä mittausraportin muodossa. Mittauskerrat ovat viikottain 3. ja 4. periodin aikana Tabulassa julkaistavan aikataulun mukaisesti.

TAMKin ja VTT:n selvitys: Vilkas asuntorakentaminen

Opiskelija tietää ja ymmärtää laaja-alaisesti opetetun asian tärkeimmät kohdat, sekä osaa laaja-alaisesti tulkita ja soveltaa niistä saatavaa tietoa. Opiskelija osaa perustellusti kuvata eri toimintavaihtoehtojen vaikutuksen yrityksen toimintaan. Opiskelija on erittäin motivoitunut, ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa hyödyntää palautetta systemaattisesti ammatillisen kasvun välineenä.Ajoituksen päivitettävä versio tabulassa Torstai klo 11-14 vko 2 HUOM: ti klo 8 - 10: Ryhmiin jako, johdanto 3 Mittaus 1 4 Ohjaus 1 2h 5 Mittaus 2 6 Ohjaus 2 ke 5.2 klo 12 - 14 7 Mittaus 3 10 Mittaus 4 11 Oman työn suunnittelu 12 Mittaus 5 14 Mittaus 6 16 Esitykset (2 ryhmää) ja selostustilanteen tarkistus Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat. The new study guide (incl. teaching.. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä on 80 h, joka koostuu: -lähiopetuksesta, jossa opettajaja mukana -itsenäisestä työskentelystä (mm. kotitehtävät, STACK-tehtävät, opetusvideot) -kokeesta Opettajan pitämiä lähitunteja on n. 30 h

Video: Oulun ammattikorkeakoulu :: Opinto-opas

Opinto-oppaat Tampereen korkeakouluyhteis

 1. en ja niiden ratkaisu (Geometria ja vektorilaskenta) - kompleksiset suureet, osoittimet ja osoitinlaskenta (Geometria ja vektorilaskenta) - lineaaristen yhtälöryhmien matriisimuotoinen ratkaisu (Funktiot ja matriisit) - resistiivisyyden lämpötilariippuvuus (Lämpö- ja virtausoppi) - tasa- ja vaihtosähkötekniikan käsitteellinen osaa
 2. Opinto-opas - Study Guide. Tervetuloa Business College Helsingin sähköiseen opinto-oppaaseen. Tutustu oppaan sisältöön valikossa Suomeksi
 3. ta, sulautetun järjestelmän perustoi
 4. Opiskelija osoittaa vajavaista motivaatiota hyvään suoritukseen tentissä ja/tai harjoitustöissä tai näistä laadittavissa raporteissa
 5. Opintojakson tentti järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana opintojakson päätteeksi. Uusintatentit virallisina TT-yksikön uusintakoepäivinä tammi- ja helmikuussa.
 6. . Opiskelija • keskustelee sekä yleisistä että alaansa ja sen yrityksiin liittyvistä aiheista melko sujuvasti • reagoi keskustelukumppaninsa sanomisiin pääosin asianmukaisesti • viestii useimmiten tilanteen edellyttämällä tyylillä • kirjoittaa melko sujuvasti ja selkeästi • ymmärtää eri korostuksilla puhuvia ihmisiä, kun aihe on tuttu • ääntää melko luontevasti ja selkeästi • ymmärtää lukemansa tekstin pääasiat ja useimmat yksityiskohdat • osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin • ymmärtää ja käyttää alan sanastoa melko täsmällisesti • osaa käyttää apuna eri lähteitä ja sanakirjoja • käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä, jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin

Opintojakso antaa valmiudet kommunikoida sähköalalla työskentelevien henkilöiden kanssa ja toimia harjoittelijana sähkötöiden avustavissa tehtävissä.Opiskelijan kokonaistyömäärä on noin 81 tuntia (n. 3 op x 27 h/op). Lähiopetusta on 30 oppituntia, jolloin itsenäiseen työskentelyyn varattava noin 51 tuntia. Tilaa rakentajan opas Ryhmätyönä tehtävät laboratoriomittaukset sekä niihin liittyvät esitehtävät ja laboratoriotyöselostukset.Arvosana 1: Opiskelija on osallistunut työryhmänsä mukana laboratoriotöiden mittauksiin, tehnyt ja palauttanut esitehtävät sekä jälkitehtävät ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelijaa osaa toimia turvallisesti laboratoriossa, osaa laboratoriotöiden sisältöjen perusteet, ja osaa käyttää oleellisimpia mittalaitteita. Arvosana 2: Edellisten lisäksi opiskelija on osallistunut opintojakson kirjalliseen tenttiin ja osannut ratkaista tenttitehtäviä riittävästi saadakseen arvosanan 2.

Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, tuntiharjoitukset ja kotitehtävät, ongelmalähtöinen opiskelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, videomateriaalit, tenttiOpiskelija osaa toteuttaa pienehkön kohteen asennukset suunnitteludokumentaation perusteella. Hän osaa tehdä sille turvallisuustarkastukset ja dokumentoida ne. Opiskelija osaa sähköturvallisuuden keskeiset perusteet ja on sisäistänyt sähköturvallisuusvaatimukset sähköalan töissä. Hän ymmärtää sähkötyöturvallisuudesta vastaavan henkilön vastuut ja velvoitteet.

TTY - Opinto-opas 2019-202

 1. nan analysointi. Luku 12. Aaltomuotoanalyysin käyttö sähkötekniikassa. Opintojakso toteutetaan 23.8 - 25.10.2019 välisenä aikana.
 2. peruslaeista, niiden välisistä yhteyksistä ja niiden käytöstä ongelmien ratkaisuun sekä sujuva taito analysoida ongelmia ja perustella tekemänsä ratkaisut.
 3. nähnyt.

TAMK opinto-opas opinto-opas-ops

OPINTO-OPAS. In English. << Opiskelijan oppaan etusivulle. Kirjallisuus: Teho- ja valvontahoitotyön opas 2017 (Terveysportti, Akuuttihoidon tietokanta) Alahuhta ym. (toim. Kurssin AHOT-suoritus mahdollista, mutta tästä sovittava ohjaavan opettajan kanssa ennen toteutuksen alkua.Opiskelija osallistuu säännöllisesti opetukseen ja suorittaa opintojakson loppukokeen. Opiskelija osaa ratkoa tasogeometrian ja vektorilaskennan perustehtäviä ja ratkaista yksinkertaisia sovelluksia, jotka ovat käsiteltyjen tehtävien kaltaisia. Ratkaisujen perusteluissa ja matemaattisissa käsitteissä ja merkinnöissä on vielä haparointia. Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja suoriutuu tehtävistä ryhmän tukemana.Opintojakson kemia-osio koostuu: 1.Termodynamiikka: Tabula-pohjalla oleva materiaali 2. Kemia: Antila & co. Tekniikan kemia + Tabula-pohjalla oleva materiaali

Opinto-opas SV

 1. taa. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta ja se perustuu sinun tarpeisiisi. Laadukas opintojen ohjaus auttaa sinua suunnittelemaan parem
 2. ja piiriteorian väliset yhteydet, ja hän on sisäistänyt sekä sähkötekniset suureet että piiriteorian perusteet. Opiskelijalla on vahva osaa
 3. Opinto-ohjelma. Etusivu / Opinto-ohjelma. Kansalaisopiston opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta ja asuinpaikasta riippumatta
 4. nallinen oppi
 5. Loppukoe pidetään viikolla 51, sen tarkka ajankohta selviää ajoituskaaviosta. Uusintakokeet sovitaan oppilaiden kanssa, kun asia ajankohtainen.
 6. aisuudet. Osaa laskea sähköverkon normaalien käyttötilanteiden ja vikatilanteiden sähkötekniset suureet erilaisissa käytännön tilanteissa. Tunnistaa ja pystyy soveltamaan keskeiset säädökset harjoitustyöhön ja käytännön kohteisiin itsenäisesti.
 7. - Kemianteollisuuden ja biotuoteteollisuuden erilaisia prosesseja - Kokonaisprosessi- / yksikköprosessikäsite; ilmiö, laitteet ja laskutehtävät

Opinto-opas-ops.tamk.fi: Opinto-opas

Arviointi perustuu tenttiarvosanaan, ryhmä- ja yksilöharjoituksiin ja niistä tehtäviin raportteihin ja työselostuksiin. Päivitetty 2.4.2020: Korona -viruksesta johtuvista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä johtuen kurssiin liittyen ei järjestetä tenttia. Sen korvaa kurssin lopussa Tabulaan palautettava ja yksilötyönä tehty selvitys kurssin teemaan liittyvästä aiheesta.Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmistoja monipuolisesti. Opiskelija osaa hyödyntää näiden perustyökalujen ominaisuuksia sujuvasti. Opiskelijan tuotokset ovat siistejä ja selkeitä.Raporttien sisältö on oikein tehty ja raportti vastaa TAMKin kirjallisen raportoinnin ohjetta. Opiskelija osaa käyttää lähteitä ja merkitä tekstiviitteet oikein.Kurssi alkaa torstaina 19.9.. Toteutussuunnitelmaan saattaa tulla muutoksia ja tarkennuksia kurssin aikana.Edellisen lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioita ja yksityiskohdista.

Tuloksia ja tilastoja - Vuosikatsaus 2014 - TAMK

Opintojakson "Valvomotekniikat" osuus: Näyttökokeissa saatujen pisteiden perusteella arvioidaan seuraavasti: pisteitä

OPINTO-OPAS - PDF Free Downloa

Opinto-oppaat - UEF Kam

Opiskelija osallistuu säännöllisesti opetukseen ja suorittaa opintojakson loppukokeen, mutta ei muuten saavuta tyydyttävään arvosanaan vaadittuja kriteerejä. Mikäli edellä mainitut kriteerit eivät täyty, niin opiskelija poistetaan toteutukselta. Nollan saaminen mahdollistaa osallistumisen kurssin uusintakokeeseen. opa_sessiya —

Opinto-opas Pori.f

Opiskelija osaa suunnitella erillisen ohjeistuksen mukaisesti järjestelmän. Opiskelija ottaa vastuun omasta työskentelystään ja osaa toimia ryhmässä. Hyväksytty opintojaksosuoritus edellyttää, että opiskelija on toiminut annettujen ohjeiden mukaisesti.Osittain sähköisenä julkaistava materiaali Luentomuistiinpanot Antila al. / Hänninen al Tekniikan kemia, Edita (soveltuvin osin)Opiskelija tunnistaa projektin eri osa-alueet ja projektiin osallistuvien henkilöiden toimintaroolit. Opiskelija tiedostaa määrittelyn vaatimia teknisiä kokonaisuuksia ja ryhmittelyä. Opiskelija hallitsee tuetusti projektisuunnitelman laadintaa, aikataulutusta ja projektin hallinnointia. Opiskelija tiedostaa tarpeen tiedonhaulle. Opiskelijan tukeminen yhteistyössä Vanhemmat, ryhmänohjaaja, aineenopettajat, - Opinto-ohjaaja, erityisopettaja, Materiaalitekniikan projekti R2105KT - . materiaalin valinta voimansiirtoakselille..

Opinto-opas - Business College Helsinki - opinto-opas

Tunnistaa tehoelktroniikan komponetteja ja tuntee suuntaajien ja muuttajien toimintaperiaatteita sen verran, että ymmärtää mihin niitä voi käyttää. Ymmärtää suuntaajien aiheuttamia häiriövaikutuksia."Soveltava osaaminen" Opiskelija osaa omakohtaisesti, sujuvasti, monipuolisesti ja virheettömästi soveltaa työvälineohjelmia oman ammattialansa ongelmien ratkaisussa ja raportoinnissa esimerkiksi erilaisten mittaustietojen käsittelyssä. Opiskelija on erittäin motivoitunut ja ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta.

Opinto Opas Lamk content, pages, accessibility, performance and more

Opinto-opas Haaga-Helia ammattikorkeakoul

 1. Harjoitustyössä tehdyt dokumentit ovat osittain ristiriitaisia. Dokumentteja ei kaikilta osin ole tehty määrittelyjen mukaisesti
 2. Opinto-opas.tamk.fi is a website with .fi extension, registered Unknown ago, using web hosting in Tampere Finland with 193.167.70.120 IP Address, The response time from the server is 547 ms..
 3. Tutkintoon johtava päiväkoulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina. Monimuotokoulutus (240 op) toteutetaan n. kaksi-kolme kertaa kuukaudessa järjestettävinä lähijaksoina sekä etäopintoina.
 4. en johtaa siihen, että koko opintojakso on suoritettava uudelleen. Opintojakson kirjallisen uusintatentin hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 40 %:n pistemäärää tentin maksimipistemäärästä. Uusintatentit: Opintojaksolla järjestetään tarvittaessa kaksi uusintatenttitilaisuutta, joissa on mahdollisuus korottaa em. perustein muodostunutta arvosanaa. Uusintatentin laajuus on koko opintojakso. Arvosanan korotusoikeuden edellytyksenä on, että laboratoriotyöt ja niihin liittyvät esitehtävät, jälkitehtävät sekä kirjalliset raportit on suoritettu hyväksyttävästi.
 5. not ja suoriutuu itsenäisesti annetuista tehtävistä. Opiskelija kykenee tuomaan oman osaamisalueensa mukaisia tietoja ja taitoja esille projektin eteenpäin saamiseksi. Opiskelija pystyy toimimaan ryhmässä hyvin ja annetussa aikataulussa. Opiskelija kykenee viestimään kirjallisesti ja suullisesti hyvin, Opiskelija pystyy itsenäisesti hakemaan puuttuvaa tietoa erilaisista lähteistä.
 6. aariesitysten pito siten, että kuulijat oppivat helposti tärkeitä kenttäväylien perustekniikoita.
 7. Kurssin pääasiallisena tavoitteena on saavuttaa ymmärrys ja mallinnustaito tietyistä sähkötekniikan oleellisista ilmiöistä. Kurssin arvioinnissa pyritään pääosin testaamaan sitä, kuinka hyvin näiden ilmiöiden mallinnustaito on opittu.

Opiskelija toimii esimerkkinä asiallisesta ja täsmällisestä laboratoriokäyttäytymisestä. Hän osaa tehdä mittaukset turvallisesti, järjestelmällisesti ja oikein, sekä ymmärtää syvällisesti mittausten taustalla olevan sisältöteorian. Kiitettävä opiskelija myös opettaa muita laboratoriotyöskentelyn aikana pitäen huolen siitä, että koko ryhmä oppii oleelliset asiat. Edellisten lisäksi opiskelija on osallistunut opintojakson kirjalliseen tenttiin ja osannut ratkaista tenttitehtäviä riittävästi saadakseen arvosanan 5.Opiskelija osaa edellisten kohtien lisäksi analysoida säädön hyvyyttä ja soveltaa taajuusvasteanalyysiä. Opiskelija on tehnyt pääosan laskuharjoituksista sekä suorittanut ja raportoinut Matlab-etätehtävät hyvin. Opiskelija on läsnä oppitunneilla sekä osoittaa aktiivisesti mielenkiintoa aihetta kohtaan.

Tarkoitus & määritelmä Opinto-opas

Biolääketieteen opinto-opas (pdf). Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas (pdf) - Aluksi käydään lävitse kaiken perusta, eli Suomessa vallitseva oikeusjärjestys - Seuraavaksi paneudutaan työehto- ja työsopimusoikeuteen, sekä käytännön johtamiseen ja työriitojen ratkaisuun - Etenemme siis laajemmasta viitekehyksestä kohti työpaikkatasoaOpintojakson kurssikoe pidetään 9.12.2019 . 1. uusintakoe 15.1.2020 klo 17-20 Juhlasalissa 2. uusintakoe/ korotus 5.2.2020 klo 17-20 Juhlasalissa Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa VAIN TÄSSÄ 2. uusintakokeessa (ei siis ensimmäisessä eikä myöhemmin) Uusintakokeeseen ja korotukseen ilmoittaudutaan TAMKin tenttijärjestelmän kautta (Pakki). Uusintaan osallistuminen edellyttää arvosanaa 0. Poissaolo kokeesta vastaa hylättyä suoritusta. Sairastapauksissa vaaditaan lääkärintodistus.Lähiopetus pääsääntöisesti kaksoistunti/vko (sis. kokeet, esitykset yms.) ja itsenäinen työskentely: tehtävät ja tenttiin valmistautuminen n. 60 h.

Opintopolku : Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutu

 1. . Oppitunnit ovat kaksoistunteja ja ne alkavat lukujärjestyksen mukaan varttia yli mainitun kellonajan, ellei toisin ole sovittu tai ilmoitettu. Mahdollisista poikkeuksista pyrin tekemään muutosmerkinnän lukujärjestykseen ja/tai tiedottamaan TUNIn sähköpostilla. . Seuraavien kertojen tehtävät ilmoitetaan tuntien lopussa eikä niitä kirjata Tabulaan. Jos olet poissa, niin opiskelijan velvollisuus on kysyä ryhmän muilta opiskelijoilta tehtävistä yms. tuntien jälkeen. . Tähän toteutussuunnitelmaan voi tulla tarkennusmuutoksia, jotka päivitetään TAMKin Peppiin. Kirjallisen kokeen ajankohta varmistetaan sähköpostitse toteutukselle hyväksytyille, tunneille osallistuville opiskelijoille. . Oppimateriaali on pääosin kaksikielistä ja opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on hyvä suomen kielen taito. Good Finnish language skills are needed on this course.
 2. Opintojakson "Valvomotekniikat" osuus: Kokonaistyömäärä: 3*26,5h=n. 79h Lähitunteja: n. 31 oppituntia/opiskelija Itsenäistä työskentelyä: 79h- 31oppit*0,75h/oppit.= n. 56h.
 3. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti muuntajien ja pyörivien sähkökoneiden valinta- ja mitoituskriteereitä sekä arvioida niiden merkityksen teollisuudelle ja sähköhuollolle.

Opiskelija tiedostaa aurinkosähkö- ja tuulivoimatuotannon erityispiirteet ja tunnusluvut, sekä osaa selittää tuotantolaitosten toimintaperiaatteet.Opintojakson lopuksi pidetään työryhmä kohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelun ajankohta ilmoitetaan opintojakson Tabulakurssilla. Lisäksi hylätyn arvosanan uusiminen ja hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista kirjallisella uusintatentillä, jonka aihepiirinä on koko opintojakson sisältö. Arviointikeskustelut: viikolla xx/2019 Uusintatenttipäivät: 1. uusintatentti xx.yy.2020. 2. uusintatentti xx.yy.2020. Ministério da Saúde do Brasil com notícias diárias e serviços para o cidadão Pääkohdat: 1. Opintojakson esittely 2. Epäsuorat osoitustavat 3. Erikois-OB-yksiköt 4. Analogiayksiköt ja -signaalit 5. Koe myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Opinto-opas, Ylempi AMK-tutkinto - Lapin AM

Vaihtosähköpiireihin liittyvien peruskäsitteiden ymmärtäminen ja laskentamenetelmien itsenäinen osaaminen. Kyky perustella ja käyttää oppimaansa sekä työskennellä oma-aloitteisesti. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa rakentavasti antaa ja vastaanottaa palautettaTentti on xx.x.2020. Uusinta- / korotustentit ovat RYB-yksikön yleisinä tenttipäivinä xx.5.2020 ja xx.8.2020.Opintojakson koe pidetään 10.12.2019 tuntiaikaan (alustava aika, voi tulla muutoksia) Uusintaan osallistuminen edellyttää arvosanaa nolla . 1. uusinta ke 15.1.2020 klo 17.00-20.00 Juhlasalissa 2. uusinta/korotus ke 5.2.2020 klo 17.00-20.00 Juhlasalissa Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa VAIN TÄSSÄ 2. uusintakokeessa (ei siis ensimmäisessä eikä myöhemmin) Uusintakokeeseen ja korotukseen ilmoittaudutaan TAMKin tenttijärjestelmän kautta (Pakki). Uusintaan osallistuminen edellyttää arvosanaa 0. Sairastapauksissa vaaditaan lääkärintodistus. Poissaolo kokeesta vastaa hylättyä suoritusta. Kokeissa saa olla mukana vain opettajan erikseen määrittelemät materiaalit ja välineet.opiskelija osaa kuvailla perustellusti prosessiteollisuuden valmistusmenetelmiä, raaka-aineita ja lopputuotteita sekä prosesseissa esiintyviä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia opiskelija osaa soveltaa lähitunneilla oppimiaan ratkaisumenettelyjä tehtäviin ja perustella ratkaisunsa

opinto-opas.jyu.fi - Opinto-oppaat — Suomi - Opinto Opas Jy

Koe: max. 30 p, hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan 40 % vastaava pistemäärä kokeen maksipistemäärästä. Harjoitustyö: 10 p, hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan harjoitustyön tekeminen ja palauttaminen hyväksytysti. Opinto-oppaat — Suomi. http://opinto-opas.jyu.fi Arviointi perustuu tietämiseen, tekemiseen ja olemiseen. Nämä todetaan osakokeiden, loppukokeen ja harjoitustehtävien avulla seuraavin painotuksin: - 1. osakoe 18 p. - 2. osakoe 24 p. (minimi 5 p.) - Matlab-etätehtäviä 1 - 3 kpl, yht. 6 p. - Laskuharjoitustehtävät yht. 6 p. Laskuharjoitusten ratkaisut käydään läpi oppitunneilla. Tällöin tehtävät pitää olla ratkaistuna ja pyydettäessä on selostettava ratkaisun perusteet. Tämän jälkeen esitettyjä ratkaisuja ei oteta huomioon. - Jatkuva näyttö perustuu aktiiviseen läsnäoloon ja osaamiseen opetustilanteissa, max. 2 p. Arvosanat ja pisterajat: 1 22 p., 2 28 p., 3 34 p., 4 40 p., 5 46 p. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että - kokeiden, harjoitustehtävien ja jatkuvan näytön kokonaispistemäärä on vähintään 22 pistettä ja - jälkimmäisen osakokeen pistemäärä on vähintään 5 pistettä ja - oppitunneilla läsnäolo on vähintään 50 %. Opintojakson uusinnoissa otetaan huomioon uusintatenttisuoritusten lisäksi myös kurssin aikana tehdyt etätehtävät ja laskuharjoitukset. Poikkeuksista em. sääntöihin on sovittava opettajan kanssa opintojakson alussa.

Opetussuunnitelmat - Metropolia Ammattikorkeakoul

Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia Laplace-muunnoksia taulukoiden ja laskimen avulla sekä käyttää sitä tilanteissa, jotka ovat käsiteltyjen tehtävien kaltaisia. Opiskelija osaa laskea jaksollisen funktion Fourier-kertoimia laskimen avulla ja ymmärtää niiden yhteyden funktion spektriin. Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja suoriutuu tehtävistä ryhmän tukemana.Opintojaksolla käytetään Tabula-oppimisalustaa. Tabula-kurssille kirjautuminen tapahtuu opintojaksolle ajoissa ilmoittautuneiden osalta automaattisesti opintojakson Tabula-kurssin luomisen jälkeen.Kurssin suorittaminen onnistuu tabulassa jaettavien materiaalien avulla. Vaikka kirja ei välttämätön kurssin suorittamiselle olekaan, kirjasuosituksina ovat: - Piirianalyysi 1 ja Piirianalyysi 2 (Pertti Tarkka, Lauri Hietalahti / Edita) Vahva laskinsuositus: TI-Nspire

TTK opinto-opas 200

lähiopetus demonstraatiot laskuharjoitukset mittaustehtävät ryhmissä itsenäinen verkko-opiskelu viikkokokeet ja loppukoeArvioinnin toteutus: numeerinen, asteikolla 0-5 Jokaisen kurssille osallistuvan on pitänyt suorittaa hätäensiapukoulutus. Arviointiperusteet: Eri osuuksien painoarvot - Työskentely laboratoriossa 33% - Töiden raportointi 33% - Seminaari 0% - Kokeet 34% (hyväksymisraja n. 40% kokeen pistemäärästä. Hylätty koe uusittava!) Jokainen em. osuus on suoritettava hyväksyttävästi. Vain koko opintojakson kokeet voi uusia, muita osasuorituksia ei. Lähiopetuksen läsnäolovaatimus on 100 %. Laboratoriotöihin sekä niihin liittyviin tehtäviin ja raportteihin liittyvät ohjeet palautusaikatauluineen julkaistaan kurssin Tabula-sivuilla. Hylätyn kokeen uusinta järjestetään erikseen sovittuna ajankohtana. Hylätyn opintojakson suorittaminen tai arvosanan korottaminen edellyttää laboratoriotöiden uudelleen tekemistä.Kurssilla on 100 %:n läsnäolo. Kurssi on 3 op eli opiskelijan keskimääräinen työmäärä on 80 työtuntia. Tilaa asuntosijoittajan opas. Vinkkejä yrittäjälle Toteutus: "Asteikko 0-5" Arviointi perustuu seuraaviin tekijöihin: - suullinen arviointikeskustelu - esitehtävät - laboratoriomittausten aikainen työskentely - kirjalliset työselostukset - vertaisarviointi - mittauspöytäkirjat palautettava Tabulaan Jokainen em. osuus on suoritettava hyväksyttävästi. Lähiopetuksen läsnäolovaatimus on 100 %. Laboratoriotöihin sekä niihin liittyviin tehtäviin ja raportteihin liittyvät ohjeet palautusaikatauluineen julkaistaan Tabulassa. Uusintatentit: Opintojaksolla järjestetään tarvittaessa kaksi uusintakoetilaisuutta, joissa on mahdollisuus korottaa em. perustein muodostunutta arvosanaa. Uusintatentin laajuus on koko opintojakso. Laboratoriotöitä ja niihin liittyviä kirjallisia raportteja ja työselostuksia ei voi uusia, vaan niiden hylkääminen johtaa siihen, että koko opintojakso on suoritettava uudelleen. Arvosanan korotusoikeuden edellytyksenä on, että laboratoriotyöt ja niistä tehdyt kirjalliset raportit ja työselostukset on suoritettu hyväksyttävästi.

Opintojakso antaa valmiuksia automaatiolaitteiden ja -ohjelmistojen oikeaoppiseen käyttöön harjoittelussa ja työelämässä. Tutkittavat laitteet ja ohjelmistot ovat keskeisiä automaatioalalla.Opintojakso sisältää lähiopetusta 15 x 2 tuntia. Tarkempi opintojakson sisältö esitellään opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla ja myöhemmin se avautuu nähtäväksi opintojakson Tabulassa.Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen. Lisätiedot: TAMKIn tutkintosääntö, Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.

 • Siika paistos.
 • Bosch imuri kokemuksia.
 • Hyviä tekosyitä poissaoloon.
 • Terveellinen raparperipiirakka.
 • Gmail imap settings.
 • Lars wilderäng wikipedia.
 • Arris vip 4302 kokemuksia.
 • Robinson club single erfahrungsberichte.
 • Työyhteisön viestintä.
 • Patrick roy montreal.
 • Judas priest.
 • Halikarnas dortmund eintrittspreise.
 • Alice cooper albumit.
 • Syntymäpäiväkutsu teksti.
 • Karhunkämmen himos.
 • Itämainen tanssi turku.
 • Juustotikut valmiista voitaikinasta.
 • Kuusamon suurpetokeskus karhujen nimet.
 • Rc buer westerholt.
 • Tervehtiminen työpaikalla.
 • Grillattu jälkiruoka.
 • Garmin products.
 • Mitä tapahtui vuonna 2012.
 • Ip man.
 • Kauppatieteet ulkomailla.
 • Vanerinen tarjotin.
 • Shopify posti smartship.
 • Välilehtien sulkeminen android.
 • Tukinainen.
 • Maailman suurin siirtolohkare.
 • Pohjoismaiden liput.
 • Karsinapaikka lahti.
 • Telakkaranta helsinki ravintola.
 • Ilman alkoholia 2 viikkoa.
 • Kaali nuudeliwokki.
 • Nokia ovi suite windows 10.
 • Mukulapökkövehka hoito.
 • Recognize youtube music.
 • Amsterdam apartments for rent.
 • Single events stuttgart.
 • Complementary colour wheel.