Home

Geronteknologia vanhustyössä

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Sosiaali- ja terveysalalla, kuten vanhustyössä, lähes kaikki työntekijät ovat naisia. Muodollisesti laki velvoittaa työnantajia edistämään sukupuolten tasa-arvoa, mutta pykäläviidakko ei lisää miestyövoimaa Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä

voimavaralähtöisyys vanhustyössä - Pdf-dokumentit ja e-kirjat ilmaiseks

Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö. Geronomit ( AMK) toimivat tällä hetkellä sosiaali.. Opintojakso sisältää Seniorimessutapahtuman suunnittelun ja toteutuksen Vanhustenviikolla syksyllä 2020. Tapahtuman suunnittelu alkaa toimeksiantajan ja yhteistyöverkoston kanssa jo kevätlukukaudella 2020. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistetaan kaikki geronomiopiskelijaryhmät osana heidän syksyn opintojaksojaan. Teoreettinen perehtyminen ikääntyvien palvelujen kehittämiseen toteutuu syksyllä -20 kontaktiopetuksessa oppilaitoksella sekä etäopetusjaksojen yhteydessä. Opetuksessa hyödynnetään pääosin yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita hyödyntäen opettajien asiantuntijuutta ja työelämän asiantuntijoiden osallistumista mahdollisuuksien mukaan.Opiskelija suorittaa opintojakson kokonaan verkossa ohjeistuksen mukaisesti ja suorittaa opintojakson sisältämät oppimistehtävät. Anne Puro, Anne Jokelainen, Tuula Ahokumpu Apuvälineet ja asiakaslähtöinen geronteknologia ikäihmisen arjen selviytymisen edistäjinä. Monikulttuurisuus vanhustyössä. Ikääntyneen maahanmuuttajan erityistarpeet vanhuspalveluissa

Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan Suomessa puutarhanhoitoa on käytetty työtoimintana potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa sairaaloissa, oppilaitoksissa, lapsi- ja vanhustyössä sekä päihdetyössä jo vuosikymmenten ajan Sari Arolaakso, Anne Puro, Taina Liu, Anne Jokelainen Vaan entäpä käsityönopettaja vanhustyössä? Käsityöammattilaisen toimintakenttä laajenee nykyisin yhtenään tehden uusia aluevaltauksia niin opetustapojen, -ympäristöjen kuin kohderyhmienkin suhteen Opintojakson/lukukausiprojektin arviointi toteutuu oheisten arviointikriteerien perusteella. Kehittävää arviointia toteutetaan ohjaamalla kirjallisuuspiirin prosessin etenemistä ja vertaisarviointina kirjallisuuspiirin esitysten yhteydessä. Kirjallisuuspiirin tuotokset arvioidaan asteikolla 1-5. Lukukauden lopussa olevan yksilötentin arviointi arvioidaan Bloomin taksonomian periaatteiden mukaisesti numeerisesti asteikolla 1-5. Kirjallisuuspiirin tuotokset vaikuttavat 50 % ja yksilötentin numeerinen arviointi 50% opintojakson kokonaisarviointiin. Tyydyttävä Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet, hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Opiskelija osaa myös kuvata em. merkityksen alallaan. Opiskelija osaa selittää mitä työyhteisötaidot ovat ja niiden merkityksen sekä kykenee arvioimaan omia työyhteisötaitojaan. Opiskelija osaa kuvata lähiesimiehen tehtävät ja merkityksen. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä. Opiskelija osaa kertoa laadunhallinnan menetelmistä sekä niiden soveltamisesta ja hyödyntämisestä. Hän osaa selittää taloushallinnon periaatteita ja arvioida niiden merkitystä alallaan. Opiskelija tunnistaa kehittämisalueita ja osaa kuvata kehittämishankkeen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hyvä Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet, hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Opiskelija osaa analysoida em. toteutumista ja merkitystä eri näkökulmista. Opiskelija osaa selittää mitä työyhteisötaidot ovat ja niiden merkityksen sekä kykenee arvioimaan omia työyhteisötaitojaan monipuolisesti. Opiskelija osaa kuvata lähiesimiehen tehtävät ja arvioida niiden merkitystä eri näkökulmista. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä monipuolisesti. Opiskelija osaa kertoa laadunhallinnan menetelmistä sekä niiden soveltamisesta ja hyödyntämisestä erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa selittää taloushallinnon periaatteita ja arvioida niiden merkitystä alallaan. Opiskelija analysoi kehittämisalueita ja esittää vaihtoehtoisia kehittämishankkeiden toteutustapoja. Kiitettävä Opiskelija osaa kuvata hyvän hallinnon periaatteet, hallintoon liittyvän olennaisen ohjaus- ja kontrollijärjestelmän sekä strategisen johtamisen periaatteet ja sisällön. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida em. toteutumista ja merkitystä monipuolisesti. Opiskelija osaa selittää mitä työyhteisötaidot ovat ja niiden merkityksen sekä kykenee arvioimaan omia työyhteisötaitojaan monipuolisesti. Opiskelija osaa kuvata lähiesimiehen tehtävät sekä analysoida ja arvioida niiden merkitystä eri näkökulmista. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä monipuolisesti. Opiskelija osaa kertoa laadunhallinnan menetelmistä sekä analysoida niiden soveltamista ja hyödyntämistä erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa selittää taloushallinnon periaatteita ja arvioida niiden merkitystä alallaan. Opiskelija analysoi kehittämisalueita ja esittää vaihtoehtoisia kehittämishankkeiden toteutustapoja. Opiskelija esittää alan johtamiseen, lähiesimiestyöhön ja työhyvinvointiin liittyviä kehittämisehdotuksia sekä perustelee ne monipuoliseen teoriatietoon pohjautuen. .

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Yksilöllisyys ja sosiaalinen vanhustyössä. Tekijä: Sirpa Tietäväinen Kustantaja: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (2003) Saatavuus: Tuote ei tilattavissa Alueet.. Kertaa Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen, HYVOII opintojakson, Teema 2. Johdannoksi tutkimus- ja kehittämistyölle luennot ja materiaali. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/tutkimus/prosessi.html

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytty harjoittelu: Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn eri toimintaympäristöissä. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia ja kehittämiskohteita. Opiskelijalla on valmiuksia kehittää työ- ja toimintaympäristöä moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä Opintokokonaisuus toteutuu projektimuotoisena, jossa projektina on Ikäihmisen toimijuuden ja toimintakyvyn monialaisen arvioinnin toteuttaminen. Toteutat toimijuuden ja toimintakyvyn monialaisen arvioinnin valitsemallesi kummivanhukselle. Lähiopetustunneilla sekä AC:ssa käydään läpi toimijuuteen ja toimintakyvyn arviointiin liittyvää teoriaa sekä harjoitellaan yleisimpien ikäihmisten toimintakyvyn arviointiin liittyvien menetelmien käyttöä hyödyntäen THL:n TOIMIA-tietokantaa. Lisäksi sinulla on käytössäsi Moodle-ympäristössä materiaalia ja linkkejä, joita voit hyödyntään kummivanhusprojketissasi. Projektin toteuttamiseen saat ohjausta lähiopetustunneilla. Lisäksi toiminnallinen anatomia käydään läpi arjen suoritusten ja toimintojen kautta: suurimmat lihakset / lihasryhmät, jotka osallistuvat makuulta istumaan nousuun, istumasta seisomaan nousuun, pystyasennon hallintaan, eteen kurkotukseen sekä luusto näiltä alueilta. Hermo-lihasliitos ja hermoston toiminta käydään lyhyesti läpi, jotta ymmärrät liikkeen ja liikkumisen edellytykset hermoston toiminnan osalta.

15 15/17 6. Lukukausi: Moniammatillinen vanhustyö 30 op, Osaamistavoitteet Opiskelija hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ikäihmisten tarpeita vastaavien palvelujen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hän soveltaa palveluohjauksellista työotetta ja verkostotyön menetelmiä ohjatessaan ikäihmistä ja hänen läheisiään heidän yksilöllisissä tuen ja palvelujen tarpeissaan. Opiskelija kykenee ohjauksellaan osallistamaan ja voimaannuttamaan iäkästä ihmistä ja hänen läheisiään heidän itsemäärämisoikeuttaan kunnioittaen. Opiskelija osaa arvioida ja syventää ammatillista vanhustyön osaamistaan. Palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö 10 op Opiskelija osaa selittää palveluohjausprosessin vaiheet ja lähtökohdat sekä soveltaa palveluohjauksellista työtapaa iäkkään ihmisen yksilöllisten tarpeiden ja palveluiden yhteensovittamisessa ja järjestämisessä. Opiskelija arvioi asiakkaan yksilöllistä palvelupolkua sekä tämän tarvitsemaa tukea ja ohjauksen tarpeita palveluiden suunnittelun ja toteutumisen eri vaiheissa. Hän hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä. Opiskelija soveltaa toiminnassaan iäkkään ihmisen voimavaroja vahvistavaa dialogisen asiakastyön periaatetta. Projektityöskentely. Palveluohjauksen teoreettiset perustelut, prosessin vaiheet ja työorientaatiot. Moniammatillinen verkostotyö. Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Yksilöllinen palveluohjaussuunnitelma. Harjoittelu (7 op) erilaisissa vanhustyön ympäristöissä, esim. hoitokodeissa, palveluasumisessa, palvelu- ja kuntoutumiskeskuksessa, kotihoidossa, omaishoidossa, muistiyksiköissä, sosiaali- ja lähityössä, sairaalan poliklinikoilla ja osastoilla, seniorineuvonnassa, järjestöissä, projekteissa ja vapaaehtoistyön ohjauksessa. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi. Opinnäytetyön toteutus 5 op Opiskelija osaa toteuttaa työelämää, omaa alaa tai ammatillista osaamista hyödyttävän kehittämistehtävän, itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa, viestiä työnsä eri vaiheissa selkeästi, perustellusti ja havainnollisesti sekä vertaisyhteisölle että eri yleisöille. Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa Vertaisarviointi Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 15 op Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista 14 14/17 tumista. Opiskelija tunnistaa vammaisen tai päihde- tai mielenterveysongelmien kanssa elävän ikäihmisen erityistarpeita ja tukee hänen hyvää arkeaan. Lisäksi hän ohjaa tämän tarvittaessa asianmukaisiin palveluihin. Ikäihmisen erityistarpeet ja -kysymykset mielenterveys- ja päihdetyössä. Ikäihmisen mielenterveysongelmat (esim. masennus) ja niiden hoito. Ikäihmisen päihteiden käytön vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Päihdeongelman kanssa elävän ikäihmisen kohtaaminen, päihdehaittojen puheeksiottaminen ja tarkoituksenmukaiseen kuntoutukseen ohjaaminen. Mielenterveyslaki ja -palvelut. Päihdehuollon lainsäädäntö ja palvelut. Vammaisen ikääntyneen ihmisen asema ja oikeudet. Ikääntyvä aisti-, liikunta- ja kehitysvammainen ihminen asiakkaana. Vammaispalvelut ja lainsäädäntö. Yleisimmät kommunikaatiota tukevat menetelmät ja apuvälineet. Työelämän ruotsi 5 op Opiskelijalla on ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämä, oman alan työtehtävissä tarvittava toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hän osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään eurooppalaisen kielten viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa ja välittää sitä ruotsiksi. Edeltävä osaaminen Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää eurooppalaisen kielten viitekehyksen lähtötasoa B1.1. Opetus sisältää vanhustyön alaan liittyviä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat muun muassa koulutus ja ura, vanhustyön organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja ja -välineitä. Vanhustyön ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista. Vanhustyön keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää. Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Opiskelija osaa tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja, käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä, soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja. Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen, yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa, verkostomainen työskentely ja vertaistuki, ymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista, tiedonhankinta sekä suomen että englanninkielellä ja lähdekritiikki, työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta, menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat, opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja tutkimusluvan hakeminen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä, ideapaperin ja toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman laatiminen ja niiden esittäminen seminaarissa. Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

eettiset periaatteet vanhustyössä - Pdf-dokumentit ja e-kirjat ilmaiseks

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuksia toimia oman työsi asiantuntijana Opetusmenetelmät: Opetus ja oppiminen tapahtuvat verkkoympäristössä Oppimistehtävät: - itsenäiset harjoitustehtävät, - videotehtävät - sähköiset monivalintatestit - webinaarit - aktiivinen osallistuminen keskusteluun Oppimis- ja palautekeskustelut: - yksilö- ja/tai ryhmäohjaus - opiskelija saa palautetta oppimisestaan opintojakson aikana Oppimisympäristöt: - Moodle - AC - Itsenäinen työskentely Läsnäolovelvoite: - Kaikki tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna sähköissä oppimisympäristössä - Webinaareissa pakollinen läsnäoloSeniorimessuprojektin aikana kehittävää arviointia projektin etenemisestä yhteistyöverkostojen kanssa käytävien suunnittelupalaverien yhteydessä. Messutapahtuman jälkeisenä päivänä reflektoiva palautetilaisuus kaikkien opiskelijaryhmien sekä yhteistyöverkoston kanssa; onnistumiset ja kehittämishaasteet tulevia Seniorimessuja varten hyödyntäen messukävijöiltä ja näytteilleasettajilta kerättyä palautetta. Opintojakson päättyessä opiskelijoiden itsearviointi, arvioinnit tiimien työskentelystä sekä opettajien objektiivinen arviointi Innovaatiokompetenssi- arviointityökalua käyttäen --> numeerinen arviointi asteikolla 1-5. Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali- Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on Tyydyttävä Opiskelija osaa määrittää kehittämisen toimintana. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen. Opiskelija tunnistaa ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita. Osaa kuvata projektin erivaiheet ja kehittämistyön menetelmiä. Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä. Opiskelija luettelee keskeisimpiä kehittämisohjelmia ja rahoituskanavia. Hyvä Opiskelija osaa määrittää kehittämisen toimintana. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen ja kuvat sen merkityksen monialaisessa yhteistyössä. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen ja sen merkityksen. Opiskelija tunnistaa ja arvioi ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita. Osaa kuvata projektin erivaiheet ja kuvata ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia kehittämistyön menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä. Opiskelija kuvaa keskeisimpiä kehittämisohjelmia ja rahoituskanavia. Kiitettävä Opiskelija osaa määrittää kehittämisen toimintana. Opiskelija osaa määritellä verkostoitumisen käsitteen ja arvioida sen merkityksen monialaisessa yhteistyössä sekä suunnitella verkostoyhteistyötä. Opiskelija tunnistaa, arvioi ja perustelee ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita. Osaa kuvata projektin erivaiheet ja kuvata ja perustella tarkoituksen mukaisten kehittämistyön menetelmin käytön. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti tutkittua tietoa kehittämistyössä. Opiskelija osaa kuvata keskeisimpiä kehittämisohjelmia ja rahoituskanavia ja kykenee arvioimaan käyttötarkoituksenmukaiset rahoituslähteet. vanhustyössä. LEENA TAMMINEN-PETER. FT, SHO, työfysioterapeutti. mien ergonomiaa vanhustyössä. Tavoitteena oli. löytää optimaaliset nostimet uuteen vanhusten Toissijaiseksi jäänyt sosiokulttuurisuus vanhustyössä. Julkaisupäivä 11.1.2019 12:20

Lukukausiprojektiin liittyy ammatillisuutta vahvistava harjoittelu, joka sisältää harjoitteluun valmentavan Training Campin 24.2.-28.2. ennen harjoittelun alkua sekä työnohjauksellisen Training Campin 6.4.-9.4. harjoittelun puolessa välissä. Työelämäyhteistyö: työelämän johtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta vierailijoina. Vanhustyössä sosionomien koulutus ja ammattitaito tukisi ja täydentäisi loistavasti sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtä. Sosionomit (AMK) voisivat esimerkiksi järjestää viriketoimintaa ja ohjaamista..

mm Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja. Osa 1. Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja. Osa 2 Hartikainen & Lönnroos. 2008. Geriatria. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen.T. 2013. Gerontologia. ICF. 2004.Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 2004:4. Helsinki, Stakes. Järvikoski A ja Härkäpää K. 2011. Kuntoutuksen perusteet. Helsinki, WSOY. Järvikoski A. 2010. www.kuntoutusportti.fi/Kutke-päivät 2010 Koskinen S, Pitkälä, K & Saarenheimo M. 2008. Gerontoen kuntoutus. Julkaisussa Rissanen P, Kallanranta T, Suikkanen A (toim.) Kuntoutus. Helsinki, Duodecim, 547-563. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 7 / 2017, Älyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79348/YMra_7_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y Kansalliset ja kansainväliset artikkelit. KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN Yrittäjänä vanhustyössä -tutkinnon osan suorittanut osaa toimia säädösten mukaan, on perehtynyt liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, tuntee suunnittelemansa yrityksen toimintaympäristön ja.. 7 7/17 tillisuuden kasvu vanhustyössä. Vuorovaikutus vanhustyössä. Harjoittelu 1,5 op: Pitkäkestoinen kummivanhustoiminta. Lääketieteellisen osaamisen perusteet 5 op Opiskelija tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeiset kliinisen mikrobiologian periaatteet ja osaa noudattaa aseptiikan sääntöjä. Hän osaa nimetä elimistön keskeiset patofysiologiset muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisen toimintaan. Opiskelija osaa selittää ikäihmisten yleisimmät perussairaudet ja niiden vaikutukset toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Lisäksi hän tunnistaa pitkäaikaissairauksien kansanterveydellisen merkityksen. Kliinisen mikrobiologian, aseptiikan ja patofysiologian perusteet. Geriatrian, psykogeriatrian ja yleislääketieteen perusteet. Muistisairaudet ja tavallisimmat ikäihmisten sairaudet. 2. Lukukausi: Vanhuspalvelujen perusteet 30 op Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa ikäihmisen toimintakyvyn edistämisen vaikutuksen päivittäiseen toimintaan. Hän tunnistaa sosiaali- ja terveysalan sekä vanhuspalvelujen merkityksen vanhustyön kehittämisessä ja ikäihmisten palvelujen järjestämisessä. Opiskelija toimii asiakastyössä voimavaralähtöisesti ja perustelee toimintansa merkitystä iäkkään ihmisen näkökulmasta. Hän arvioi oman ammatillisen kasvunsa kehittymistä. Kuntoutuminen monialaisena yhteistyönä 5 op Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/ kuntoutumisen käsitteen. Opiskelija selittää mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan. Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet. Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet Opiskelija nimeää sosiaali- terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait. Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu, ICF luokituksen perusteet, monialainen yhteistoiminta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt. Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5 op Opiskelija tunnistaa kansainvälisen, valtakunnallisen ja kunnallisen ikääntymispolitiikan strategisten tavoitteiden merkityksen vanhustyön ja vanhuspalvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle. Hän määrittelee ikääntymispoliittisten tavoitteiden yhteyden ikäihmisen ja hänen läheisensä hyvinvointiin ja terveyteen sekä asemaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen käyttäjänä. Opiskelija tunnistaa keskeiset vanhuspalvelut ja ikäihmisen sosiaaliturvan sekä niitä koskevan lainsäädännön. Hän osaa kuvata asiakkaan hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman ja tunnistaa sen kirjaamisen merkityksen ikäihmisen palvelujen ja hoidon järjestämisessä.

Ala-Nikkola, M. & Valokivi, S. 1997. Yksilökohtainen palveluohjaus käytäntönä. Loppuraportti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja yksilökohtaista palveluohjausta (case management) koskeneesta tutkimuksesta Hämeenkyrössä ja Tampereella. Helsinki: Stakes. Hänninen, K. 2007. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. Stakes. Pietiläinen, E. & Seppälä, H. 2003. Palveluohjaus asiakastyössä ja organisaatiossa. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Raunio, K. 2009. Olennainen sosiaalityössä. Toinen uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. Seikkula, J. & Arnkil, T. E. 2009. Diaen verkostotyö. Uudistettu painos. Helsinki: THL. Suominen, S. 2010. Palveluohjaaja. Asiakkaan tuki ja tulkki. Omaiset mielenterveystyön tukena. Uudenmaan yhdistys Ry. Suominen, S. & Tuominen, M. 2007. Palveluohjaus. Portti itsenäiseen elämään. 1. painos. Helsinki: Profami Oy Ajankohtaiset aiheeseen liittyvät hankeraportit, tutkimukset jne. Artikkelissa tarkastellaan geronteknologian sekä muun vanhustyössä käytössä olevan. Geronteknologia on yhdistelmä kahdesta käsitteestä: gerontologia eli tieteellinen Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia Opinnäytetyön valmistamisvaihe sisältää kaksi seminaaria, lukukauden alussa ja lopussa. 1. seminarissa esität oman opinnäytetyösi suunnitelman. Seminaarin saat tukea oman opinnäytetyön toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti. 2. seminaarissa saat ohjausta ja tukea opinnäytetyön toteutukseen ja kirjaliseen raportointiin liittyvissä asioissa. Seminaareissa on mahdollisuus saada vertaistukea muilta opinnäytetyön tekijöiltä.

Geroteknologian hyödyntäminen vanhustyössä

 1. Sari Arolaakso, Anne Puro, Anne Jokelainen, Päivi Hietala
 2. Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia
 3. Soveltuu sosiaali- ja hoi-toalalla sekä vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville sekä kaikille ikääntymisen kysymyksistä kiinnostu-neille
 4. Hymyn Miss Isoäidillä on neljä lasta ja kaksi lastenlasta. Hän harrastaa karaokea ja työskentelee lähihoitajana vanhustyössä. Voit lukea hänen kuulumisensa joulukuun Hymystä
 5. ta asiakaspalveluverkostossa - Ikääntyvän terveyden ja toi
 6. nassa Hyvä            Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden, talousosaamisen, markkinoinnin ja verkostoitumisen perusteet ja osaa soveltaa erilaisia menetelmiä niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa Opiskelija osaa etsiä ja tunnistaa oman koulutusalansa liiketoi
 7. 4. Ilmiöitä ja erityiskysymyksiä - osaa soveltaa erityiskysymyksiin liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa - geronteknologia, esteettömyys - kuntoutus ja ennalta ehkäisevä työ ikääntyneen näkökulmasta..

Geronomikoulutu

 1. en. Elämänkulku, osallisuus ja toimijuus. Kokemuksellinen vanhene
 2. SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelma Päivätoteutus ja monimuotototeutus ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

Vanhustyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella Opiskelija suorittaa harjoittelun julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin vanhuspalveluja tuottavassa toimintaympäristössä, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet Eettisyys vanhustyössä. Kirjoita tähän lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista Matkalla koti-ihmiseksi. 2.2.2014 norps. Vanhustyössä

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset Vuorovaikutus vanhustyössä. Harjoittelu 1,5 op: Pitkäkestoinen kummivanhustoiminta. 11 11/17 Gerontoen kuntoutus ja geronteknologia 5 op Opiskelija toteuttaa toiminnassaan kuntoutumista.. Geronomikoulutus AMK Gerontoen kuntoutus ja geronteknologia (SXC18S2). Mielenterveys, päihdetyö ja vammaisuus vanhustyössä (SXC18S2) syksy 2019

Opiskelija osaa arvioida vanhustyössä tarvittavaa ammattitaitoa sekä toimia vanhustyöhön perehdyttäjänä ja ohjata opiskelijoita. Opiskelija kehittää vanhustyön laatua ja noudattaa taloudellisen.. 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Vanhusty

Vanhustyön tutkinto-ohjelma, Geronomi AMK 210 op Oppijan polku

 1. en hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja
 2. Lisätiedot. http://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hoitajien-keikkatyo-ja-sijaisuudet-vanhustyossa-156431/. Uuraisten kunta. Keikkatyö Määräaikainen Tuntityö
 3. nallisen opetusmenetelmän hyödyntä
 4. aariesityksessä sekä tuntiharjoituksien perusteella tuntiaktiivisuus
 5. AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
 6. en 5 1.2 Opettajankoulutuksen tavoitteet ja
 7. geronteknologia vanhustyössä. haavanhoidon periaatteet. eettiset periaatteet vanhustyössä. ilmarisen lahjonnan- vastaiset periaatteet - Ilmarinen

Lisäksi geronteknologia tukee vanhuksen omatoimisuutta ja osallisuutta. Geronteknologiaa ovat esimerkiksi turvarannekkeet ja muut erilaiset muistutus- ja valvontajärjestelmät. Turvallinen ympäristö — Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys vanhustyössä, joten arvostan tunnustusta. Moinsalmella asuva Turtiainen on itse hyvässä kunnossa. Metsätyöt ja aktiivinen kävelyliikunta ovat pitäneet kehon..

Geronomi (AMK), Kemi - Lapland University of Applied - Studyinfo

[ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86 - työyhteisö. - ammattitaidot. geronteknologia. yhdistetään teknologia ikääntymisten hyötykäyttöön. - tutkimustietoa ikääntymisen prosesseista sekä teknisten tieteiden saavutuksista Ammatillisuutta vahvistavan harjoittelun arviointikriteerit: Hyväksytty Opiskelija osaa kuvata toimintaympäristön osana palvelujärjestelmää. Opiskelija löytää ratkaisuja ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävään toimintaa ja osaa hyödyntää erilaisia toimintakykyä tukevia ja edistäviä menetelmiä. Moniammatillisessa työryhmässä opiskelija osaa ottaa kantaa ikäihmisen hoitoa ja kuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä kykenee yhteistyöhön ikäihmisen omaisten ja läheisten kanssa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Opiskelija osallistuu ikäihmisen palveluohjausprosesseihin eri toimijoiden kanssa. Hylätty Opiskelija ei kykene kuvaamaan toimintaympäristöä osana palvelujärjestelmää. Opiskelija ei löydä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävään toimintaa ja eikä kykene hyödyntämään erilaisia toimintakykyä tukevia ja edistäviä menetelmiä. Opiskelija ei kykenen moniammatilliseen työskentelyyn hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija ei kykene arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Opiskelija ei osallistu ikäihmisen palveluohjausprosesseihin eri toimijoiden kanssa. Harjoittelun arviointi toteutuu: Opiskelijan oman osaamistason kuvaamisena suhteessa harjoittelun osaamistavoitteisiin ennen harjoittelua. Harjoittelun aikana opiskelija saa arvioivaa palautetta harjoittelupaikan ohjaajalta sekä ohjaavalta opettajalta harjoittelun ohjauskeskustelun yhteydessä. Harjoittelun päätyttyä opiskelijan laatii itsearvioinnin osaamistavoitteidensa saavuttamisesta sekä harjoittelun lopussa käydään loppuarviointikeskustelu opiskelijan, käytännön ohjaajan sekä ohjaavan opettajan kesken. Opiskelija arvioi ja kuvaa omaa ammatillista kasvuaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa ja laatimalla siitä tiivistelmän ohjaavalle opettajalle. Tuotos arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty harjoittelu edellyttää oppimispäiväkirjan palauttamista.

Geronomi (AMK), Kemi - Lapin ammattikorkeakoulu - Opintopolku

 1. taympäristön muutos
 2. Geronteknologia. Gerontologisen sosiaalityön paikka pääkaupunkiseudun vanhustyössä Vanhustyön sosiaaliset Tampereella 13.3.2008
 3. en työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoi

Goodreads helps you keep track of books you want to read. Start by marking Kutkuttavaa taidetta: Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä as Want to Rea Tyydyttävä Opiskelija osaa luetella kuntoutuksen ja kuntoutumista edistävän työtavan käsitteet. Opiskelija osaa luetella kuntoutumisprosessin ja laatia ohjatusti ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävän suunnitelman. Opiskelija osaa luetella sosiokultuurisia kuntouttavia menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa huomioiden mahdolliset muistisairaudet. Opiskelija osaa kuvata geronteknologian käsitteen ja luetella geronteknologianosa-alueet sekä siihen liittyvät eettiset kysymykset. Opiskelija osaa ohjatusti arvioida apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä apuvälineiden käytössä sekä käynnistää apuvälineiden hankintaprosessin. Opiskelija saavuttaa ammatissa toimimisessa ja ammatillisen kehittymisen kannalta tyydyttävänenglannin kielen ja viestinnän taidon.  Opiskelija osaa käyttää kansallista tutkimustietoa toimintatapojen kehittämisessä. Hyvä Opiskelija osaa kuvata kuntoutuksen ja kuntoutumista edistävän työtavan käsitteet. Opiskelija osaa kuvata kuntoutumisprosessin ja laatia ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävän suunnitelman. Opiskelija osaa käyttää sosiokultuurisia ja kuntouttavia menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa huomioiden mahdolliset muistisairaudet. Opiskelija osaa kuvata geronteknologian ja sen osa-alueet sekä siihen liittyvät eettisen kysymykset. Opiskelija osaa arvioida apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä apuvälineiden käytössä sekä käynnistää apuvälineiden hankintaprosessin. Opiskelija saavuttaa ammatissa toimimisessa ja ammatillisen kehittymisen kannalta hyvänenglannin kielen ja viestinnän taidon. Opiskelija osaa käyttää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa toimintatapojen kehittämisessä. Kiitettävä Opiskelija osaa laaja-alaisestikuvatkuntoutuksen ja kuntoutumista edistävän työtavan käsitteet. Opiskelija osaa kuvata kuntoutumisprosessin ja laatia yksilöllisen ikäihmisen osallisuutta ja hyvinvointia edistävän suunnitelman. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia ja innovatiivisia sosiokultuurisia kuntouttavia menetelmiä yksilö- ja ryhmätoiminnassa huomioiden mahdolliset muistisairaudet. Opiskelija osaa kuvata laaja-alaisesti geronteknologian ja sen osa-alueet sekä siihen liittyvät eettisen kysymykset. Opiskelija osaa arvioida yksilöllisesti apuvälineiden tarvetta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja tukea ikäihmistä apuvälineiden käytössä sekä käynnistää apuvälineiden hankintaprosessin. Opiskelija saavuttaa ammatissa toimimisessa ja ammatillisen kehittymisen kannalta sujuvan englannin kielen ja viestinnän taidon. Opiskelija osaa käyttää monipuolisestikansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa toimintatapojen kehittämisessä. Edellytyksenä on että työskentelet sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä Millaista tietoa on olemassa aiheesta 'kuvallinen ilmaisu vanhustyössä'? Mistä saan tietoja siitä, kuinka lasten piirustuksia tulkitaan

geronteknologia käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

gerotechnology - NLF Open Dat

Vanhustyön opintopolku syksyllä 2012 Paikka Kohderyhmä Kasarminmäen kampus, Prikaatintie 2, 45100 Kouvola Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat Ammattitaitoa edistävä harjoittelu; monialainen arviointiosaaminen ja gerontoen hoiva- ja hoitotyö toteutuu 2.lk:lla. Sari Arolaakso, Reetta Saarnio Opiskelija tietää yleisimmät vanhustyössä käytössä olevat lääkeryhmät ja osaa toteuttaa ja arvioida iäkkään Vastuuyksikkö. Geronomikoulutus, Kemi. Gerontoen kuntoutus ja geronteknologia..

YHDENVERTAISUUS VANHUSTYÖSSÄ. • JADE-toimintakeskus, Käpyrinne ry • Kontulan monipuolinen. palvelukeskus, Helsingin kaupunki Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS Uutisissa on nyt kiertänyt juttua, että hallitus pudottaisi vanhustyössä työskentelevien hoitajien minimimitoituksen 0,5 -> 0,4. Eli tuonne puolelle työpaikkoja ei ainakaan tule, koska eläkesiirtymien..

Heikot signaalit vanhustyössä eli väläyksiä vanhustyön mahdollisiin tulevaisuuden näkymiin. prev. next Sari Arolaakso, Anne Puro, Anne Jokelainen 1 KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) - osaa tunnistaa ja kuvata oman kotikuntoutusta ohjaavan käyttöteoriansa ja oman osaamisensa osana moniammatillista toimintaa - ymmärtää kotikuntoutusta Anitta Örn, Tuula Ahokumpu, Päivi Hietala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Vanhustyössä vastuuhenkilönä

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus Virhe: suomen kieli ja viestintä: Lapin AMKin asiakirjat & opinnäytetyön opas Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle: Mattila, Ruusunen & Uola (WSOY 2008) Henkilöarviomenetelmät: Niitamo (Työterveyslaitos 2003) Viisaasti neuvotellen ratkaisuihin: Holz (Oy Rastor Ab) Hyvinvointialan viestintä: Niemi & Nietosvuori & Virikko (Edita 2006) Viestintätaito - opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin: Repo & Nuutinen (Otava 2008) muu opettajan materiaali ja verkkomateriaali.

Vanhustyö - JH

Kim Lindholm Sarjaliikenne protokollan suunnittelu Geronteknologia roboteille Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatio tekniikka Insinöörityö 5.9.2014 Tiivistelmä Tekijä(t).. Rajat on rakkautta, myös vanhustyössä 1 2. By Helmeri81, January 4, 2019 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Vanhustyön koulutu

Vanhustyössä uupunut Nina, 41, vaatii lähihoitajille soveltuvuuskokeita: Kuka tahansa pääsee sisään Kertaa Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen, HYVO2 opintojakson luennot ja materiaalit. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Lapin AMKin opinnäytetyön ohjeet, Oppaat ja ohjeet, Opinnäytetyö, AMK 24/7 työvoiman turvaaminen vanhustyössä. Anu Kuikka (Nidottu). Lähetä ystävälle. Nimeke: 24/7 työvoiman turvaaminen vanhustyössä. Kirjailija: Anu Kuikka 1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2010- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.2010 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot 3 3/17 Kolmantena vuonna vanhustyön kehittäminen ja moniammatillinen vanhustyö opintokokonaisuuksissa kehittyy taitava toimija, joka syventää palveluohjauksellista työotettaan ja hyödyntää moniammatillisen verkostotyön menetelmiä. Neljäntenä vuonna geronomin ammatillisuuden syveneminen -opintokokonaisuudessa vahvistuu itsenäinen toimija, joka kykenee toteuttamaan, kehittämään ja johtamaan vanhuspalveluja ja työyhteisön toimintaa itsenäisesti. Hän myös osaa perustella ja analysoida asiantuntijuuttaan geronomina moniammatillisessa vanhustyössä Tutkinnossa oppiminen perustuu Oppijan polun tavoitteisiin, jotka ovat työelämälähtöinen oppiminen, KIT tutkiva ja kehittävä oppiminen, elinikäinen oppiminen, monialaisuus ja kansainvälisyys. Pedagogista toimintaa ohjaavat yhteistoiminnallisen oppimisen ja projektioppimisen periaatteet. Tutkinnossa tarjotaan opintoja, jotka kehittävät verkosto-osaamista, kansainvälisyyttä, projektiosaamista, liiketoimintaosaamista, ympäristöosaamista, palveluosaamista sekä design-ajattelua. Geronomi AMK -tutkinnon opintokokonaisuudet sisältävät opintojaksoja, jotka toteutetaan monialaisessa yhteistyössä muiden tutkinto-ohjelmien kanssa, esim. tutkinto-ohjelmien yhteiset opintojaksot, innovaatio-opinnot ja 15 op valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot. Valinnaisissa ja vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija voi laajentaa tutkinnon tarjoamaa osaamistaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Opetus järjestetään soveltuvin osin projektityöskentelynä. Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisista käytännöistä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään ratkaisuja erilaisissa työelämälähtöisissä toimintaympäristöissä ja kehittämishankkeissa. Työelämälähtöisyys toteutuu vanhustyön erilaisissa ympäristöissä tapahtuvassa käytännön harjoittelussa (43 op) sekä opetukseen sisältyvissä projekteissa ja innovaatio-opinnoissa, joita toteutetaan yhteistyössä vanhustyön erilaisten toimijoiden ja työelämän kanssa. Projektitehtävien tavoitteet perustuvat työelämän kehittämistarpeisiin. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun KIT-toiminnassa ja kehittämishankkeissa. Työelämän asiantuntijat toimivat opiskelijoiden harjoittelun ohjaajina sekä kumppaneina ja mentoreina työelämässä toteutuvassa opetuksessa, projekteissa ja kehittämishankkeissa. Kansainvälisyys Geronomiopiskelijalla on mahdollisuus opiskeluaikanaan osallistua eri tavoin kansainväliseen toimintaan. Vaihto-ohjelmien kautta opiskelija voi opiskella ulkomaisissa oppilaitoksissa tai suorittaa työelämäharjoittelun ulkomailla. Tutkinto-ohjelmassa vierailee luennoitsijoita ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ja opiskelijat voivat osallistua kansainvälisiin hankkeisiin. Teoriaopintojen ja harjoittelun yhteydessä opiskelija perehtyy kotikansainvälistymiseen. Englannin kielen opetus on integroitu osaksi ammatillisia opintoja. Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Täältä saat apua ratkaista Gerontologia+teknologia. GERONTEKNOLOGIA. Tiedätkö vastauksen? sva Geroteknologian hyödyntäminen vanhustyössä. Pietilä, Elena (2011). Tweet Teknologia ja siitä erityisesti geronteknologia ovat tärkeitä näkökulmia tutkimukses-sani. Teknologia on kiinteä osa työelämää, niin myös vanhusten hoivatyössä 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Tyydyttävä Opiskelija osaa luetella monitieteisen gerontologian osa-alueet ja niiden sisällöt sekä keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaaluetella keskeiset kansalliset ja kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet. Osaa kuvata väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa. Opiskelija osaa luetella esimerkkejä pohjoisen alueen erityispiirteistä liittyen ikäihmisen asemaan ja elinympäristöön.  Hyvä Opiskelija osaa esitellä monitieteisen gerontologian osa-alueet ja niiden sisällöt sekä keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa esitellä keskeiset kansalliset ja kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet. Osaakuvata väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä pohjoisen alueen erityispiirteiden merkityksestä ikäihmisen asemaan ja elinympäristöön. Kiitettävä Opiskelija osaa esitellä laajasti monitieteisen gerontologian osa-alueet ja niiden sisällöt sekä käyttää johdonmukaisesti ja perustellen gerontologian tieteenalan keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa esitellä laajastikeskeiset kansalliset ja kansainväliset vanhuspoliittiset strategiat ja tavoitteet. Osaa kuvata väestörakenteen muutokset ja niiden vaikutukset ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä pohjoisen alueen erityispiirteiden merkityksestä ikäihmisen asemaan ja elinympäristöön ja esittää kehittämisehdotuksia. 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen on laajuudeltaan 50 osp ja koulutus toteutetaan Koulutukseen sisältyy vanhustyössä toimiminen ja sen eettiset periaattet, vanhustyön..

- Väkivalta on haaste vanhustyössä, ministeri toteaa. Mattila sanoo, että asiaan on jo puututtu, vaikka hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa on THL:n kyselyn mukaan enemmän kuin aiemmin on tullut julki Geronteknologia 16. gerontologi 1. gerontologia 1 Opiskelijat saavat opettajilta palautetta ja ohjausta hyvinvointisuunnitelman ja siihen sisältyvän ohjaussuunnitelman etenemisestä. Vertaisarviointia muilta opiskelijoilta kontaktituntien sekä loppuseminaarissa toteutuvan projektin lopullisen kirjallisen tuotoksen ja sen esittämisen sekä opponoinnin yhteydessä. ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

1 Vanhustyön tutkinto-ohjelma, Geronomi AMK 210 op Oppijan polku Geronomikoulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista. Geronomi AMK edistää työssään ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Koulutuksen myötä geronomiopiskelija kehittyy vanhustyön ammattilaiseksi, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Geronomi (AMK) osaaminen muodostuu geronomi AMK -tutkinnon valtakunnallisissa kompetensseissa kuvatusta osaamisesta, jossa yhdistyvät yksilön tiedot, taidot ja valmiudet: Gerontoen osaaminen ja eettiset periaatteet, voimavaralähtöinen ja kuntouttava työ, monialainen osaaminen ja toimiminen vanhustyön eri ympäristöissä, palvelujen ja niiden tarpeiden arviointi, koordinointi ja ohjaus hoivan, hoidon ja kuntoutuksen moniammatillisissa toimintaympäristöissä sekä vanhuspalvelujen tuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävät. Valtakunnallisessa geronomi AMK- tutkinnon kompetensseissa määritelty osaaminen rakentuu kuudesta osaamisalueesta: Gerontoen osaaminen, monialainen arviointiosaaminen, ohjausosaaminen, gerontoen hoiva-, hoito ja kuntoutusosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen sekä johtamis-, kehittämis- ja laadunhallinta osaaminen. Geronomi AMK -tutkinto tuottaa myös ARENEn (2010) määrittelemän tutkintojen yhteisen osaamisen, joka muodostuu seuraavista kompetensseista: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Tutkinnon perusteet Geronomi AMK on sosiaali- ja terveysalan yhteinen ammattikorkeakoulututkinto, joka perustuu kansainvälisiin ja kansalliseen koulutuksen tasokuvauksiin, valtakunnallisiin vanhustyön strategioihin ja laatusuosituksiin, geronomi AMK -tutkinnon ja ARENEn valtakunnallisiin kompetensseihin, työelämälähtöisyyteen ja monialaiseen gerontologiseen tutkimustietoon. Valmistuttuaan opiskelija on omaksunut alan keskeiset käsitteet ja teoreettisen tiedon, joita hän soveltaa työelämän erilaisissa tilanteissa. Hän kykenee kriittisyyteen ja innovatiivisuuteen moni- Tunteiden käsittelyä vanhustyössä. Kaskisaari, Marja (2004). Tweet Lukukauden ammatillisuutta vahvistava harjoittelu toteutuu osana kevään lukukausiprojektia. Harjoittelu toteutuu seuraavasti - harjoitteluun valmentava, Kemin kampuksella toteutuva Training Campin ajalla 24.2.-28.2. ennen harjoittelun alkua - harjoittelu työelämän harjoittelupaikassa ajalla 9.3.- 3.4. - työnohjauksellisen Training Campin 6.4.-9.4. Kemin kampuksella - harjoittelu jatkuu työelämän harjoittelupaikassa ajalla14.4.- 8.5. Opiskelija suorittaa harjoittelun vanhuspalveluja tuottavassa organisaatiossa, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet.Opinnäytetyön suunnitelmavaihe sisältää yhden seminaarin, joka järjestetään lukukauden lopussa (toukokuu). Seminarissa kertaat opinnäytetyön prosessia ja esität oman ideasi opinnäytetyöllesi. Lisäksi saat ohjeet ideapaperin laatimiseen, joka sinun tulee palauttaa opinnäytetyön Moodle-alustalle. Ideapaperisi arvioidaan hyväksytty - täydennettävä ja työllesi nimetään ohjaaja.Projektiin liittyvä kummivanhustehtävä arvioidaan asteikolla Hylätty, T1-K5 Toiminnallisen anatomian osuus arvioidaan tuntien aikana toteutettavalla tehtävällä. Kontaktitunneilla 80% läsnäolo, seminaarissa 100% läsnäolo Mikäli opiskelijan läsnäolo ei täyty, hän itse laatii suunnitelman miten saavuttaa kyseisen opetustilanteen tietoperustan.

1 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op Opetussuunnitelma Rakenne 1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op) 2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op) 3. Moniammatillisen Opintokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakso muodostuu yhdeksästä modulista, joiden sisällä on useita arvioitavia tehtäviä. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu numeerisesti arvioitavien tehtävien keskiarvosta. Modulien tehtävät ovat keskenään samanarvoisia, joten kun jonkun modulin sisällä on useampi numeerisesti arvioitava tehtävä, nämä muodostavat yhden osan kokonaisarvosanasta. Lisäksi täydennettävä - hyväksytty -asteikolla arvioidut tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kokonaisarvosanan antamista. sairaanhoitaja vanhustyössä ? Anitta Örn, Päivi Hietala, Tuula Ahokumpu

Lukukausiprojektiin sisältyy ammatillisuutta vahvistava 10 opintopisteen laajuinen harjoittelu ajalla 17.2.- 17.4. Ennen harjoittelun alkua toteutuu Kemin kampuksella yhden viikon mittainen harjoitteluun valmentava Training Camp (vk 7) ja harjoittelun jälkeen yhden viikon mittainen reflektoiva Training Camp Kemin kampuksella (vk 17). Harjoitteluun valmentavan Training Campin aikana toteutetaan Kemin kaupungin kanssa hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Opintokäynti Keskitettyyn palvelutarvearviointiin ja tutustuminen palveluneuvontaa tarjoavaan yksikköön.Projektin toteutus ja kummivanhuksen arviointi toteutuu kummivanhuksen omassa elinympäristössään, kotona tai palveluasumisyksikössä.Hyväksytty/hylätty Hylätty Opiskelija ei kykene toimimaanammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen, hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija ei toiminnassaan toteuta vanhustyön eettisiä periaatteita.  Opiskelija ei osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija ei kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Hyväksytty Opiskelijaosaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ikäihmisen, hänen läheistensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija osaa toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja edistää niiden toteutumista erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan. Vanhustyö-lehti auttaa pysymään ajan tasalla vanhustyössä sopii myös omaishoitajille ja ikääntyneille ihmisille. 7.2. Kulttuuri ja taide (1/2020) 25.3. Teknologia ja turvallisuus vanhustyössä (2/2020) 12.6

- harjoitteluun valmentava, Kemin kampuksella toteutuva Training Campin ajalla 24.2.-28.2. ennen harjoittelun alkua - harjoittelu työelämän harjoittelupaikassa ajalla 9.3.- 3.4. - työnohjauksellisen Training Campin 6.4.-9.4. Kemin kampuksella - harjoittelu jatkuu työelämän harjoittelupaikassa ajalla14.4.- 8.5. LAUSUNTO 2.5.2016 Suomen Geronomiliitto ry:n lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Henkilöstömitoituksen Eikö Esperi Caren laaturyhmän puheenjohtaja Jaakko Valvanne tiedä mikä vanhustyössä on oikeasti pielessä? Millariikka Rytkönen 1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2010- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.2010 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Miksi vanhustyössä on onnistuttu Sipoossa ja Valkeakoskella? Hoidetaan niin kuin haluaisi omaa isää ja äitiä hoidettavan Taina Liu, Eija Kehus, Hoitotyö SH X1, Kemi AMK, Arja Meinilä, Anniina Tohmola, Kirsi Heikkinen | Ammatiltani olen lähihoitaja ja olen työskennellyt vanhustyössä 10 vuotta. Iloinen, reipas, oma-aloitteinen nuori

17 17/17 Opiskelija analysoi ikäihmisen asemaa ja osallisuutta heikentäviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Hän tunnistaa omat mahdollisuutensa edistää ikäihmisten asemaa vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Hänellä on valmiuksia osallistua ikäihmisiä koskevaan arvokeskusteluun ja hän osaa käyttää erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. Ikääntymisen ympäristöt ja ikäihmisen elämäntapa. Asuinympäristöt, esimerkkinä pääkaupunkiseutu. Ympäristöt kokemuksena. Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, institutionaalinen, kulttuurinen, temporaalinen ja teknoen ympäristö, ympäristöjaottelu (mikro-, meso- ja makrotasot). Ihmisen, toiminnan ja ympäristön väliset suhteet. Geronomi yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ikäihmisten asianajajana. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskeiset keinot ja menetelmät. Mediaosaaminen ja gerontoen viestintä. Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5 op Opiskelija osaa raportoida työnsä tulokset, arvioida niitä ja tuoda esiin kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely, Englanninkielisen abstraktin kirjoittaminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen, työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa. OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. OPETUSSUUNNITELMA Vanhustyön koulutusohjelma Geronomikoulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla.

Opintojakson arvosana muodostuu useista eri osioista: - Osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa numeraalisesti - Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojakson numeraalisten teemojen arvosanojen keskiarvosta Väkivallan kohtaaminen vanhustyössä Tärkeintä vanhustyössä on luottamus, eikä sitä voida rakentaa sillä, että hoitaja vaihtuu koko ajan. Pitää muistaa, että vanhustyö ei ole liukuhihnatyötä. Yksilöllinen hoito tuo parhaiten tulosta ja on jopa..

Lukukauden ammatillisuutta vahvistava harjoittelu on osa kevään lukukausiprojektia. Harjoittelu toteutuu seuraavasti: - harjoitteluun valmentava, Kemin kampuksella toteutuva Training Camp ajalla 10.2.- 14.2.2020 ennen harjoittelun alkua - harjoittelu työelämän harjoittelupaikassa ajalla 17.2. - 17.4. Viikko 10 on opiskelijoilla hiihtolomaa. - harjoittelun reflektoiva Training Camp Kemin kampuksella ajalla 20.4.- 24.4. Opiskelija suorittaa harjoittelun vanhuspalveluja tuottavassa toimintaympäristössä, jossa on mahdollista saavuttaa harjoittelulle asetetut opetussuunnitelman mukaiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset osaamistavoitteet. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai vastaavan suorittaneille vanhustyössä työskenteleville henkilöille. Kaikille pakolliset tutkinnon osat: Vanhustyössä vastuuhenkilönä toiminen.. Käännös sanalle geronteknologia suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja Vihreiden eläin- ja ikääntymispoliittiset työryhmät: Terapiaeläinten käyttöä vanhustyössä lisättävä. Lemmikkien vaikutusta ihmisiin on tutkittu paljon Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Hoitaja tarvitsee vanhustyössä.. Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista Ajankohtaista vanhustyössä. Asuminen

Sodankylän kunnan vanhustyössä haettavana 30.4.2020 klo 12.00 mennessä KASKI (2) LÄHIHOITAJAN TOINTA Nutukkaaseen Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan.. Sosiaalityön maisteri Rasa Naujanienėn väitöskirjassa tarkastellaan asiakkuutta Liettuan vanhustyössä. Liettuassa ikääntyneiden pääsy sosiaalipalveluiden piiriin ei ole itsestään selvää

50% Lähiopetus, 50% Etäopetus Opinnäytetyön viimeistelyvaihe arvioidaan Hyväksytty - Hylätty. Valmis työ arvioidaan asteikolla: Hylätty, T1-K5. Arvioinnissa noudatetaan Lapin AMKin opinnäytetyölle asetettuja arviointikriteerejä. Arvioinnin suorittaa työllesi nimetty ohjaaja yhdessä työn 2. lukijan kanssa. Vertaisarvioinnin toteuttaa työllesi nimetty opponentti. Lisäksi sinun tulee tehdä ja palauttaa työstäsi oma arvionti / itsearviointi. Maturiteetti/Kypsyysnäyte: arviointi hyväksytty-hylätty16 16/17 4. OPISKELUVUOSI 7. Lukukausi: Geronomin ammatillisuuden syventyminen 15 op Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kehittää ja johtaa vanhustyötä eettisesti ja asiakaslähtöisesti. Hän osaa soveltaa työyhteisön kehittämisen ja johtamisen keskeisiä strategioita ja teorioita vanhustyön kehittämisessä, koordinoinnissa ja johtamisessa. Lisäksi hän osaa käyttää keskeisiä laatutyön välineitä. Opiskelija pystyy osallistumaan ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa ja vanhuspalveluissa käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa siihen omalla asiantuntijuudellaan. Hän osaa arvioida omaa ammatillisen kasvuaan. Vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoittelu 15 op Opiskelija toimii itsenäisesti vanhustyön osaajana erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida omaa toimintaansa teoreettisesti ja kriittisesti. Hän osaa arvioida vanhustyön kehittämistarpeita ja kykenee kehittämään vanhustyön palveluja, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta yhteistyössä moniammatillisen työyhteisön kanssa. Hänellä on riittävät valmiudet toimia moniammatillisen työyhteisön ja tiimin jäsenenä sekä asiantuntijana muuttuvassa vanhustyön kentässä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön johtamiseen vaadittavia taitoja ja osaamista, lisäksi hänellä on valmiudet toimia lähiesimiehenä. Harjoittelu (15 op) erilaisissa vanhustyötä toteuttavissa yksiköissä opiskelijan osaamistavoitteiden mukaan. Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. Oman osaamisen ja ammatillisen kasvun arviointi. Johtaminen ja vanhuspalvelujen laatu 5 op Opiskelija arvioi omaa asiantuntijuuttaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan siten, että ottaa huomioon itsensä johtamisen periaatteet sekä omat voimavaransa. Hän hyödyntää hiljaista tietoa johtamisen voimavarana sekä syventää omaa ammattietiikkaansa ja tunneosaamistaan johtamistyössä. Hän tunnistaa ikäjohtamisen perusteet ja käyttää monipuolisesti teoriatietoa esimiestehtäviä kuvatessaan. Opiskelija osaa määritellä johtamiseen liittyvät strategiset tavoitteet ja haasteet sekä niiden merkityksen esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä. Hän osaa selittää työyhteisön ja tiimityön dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä analysoi työyhteisöjen ja organisaatioiden perusrakenteita ja strategioita. Opetus integroituu projektimaisesti vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoitteluun. Itsensä johtaminen ja hiljaisen tiedon käyttö johtamisen voimavarana. Johtamisen eettisyys, organisaatioiden arvot ja periaatteet osana laatujohtamista. Työyhteisöjen dynamiikan, ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet. Työyhteisön kehittäminen ja sen keskeiset menetelmät. Strateginen toiminnan johtaminen. Henkilöstöjohtaminen. Geronomi ikäihmisten toimintaympäristöjen kehittäjänä 5 op Opiskelija arvioi toiminta-, elin- ja asuinympäristön vaikutuksia ikäihmisen elinolosuhteisiin ja päivittäiseen elämään. Hän analysoi erilaisten ympäristöjen yksilöllisiä merkityksiä sekä moniulotteisuutta ja kerroksellisuutta ikäihmisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa arvioida, miten ympäristö vaikuttaa ikäihmisen mielekkään ja yksilöllisen toiminnan mahdollisuuksiin. Opiskelija selittää merkityksellisen ja yksilöllisen asumisen kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja analysoi niiden vaikutuksia ikäihmisen hyvinvointiin. Sosiokulttuurinen lähestymistapa vanhustyössä keskittyy arjessa oleviin voimavaroihin sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kompetenssin vahvistamiseen (Hakonen 2003, 112) TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

TERVETULOA OPISKELIJAKSI VANHUSTYÖN TUTKINTO-OHJELMAAN, GERONOMI AMK 210 op Sinut on hyväksytty opiskelijaksi vanhustyön tutkinto-ohjelmaan. Opinnot alkavat orientaatiopäivällä ke 20.8.2014 klo 9.30-16.00 Anne Jokelainen, Tuula Ahokumpu Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, ..Monitieteinen gerontologiaosaaminen - Monialainen arviointiosaaminen - Gerontoen hoiva- ja hoitotyö - Ohjaaminen vanhustyössä - Gerontoen kuntoutus ja geronteknologia - Tutkimus..

 • Attendo palkanmaksupäivä.
 • Harry potter lajitteluhattu testi.
 • Tbe vaccin pris stockholm.
 • Pistons suomeksi.
 • Käsitreeni kotona painoilla.
 • Painopiste laskeminen.
 • Metsän lannoitus salpietari.
 • Pölypunkit sauna.
 • Public corner ruoka.
 • Koira tekstiilit.
 • Kipeä patti jalkaholvissa.
 • Faktoi logo.
 • Sirkuskerho turku.
 • Enterococcus faecium.
 • Guess usa.
 • 11.11 päivä.
 • Nissan primera abs valo.
 • Orteguil listaleikkuri.
 • Iltalehti susi.
 • Vaasan aikuislukio.
 • Havrix haittavaikutukset.
 • Jami nimen merkitys.
 • Turkin presidentit.
 • Paras perhokalastuskirja.
 • Hp pavilion 14 al170no 14 review.
 • H10 tenerife playa aurinkomatkat.
 • Windows phone whatsapp ei toimi.
 • Detect flash player.
 • Eristeharkko 400.
 • Jesses dine isänpäivä.
 • Mitä tehdä kesällä kun ei ole rahaa.
 • Englannintäysiverinen säkä.
 • Patti polvilumpiossa.
 • Pyörälliset suihkutuolit.
 • Idän pikajunan arvoitus ikäraja.
 • Macbook air hdmi liitäntä.
 • Luku vai numero.
 • Par terre landau restaurant.
 • Donauwörth sehenswürdigkeiten.
 • Etelä afrikka presidentit.
 • Toimistotarvikkeet oulu.