Home

Työtavat opetuksessa

Kurssi arvostellaan arvosanoin neljästä (4) kymmeneen (10). Arvostelu suoritetaan tehtyjen töiden kriteerisoinnilla.↑↑ Paluu ↑↑ 2.4 Opetuksen painotukset Koulumme on perusopetusta antava yläkoulu, ilman erityispainotuksia. Kansainvälinen toiminta tukee kielten perusopetusta kannustaen oppilaita valitsemaan myös muita kieliä englannin ja toisen kotimaisen lisäksi. Asiasana -vanhat työtavat. Lounais-Häme • Tammela

2.2 Arvot 2.2.1 Koulun arvopohja Muhoksen yläkoulun yleinen arvopohjan on kirjattuna opetushallituksen hyväksymissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POP 2004: 12). Esimerkiksi tasa-arvo ja demokratia ovat koulun toimintaa ohjaavia arvoja, joiden toteutumisen on valtio turvannut. Perusopetus edistää ja ylläpitää yhteisöllisyyttä sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista, mutta siinä painottuu myös yksilön kasvu vastuuseen. Koulumme opetuksessa korostetaan myönteistä minäkuvaa, vastuuntuntoisuutta, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta sekä moniarvoisuutta, henkistä ja fyysistä turvallisuutta, luovuutta, yhteistyökykyisyyttä ja rehellisyyttä. Koulussamme pidetään tärkeänä kannustavaa ja myönteistä ilmapiiriä sekä sitä, että oppilas saa osakseen tasapuolisesti rajoja ja rakkautta ja että nuoren etu otetaan huomioon koulun päivittäisessä toiminnassa. Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Uskonto vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Uskonto vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun uskonnon opetuksen pohjana ovat perusopetuksen sidottu, 2017. Osta kirja Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa Kaisa Aitlahti, Raili Keränen-Panstu, Aulikki Mäkinen (ISBN 9789522886507) osoitteesta Adlibris.fi

Tutkimukset luonnontieteiden opetuksessa. Anttoni Kervinen. Tutkimuksellisuus biologian opetuksessa - Esimerkki solubiologian tutkimustyöstä. Justus Mutanen 9.2.9. Uskonto Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän rakentaa kulttuuri identiteettiään ja ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta. Oppilaat perehtyvät suomalaiseen – hallitsee vain vähän perustaitoja – ei pysty hallitsemaan välineitä – ei toimi aktiivisesti tunneilla vaan lintsaa harjoitteista ja pelitilanteista – välttelee yhteistyötä ja joukkueessa toimimista – yrittää ajoittain – haluaa toimia vain tietyissä ryhmissä – haluaa pelata vain tiettyjä pelejä – ei tiedä pelisääntöjä tai ei halua noudattaa niitä – palaute ei vaikuta toimintaan – ei yleensä ole asianmukaisesti pukeutunut

Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi

2000-luvun leikkaajan työtavat ja hyvinvointi . Elokuvanteon digitalisoitumisen myötä ovat elokuvaleikkaajan työvälineet ja työtavat muuttuneet radikaalisti viimeisen 15 vuoden aikana Käytinkö itse laitetta pedagogisesti järkevästi opetuksessani? iPad Opetuksessa Sovellusvinkkaukset Hanke lyhyesti UKK. Tutustu. Itä-Suomen koulu Facebook Panu Rajala vastaa häirintäsyytöksiin - Teatterialan opetuksessa ei voi saavuttaa täydellistä nuhteettomuutta. Kallion lukion ahdistelutapauksista syytetty opettaja toimi Rajalan alaisuudessa..

8. luokka (kurssit 1 ja 2) Erilaisten tekstien ja harjoitusten aihekokonaisuuksia ja viestintätehtäviä: esittäytyminen, tutustuminen ja tervehtiminen. Ostoksilla, ruokasanastoa, lukusanat. Teitittely, värejä ja julkisia paikkoja. Kouluaineita, viikonpäivät ja kellonajat. Anteeksipyytäminen ja siihen reagoiminen, kuukaudet. Hedelmiä ja marjoja ja ruokailuun liittyviä fraaseja. Harrastuksia kotiin liittyvää sanastoa. Mielipiteen ilmaisu ja kulkuneuvoja. Itsestä ja harrastuksista kertomista. Postissa asioiminen ja ostoksilla käyminen. Blogikirjoitus jossa kirjoittaja kyseenalaistaa uuden tekologian käyttöönoton opetuksessa kehottaen arvioimaan ennen uuden median esittelemistä oppilaille – osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia tuotteen luotettavuutta – osaa pääpiirteittäin kertoa kotitalouden menoista ja suunnitella omaa rahankäyttöään – tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu- ja vaikutusmahdollisuudet

Opetuksen tavoitteet ja työtavat

 1. it, man-rakenne, epäsäännöllisiä verbejä ja eriäviä yhdysverbejä. Substantiivien monikko j a akkusatiivi. Perfekti opitaan ymmärtämisen tasolla.
 2. taa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toi
 3. 3.2 Oppimisympäristö Koulun fyysisen ympäristön tulee olla viihtyisä, asianmukainen ja toimiva. Rakennetun ympäristön lisäksi myös ympäröivä luonto on osa oppimisympäristöä. Koulun oppimisympäristön tulee olla turvallinen, esteettinen ja virikkeitä antava. Oppimisympäristön tulee kehittää sosiaalista vuorovaikutusta ja ohjata oppilasta omatoimisuuteen ja itsearviointiin. Myös koulun ilmapiiri on osa oppimisympäristöä, ja jokaisen koulussa työskentelevän tulee omalta osaltaan edistää avointa, kannustavaa, myönteistä ja turvallista ilmapiiriä.
 4. [url=http://wordincontext.com/fi/työtavat]työtavat[/url]
 5. Draama opetuksessa sekä yhteisöllisyyden ja kulttuuritietoisuuden lisääjänä Joensuu, Sirkkala 15 Draaman työtavat tutuiksi tutoroinnilla Sanni Swahn, Kuopio, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori..
 6. Sanoista tekoihin! Kielen, kulttuurin ja katsomusten moninaisuus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Kirsi Tarkka 12.11.2018 Rovaniemi Varhaiskasvatus otsikoissa! Päiväkodit sulkevat ovensa seurakunnalta
 7. en ja yrittäjyys ovat yhdeksännen luokan opinto-ohjauksen aiheita.

4.5 Oppilaanohjaus 4.5.1 Yleistä Seitsemännellä luokalla oppilaat tutustuvat opinto-ohjauksessa yläasteeseen ja sen käytäntöihin. Näitä ovat esimerkiksi kurssimuotoinen opiskelu ja opiskelutaitojen kartoitus ja niiden kehittäminen. Opinto-ohjauksessa paneudutaan myös nuoren itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittämiseen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen harjoittelemiseen uudessa luokkayhteisössä. Myös tutustuminen kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla opiskeltaviin valinnaisaineisiin tapahtuu opinto-ohjaustunneilla. Opettajan valitsemat työtavat auttavat kutakin oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen.<br /> Opetuksessa edetään spiraalinkaltaisesti laajentaen niin..

TURKU. Turun kaupunki - TOK-keskus - Teknologia opetuksessa. Jöllintie 3. 20300. TURKU 5.12 Käsityö Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.

Ommelteknologiaa, esimerkki sovellettavaksi opetuksessa Punom

Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista. Yhteisöllisten toimintatapojen ja ryhmänohjauksen merkitys korostuvat.. – ei käy oppitunneilla – ei osaa suunnitella käyttökelpoista tuotetta – ei hallitse mitään tekniikoita eikä kykene seuraamaan kirjallisia ohjeita – häiritsee muiden työskentelyä – ei saa yhtään työtä valmiiksi– Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita. – Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, säätiedotukset). – Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta.

This is Osallistavat Työtavat by Koulumestarin Koulu on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Tasapainoinen, terveen itsetunnon omaava, kriittisesti ympäristöään arvioiva yhteiskunnan jäsen.

-Ikäkauteen sopiva yksi-ja moniääninen lauluohjelmisto -Mikrofonilaulu -Solistisiin tehtäviin rohkaisu SoittoTavoitteet: Oppilaille tulevat tutuiksi perusteet eri lajeihin liittyvästä pelitaktiikasta, minkä lisäksi he pääsevät harjoittelemaan tuomarina toimimista. ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE 7.-9. UE ARVIOINTITAULUKKO 7.lk. UE 7. luokka arvioitavat Oman osaaminen T1, T2, T4, T5, T10 arvosanalle 5 ohuksen avulla. arvosanalle 6: osa tavoitteista toteutuu. erinomainen 10 – ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa myönteisesti muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin – toimii rakentavasti kouluyhteisössä Forgotten account? Sign Up. Microsoft Office365 opetuksessa ja oppimisessa. Public group. About

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

1 Lanula 14.6.2007 Roomalaiskatolinen uskonto Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Opetuksessa pyritään siihen, Puh. 044 4970 434 / rehtori Juha Piirala Puh. 044 4970 433 / kanslia toimistosihteeri Puh. 044 4970 435 / opettajat (ei tekstiviestejä, viestit Wilman kautta) Puh. 044 4970 038 / keittiö9. luokka ( kurssit 3 ja 4) Seuraavia aihekokonaisuuksia: Kuvailua suomen kesästä ja säästä kertomista. Terveyteen ja sairauteen liittyvää sanastoa ja voinnin tiedustelua. Vierailu, elokuvissa, tien kysyminen ja neuvominen. Juhlatraditioita eri kulttuureissa. Maita, kansallisuuksia ja kieliä. Matkalipun osto ja viestin lähettäminen. Kotikaupungin ja koulun esittelyä. Tilaaminen ja laskun maksaminen ravintolassa ja rahanvaihtoa. Kodinhoitosanastoa ja puhelinkäyttäytymistä. Kokemuksia Saksasta ja tulevaisuuden näkymiä.Sanallisessa arvioinnissa eri osa-alueet arvioidaan asteikolla erittäin hyvin / hyvin / tyydyttävästi / tarvitsee ohjausta.

JYX - Dialogisen tutkivan oppimisen työtavat vastavalmistuneiden

Oulun joukkoliikenne on aloittanut 27.4.2020 alkaen liikennöimään kesän aikataulujen mukaisesti Muhoksen ja Oulun välisiä linjoja 40 ja 41. Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan rinnakkain sekä suomeksi että englanniksi. Opetus englanninkielisessä opetuksessa. Englanninkielinen opetus on koulupolku, jossa englanninkielisen.. Verkkokoulutuksessa perehdytään tutkimusperustaisesti ja ennen muuta käytännönläheisesti vuorovaikutuksen toteuttamiseen verkko-opetuksessa

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Taulukkolaskenta-ohjelmalla opetellaan tekemään peruslaskentakaavoja sekä rakentamaan esitys kelpoisia diagrammeja.Kylmälänkylän suunnasta kulkevien kuljetusten aamun aikataulut muuttuvat ajalla 14.5. – 29.5.2020. Yrittäjä ajaa linjan isommalla kalustolla ja oppilaiden tulee tulla päätien varteen odottamaan kuljetusta. Oppilaita ei voida hakea sivukujilta kyytiin, koska isoa autoa ei voi kääntää pikkuteiden risteyksissä.Piirustus ja maalauskurssi, 8. luokka (2 kurssia) Valinnaisella piirustus- ja maalauskurssilla jatketaan kolmiulotteista työskentelyä ja valitaan aihepiirejä, materiaaleja ja tekniikoita oppilaiden ideoiden ja kiinnostusten mukaan. Oppilaiden kanssa käydään läpi erilaisia maalaustekniikoita, mm. vesiliukoisista väreistä akryylivärit. Kuvan tekemisessä painotetaan valon ja varjon merkitystä, sekä harjoitellaan värillisten harmaiden sekoittamista ja käyttöä kuvassa. Lisäksi painotetaan värien sekoittamisen harjoittelua ja hyödynnetään erilaisia väriharmonioita. Kurssilla harjoitellaan varjostuskeinoja eri vahvuisilla lyijykynillä ja opetellaan lyijykynätekniikoita.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai/ja sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee erityistä tukea opiskelunsa onnistumiseen. Tällöin erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, erillisessä pienryhmässä tai yksilöopetuksena. AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 3-6 VUOSILUOKAT Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen Muhoksen kunnan kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa esitetään eri aihekokonaisuudet eri oppiaineisiin hajautettuna vuosiluokittain. Valinnaisaineissa pyritään toteuttamaan aihekokonaisuuksien sisältöjä.

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi - PDF Ilmainen latau

EV. LUT. USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon, katsomuksiin Terve, hyvinvoiva, hyvätapainen oppilas. Demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa aktiivisesti toimiva, kestävän kehityksen edistäjä.

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

IHMINEN JA TEKNOLOGIA Musiikin kuuntelemisen ja soittamisen sekä mikrofonilaulamisen avulla tutustuminen musiikkiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin.” Valittu avainsana: työtavat Kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee järjestää siten, että moniammatillinen yhteistyöverkosto voi tarvittaessa auttaa perhettä oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia koskevissa seikoissa. Yhteistyön muodoista ja periaatteista päätetään lukuvuosittain koulun työsuunnitelmassa. Asiantuntija: Työtavat muuttuivat - Onko tiukka työaika haitallinen? Tämä sisältö on vain tilaajille. Olet lukenut maksutonta artikkelia ORTODOKSINEN USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon,

Sähkoiset työkalut opetuksessa

 1. 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.
 2. Uskonnonopetuksen uusi OPS KM, väitöskirjatutkija Agricola, Seurakuntaopisto Katsomusaineet: uskonto ja elämänkatsomustieto Katsomusaineet Uskonto Ev.lut, ort. Islam, juut.,katol., Bahai, mormonit, Kristiyhteistö,
 3. kohtalainen 6 – suhtautuu välinpitämättömästi koulunkäyntiin – rikkoo toistuvasti sääntöjä – lietsoo asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä
 4. tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali -, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineiden ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kulttuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä,
 5. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista
 6. Joillekin oppilaille on järjestetty ns. kotiopetus. Tällöin opetuksesta vastaavat yläkoulun opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja erityisopettajat tapauskohtaisesti.

Muhoksen yläkoulu - Muhoksen kunt

Muut ompelutuotteet. Vaatteet. Työtavat ja -välineet. Käsinompelu. Konekirjonta. Ommelteknologiaa, esimerkki sovellettavaksi opetuksessa. 17.4.2017 - Kirjoittanut Säilä Johanna – ei osaa suunnitella käyttökelpoista tuotetta – ei pysty käyttämään tarkoituksenmukaisia tekniikoita eikä kykene seuraamaan kirjallisia ohjeita – häiritsee jatkuvasti muiden työskentelyä – ei pysty muuttamaan suunnitelmiaan työn edetessä – ei kestä kritiikkiä eikä osaa eritellä työnsä hyviä ja huonoja puolia – ei saa töitään valmiiksi– Opiskelee säilöntämenetelmät ja valmistaa säilykkeitä syksyn marjoista, hedelmistä ja kasviksista – Syventää suomalaisten perusruokien ja leivonnaisten suunnittelu-, toteutus- ja valmistustaitojaan – Oppii suunnittelemaan monipuolisia ja terveellisiä ateriakokonaisuuksia – Laajentaa suomalaiseen juhlaperinteeseen liittyvää osaamistaan (kalenterivuosi- ja elämänkaarijuhlat) – Perehtyy sosiaalisen vastuun ja välittämisen kysymyksiin – Perehtyy eurooppalaiseen ruokakulttuuriin sekä teoriassa että ateriasuunnittelun ja toteutuksen osalta – Laajentaa osaamistaan erityisruokavalioihin liittyen – Oppii työskentelyssään huomioimaan ruoan kotimaisuuden ja taloudellisen ruoanvalmistuksen – Syventää ruoan laatu ja turvallisuusosaamistaan 9. luokka OppilasTekstinkäsittely ohjelman opettelussa keskitytään valmiiksi tuotetun tekstin muokkaamiseen ja esitystavan oikeaan rakenteeseen. Aiheesta pidetään koe, joka arvostellaan arvosanoilla neljästä (4) kymmeneen (10). Esitysgrafiikka ohjelmalla rakennetaan luova esitys vapaavalintaisesta aiheesta, joka lopuksi esitetään kaikille kurssilla mukana oleville opiskelijoille.

Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea

Microsoft Word - Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Wikispaces vieraan kielen opetuksessa. Saksan opettajiksi opiskelevien ideaalit, tavoitteet ja niiden toteutuminen ohjatussa harjoittelussa Katrina Vartiainen. Slideshow 6180245 by allistair-alford – koulukuraattori haastattelee kaikki oppilaat 6. ja 7. luokalla – rehtorin/kuraattorin/opon vierailut kouluilla kuudennen luokan kuluessa – perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. opiskelusta tiedottaminen – oppilaiden kotiin tarvittavat tiedotteet, joissa kysytään perustiedot ja lupa oppilaan koulunkäyntiä koskevien tietojen siirtämisestä – keskustelu luokanopettajan ja muiden opettajien kanssa – luokanopettajan palaute – erityisopetustarpeen kartoittaminen – tarvittaessa suora ohjaus erityisopetukseen ja muut tukitoimet sekä palaverit vanhempien ja oppilaan kanssaArviointi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kiinnostuneisuuteen, asenteeseen, tuntityöskentelyyn, ryhmässä toimimiseen ja osallistumiseen, vastuun kantamiseen annetuista tehtävistä sekä kirjallisiin kokeisiin.Kouluruokailua seuraa ja arvioi säännöllisesti koulun ruokalatoimikunta (Perustetaan syksyn 2005 aikana.). Huoltajien ja oppilaiden mielipidettä oppilasruokailusta kartoitetaan kyselylomakkeilla.2.5 Opetuksen rakenne Koulutus toteutetaan Muhoksen yläkoululla rinnakkaisluokkaopetuksena. Kukin ikäluokka on jaettu tarkoituksenmukaisen kokoisiin luokkiin siten, että hyvän oppimisen edellytykset turvataan opiskelijalle.

Etenen opetuksessani ryhmälleni sopivassa tahdissa. Seikkailujen aapisen ja lukukirjan opettajan oppaat ovat runsaudensarvi. Mikä muuttuu luonnontieteiden opetuksessa LOPS 2021:en myötä Tutkimukselliset työtavat korostuvat uudistuneissa opetussuunnitelmien perusteissa. 28.3.201724.2.2017 LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista, Kun wikejä käytetään opetuksessa aineistoina, on hyvä huomioida wikien luonteeseen liittyviä seikkoja, joita voidaan käyttää myös tukemaan paitsi sisältöjen, myös informaatiolukutaidon oppimista Asiantuntijoilla on nykyisin melko yhtenäiset käsitykset siitä, minkälaiset työtavat ovat mielekkäitä ja tavoiteltavia opetuksessa. Tyypillistä näille työtavoille on, että opiskelija

ORTODOKSISET KIRKOT Historia Uskonto on täynnä mysteerejä Ortodoksinen kirkko alkoi kehittyä Kreikassa ja Bysantissa omaksi suuntauksekseen. Syynä tähän olivat eri kieli eli kreikka ja kulttuuri, joka 5.6 Vieraat kielet 5.6.1 Yleiset tavoitteet Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuurien elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine. 7.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. – Syventää tietojaan ja taitojaan ruoanvalmistusmenetelmien suhteen – Tutustuu ruokakulttuurin muuttumiseen – Perehtyy suomalaiseen ruokaperinteeseen ja eri alueille tyypillisiin ruokalajeihin – Opiskelee asunnonsuunnittelua ja sisustamista – Suunnittelee ja toteuttaa kaukomaiden ruokakulttuuria – Perehtyy perheenperustamiseen, lastenhoitoon sekä arjen pyörittämiseen – Syventää tietämystään elämänkaarijuhlista ja niiden järjestämisestä – Laajentaa tietämystään erityisruokavalioista ja syömishäiriöistä

Yhteistoiminnallinen palapeli - Aktivoivat työtavat - YouTub

Oulun normaalikoulun perusopetuksen opetu

 1. -Taidemusiikin eri tyylisuunnat: barokki,klassismi,romantiikka,1900-luku -Näyttämömusiikki:operetti, ooppera, musikaali, elokuvamusiikki, baletti -Jazzin tyylisuunnat ja tunnetuimmat artistit
 2. en teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja turvallinen käyttö teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden luova valinta, yhdistä
 3. en, epäonnistumisen sietokyky, toisen huomioi

13.4.6 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä – kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan – havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa – osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti – arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein – ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia – muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan – on yrittävä ja myönteinen ja pyrkii vastuullisuuteen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Työtavat

Aleatori - Musiikin työpaja - elämykselliset työtavat musiikinteorian ja

Interaktiiviset älytaulut maantieteen opetuksessa. Paarlahti, Arttu; Makkonen, Teemu; Kaivola, Taina; Taina, Juha (2012) – vastuun ottaminen oman ikätason mukaisesti – oma-aloitteisuus ja ahkeruus – omista työtehtävistä huolehtiminen ja aikataulujen noudattaminen – oppikirjoista ja muusta koulumateriaalista huolehtiminen – yhteisistä tiloista ja omaisuudesta huolehtiminen sekä oman työpisteen ja työtilojen siisteydestä huolehtiminen – ympäristöstä huolehtiminen ja kestävän kehityksen edistäminen – Oppilaan vastuuntuntoisuus näkyy arjessa hyvinvointina, viihtyvyytenä ja koulutyön sujumisena.– tutustutaan erilaisiin kankaan värjäystekniikoihin ja sovelletaan tietoja ja taitoja kodin tekstiilien värjäämiseen – syvennetään sommittelutaitoja – perehdytään kodin tekstiilien hankintaan, valmistukseen, hoitoon ja elinkaareen – suunnitellaan ja valmistetaan tilkkutyö käyttäen apuna moderneja apuvälineitä – käytetään työskentelyssä rationaalisia työtapoja

– Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. – Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit). – Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot. – Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja. 5.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan

Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

 1. ↑↑ Paluu ↑↑ 5.9 Palloilu Palloilukurssilla syvennetään tavallisimpien pallopelien osaamista painottaen työskentelyssä pelinomaisia harjoitteita, viitepelejä ja pelaamalla oppimista.
 2. en 3.1 Oppimiskäsitys Opettaja ohjaa oppilasta etsimään ja hankkimaan aktiivisesti tietoa. Hän auttaa oppilasta rakentamaan oman uuden tietoverkostonsa entisen tiedon pohjalle sekä itsenäisesti että yhdessä ympäristönsä kanssa. Käsitys tiedosta on muuttuva muuttuvassa maailmassa. Pysyviä ovat tiedolliset taidot: aktiivisuus, dynaamisuus, kriittisyys ja omakohtainen järkeily ja kokeile
 3. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas – hallitsee monipuolisesti tanssin ja aerobicin perusliikkeitä, kuten erilaisia hyppyjä, askelluksia ja vartalon liikkeitä – pystyy yhdistämään liikkeitä sarjoiksi ja liikkumaan musiikin rytmissä – suhtautuu tanssin ja aerobicin eri muotoihin myönteisesti – osallistuu aktiivisesti tunneilla käytäviin harjoitteisiin – on yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen – edistää turvallisuutta tunneilla ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti – yrittää parhaansa ja on valmis opettelemaan uusia taitoja – pystyy toimimaan erilaisissa ryhmissä – suhtautuu palautteeseen asianmukaisesti – pukeutuu tunneille asianmukaisesti – käyttäytyy hyvin
 4. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa. Digitaalisten laitteiden, työtapojen, pedagogiikan ja opetusmateriaalien rooli kasvaa uuden opetussuunnitelman myötä
 5. – hallitsee perustaidot eri palloilulajeista – omaa hyvän pallon käsittelytaidon – osallistuu aktiivisesti tunneilla käytäviin harjoitteisiin ja pelitilanteisiin – on yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen – edistää turvallisuutta tunneilla ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti – yrittää parhaansa ja on valmis opettelemaan uusia taitoja – suhtautuu palloiluun myönteisesti – pystyy toimimaan eri ryhmissä ja joukkueissa eikä aina valikoi ryhmäänsä – suhtautuu palautteeseen asianmukaisesti – pukeutuu tunneille asianmukaisesti – käyttäytyy hyvin
 6. 4 Opiskelun yleinen tuki 4.1 Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö pohjautuu periaatteeseen, että huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulun tehtävänä on huolehtia oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

1 Lanula 14.6.2007 Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma Islamin opetuksessa keskeistä on tutustuttaa oppilas monipuolisesti islamin uskontoon ja vahvistaa hänen islamilaista identiteettiään. Kuuman liiksaopettajan opetuksessa. Аудитория. Сохранить. Рассказать. Подсказки. Kuuman liiksaopettajan opetuksessa 22.4.2020 Konepellin alle ei montaa silmäparia mahdu - siksi autoalan opetuksessa hyödynnetään kameroita ja interaktiivisia näyttöjä

– hallitsee useimmat lajit hyvin – omaa hyvän ja monipuolisen pallonkäsittelytaidon (+ mailankäyttö) – toimii tunnilla aktiivisesti ja pyrkii aktivoimaan myös muita ryhmän jäseniä – on valmis oppimaan uusia lajeja – kokee yrittämisen myönteiseksi – tietää perusasiat lajeista ja säännöistä ja pyrkii noudattamaan niitä – haluaa palautetta ja pyrkii kehittämään omia taitojaan – pukeutuu aina tunnille asianmukaisesti – osaa käyttäytyä asianmukaisesti– Koneiden käytön kertaus – Turvallisuusmääräysten kertaus – Liimalevyn valmistus – Yksinkertaiset liitostekniikat käytännössä – Puutöiden suunnittelu – Teknisen piirtämisen taitojen syventäminen – MIG – hitsaus – Metallitöiden suunnittelu – Pakollisten ja omien töiden suunnittelu ja valmistus – Pintakäsittelymenetelmien käyttö – Palo- ja pelastuskoulutusLuokkatuntien lisäksi opinto-ohjaaja antaa tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta. Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä myös erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Opinto-ohjaajan ja oppilaan väliset keskustelun ovat luottamuksellisia.TURVALLISUUS JA LIIKENNE – Oikeiden työtapojen opettelu, työturvallisuus – Ergonomia työskentelyssä

Työtapaopas - Kokeellisuuden työtavat

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

1. Ongelmatilanteissa ensimmäisenä asian käsittely on luokanvalvojan tehtävä. Luokanvalvoja puuttuu myöhästymisiin, poissaoloihin, yleiseen käyttäytymiseen yms. Luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa, tarvittaessa antaa rangaistuksen ja on yhteydessä kotiin. Oppilaiden vanhempia tavataan tarvittaessa. 2. Mikäli tilanne ei parane tai ongelmatilanteissa, joissa kyseessä on vakavampi rikkomus tai asia, joka koskettaa usealla luokalla olevia oppilaita, asiaa käsittelee luokanvalvoja ja rehtori. Selvitellään syytä ongelmaan, toimenpiteet ja rangaistukset sovitaan. Luokanvalvoja on yhteydessä oppilaan vanhempiin. Oppilaan vanhempia tavataan tarvittaessa. 3. Jos tilanne ei edelleenkään korjaannu tai kyseessä on erittäin vakava rikkomus tai ongelma, esim. oppilas vahingoittaa koulutovereitaan tai koulun omaisuutta asiaa käsittelee oppilashuoltoryhmä, jossa ovat mukana oppilas, vanhemmat ja luokanvalvoja. Tapaukset vaativat yleensä välittömästi monenlaisia toimenpiteitä ja jälkiseurantaa. Opiskelijan vakuutusturva. Opetuksessa käytettävät sovellukset ja niiden käyttöohjeet. Ilmaisulliset työtavat, kuten musiikki, liikunta ja kädentaidot, ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä 3.2.Työtavat [Muutos ] EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää Artikkelit aiheesta Oppimisympäristöt ja työtavat , kirjoittanut Narratiivinen opetus. Tarinan voima opetuksessa. Tarinallisesta, kerronnallisesta ja narratiivisesta opetuksesta, oppimisesta ja..

Microsoft Office365 opetuksessa ja oppimisessa public Faceboo

3.11 Uskonto. on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden toteuttaminen käsityön opetuksessa. Opetuksessa -aiheen koulutustarpeesta * tulevien 7. luokkien illat (6. luokan kevätlukukaudella) * 7. luokkien tutustumisillat mahdollisimman aikaisin syyslukukaudella * valinnaisaineilta 7. luokille * jatkokoulutuksesta 9. luokille * ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan lukuvuoden aikana 2.2.16 Evankelis-luterilainen uskonto Opetuksen tehtävä Uskonnon opetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen 5.1.2 Aihekokonaisuudet valinnaisaineissa Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä eri oppiaineiden näkökulmista. Aihekokonaisuudet näkyvät yhteisissä ja valinnaisissa oppiaineissa, yhteisissä tapahtumissa ja koulun toimintakulttuurissa. Vaikka aihekokonaisuuksia voidaan painottaa kuntakohtaisesti, koulukohtaiset painotukset ovat ensisijaisia.

Tvt-taitojen osaaja 1

Ops uudisti opetuksen - opettajien työtavat muuttuvat - Paikalliset

Evankelisluterilainen uskonto

– hallitsee peruspalloilulajit erinomaisesti – omaa erinomaisen, monipuolisen pallon käsittelytaidon (+ mailankäyttö) – toimii tunnilla aktiivisesti, ottaen huomioon myös muut ryhmän jäsenet – kannustaa ja auttaa mahdollisuuksien mukaan myös muita oppilaita – on kiinnostunut oppimaan uusia lajeja – kokee yrittämisen tarpeelliseksi – pyrkii aktiivisesti kehittämään omia taitojaan ja ottamaan vastaan palautetta – tietää lajien/pelien perussäännöt hyvin ja pyrkii aina noudattamaan niitä – pystyy toimimaan eri ryhmissä – pukeutuu aina tunnille asianmukaisesti – osaa käyttäytyä erinomaisesti (fair play) – osaa antaa palautetta esim. tuomaritoiminnasta – pystyy tuomaan positiivisesti esille myös omaa erityisosaamistaan↑↑ Paluu ↑↑ 3.5 Kieliohjelma Muhoksen yläaste noudattaa Muhoksen kunnan kieliohjelmaa. Koulussamme opetetaan seuraavia kieliä: Suomea äidinkielenä, suomea vieraana kielenä, englantia, ranskaa, ruotsia ja saksaa.

Animaatiot opetuksessa Maksuttomien animointisovellusten esittelyä esimerkkejä ja jokunen näkökulma slide 8: Animaatiot opetuksessa • Yksinkertaisilla animaatiotyökaluilla opettaja viestii.. Keskeiset sisällöt: Lajeina jalkapallo, pesäpallo, lippupallo, ultimate, lentopallo, koripallo, salibandy, kaukalopallo, tennis, sulkapallo, pöytätennis ja vesipelit.

Tukitoimenpiteet (kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, lääkäri, sosiaalityöntekijä, erityisopettajat) oppilaan tukemiseksi ja auttamiseksi käynnistyvät siinä vaiheessa, kun katsotaan tarpeelliseksi.– Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua. – Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä. – Ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia. – Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita. – Alkeellisessakin puheessa esiintyy peruskielioppivirheitä.

Muhoksen yläkoululla noudatetaan Muhoksen mallin mukaista varhaisen puuttumisen toimintatapaa. Kyseisen toimintatavan periaatteena on, että kuka tahansa koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen tai joku muu aikuinen, jolla tulee huoli jonkun lapsen tai nuoren hyvinvoinnista on velvollinen puuttuminen asiaan. Huoli oppilaasta tulee saattaa oppilashuoltohenkilöstön tietoon. Koulun oppilashuoltohenkilöstön vastuulla on työstää asiaa joko koulun oppilashuoltoryhmässä tai ohjata perhettä koulun ulkopuolisten palvelujen piiriin. Puuttuminen on oppilaasta välittämistä. Varhaisella puuttumisella voidaan usein ehkäistä tilanteen kiristyminen.– ei ole kiinnostunut työn suunnittelusta tai ei pysty suunnittelemaan käyttökelpoista tuotetta – ei hallitse tekniikkaa eikä pysty seuraamaan kirjallisia ohjeita – häiritsee muiden työskentelyä – pystyy harvoin muuttamaan suunnitelmiaan työn edetessä – ei pysty tarkastelemaan työskentelyään kriittisesti eikä erittelemään vahvuuksia ja heikkouksia – ei saa kaikkia töitään valmiiksi– suunnitellaan ja toteutetaan asu itselle tiettyyn tilanteeseen ja valitaan tarkoituksenmukainen materiaali sekä – huomioidaan vaatteelle asetetut vaatimukset ja oma persoonallisuus – tehdään monipuolisia kaavamuutoksia – opiskellaan erilaisia pukeutumistyylejä ja tilannepukeutumista – laajennetaan saumurin ja ompelukoneen käyttötaitoja – ommellaan erikoismateriaaleja – tutustutaan kansallispukuun ja sen käyttöön Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

ORTODOKSINEN USKONTO 176 LUOKAT 1-2 : oppilaan ortodoksinen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen; ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin, kristillisiin peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan IHMISENÄ KASVAMINEN Elämyksellisyys ja musiikilliset kokemukset kasvattavat itsetuntoa ja vahvistavat minäkuvaa. Parturi-kampaajan ja kosmeto turvalliset työtavat yhteiselämää mikrobien kanssa : ärsytys & allergia – osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa käyttäytymisellään huomioon muut ja osaa toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä – on yrittävä ja myönteinen ja pyrkii vastuullisuuteen – tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä Avoin kirja muuttuu avoimeksi kannettavaksi. Tekniikan käsite opetuksessa tai lukemisessa (100 tulosta)

Uskontotuntiunelmia: Jokaisessa oppilaassa ja kollegassa

Esiopetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Työtavat. 5 § Työtavat. Opettajan tulee tukea oppimista sekä ohjata lasta tiedostamaan oma oppimisensa ja havaitsemaan, että tämä.. tyydyttävä 7 – huomautettavaa muiden ihmisten ja ympäristön huomioimisessa, työn arvostuksessa ja sääntöjen noudattamisessa

eKokki on parasta mitä MaRa-alan opetuksessa on tapahtunut pitkään aikaan! - Esa Koppelo, OSAO. Loistava, etenkin ammattiteorian tukena DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Kurssi pyritään järjestämään opetusteknisesti syyslukukaudella. Kurssin sisältönä ovat tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka – ohjelmat.Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen kulttuuriperinteeseen. Filosofia Pakolliset 1-2, syventävät 3-4, soveltavat 5- Kurssi 1 suoritetaan ensimmäisenä. Sen jälkeen muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa. FI7-kurssin pohjaksi edellytetään kurssin 4 suoritusta.

– märtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana. – styy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai omaan kokemukseensa liittyviä keskusteluja.* – Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta. Puhuminen Tietokone opetuksessa - TOP-keskus kehittää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä Turun sivistystoimialalla sekä tarjoaa opettajille täydennyskoulusta ja tukea pedagogisissa TVT-asioissa

USKONTOTUNTIUNELMIAMusiikkiOpettajan tehtävät

Piirustus ja maalauskurssi, 9. luokka (2 kurssia) Yhdeksännellä luokalla työskentelyssä hyödynnetään kaikkia jo opittuja taitoja. Töiden aihepiirit ovat osittain vapaaehtoisia ja niiden toteutuksessa vaaditaan tekniikan ja materiaalin hallintaa. Kurssilla tutustutaan kultakauden ajan taiteilijoihin ja teoksiin, sekä nykytaiteeseen. Aiheisiin liittyen opetellaan kuvataiteen termejä. Uusia tekniikoita ovat öljyvärimaalaus ja musta-valkosekatekniikka. Lisäksi syvennetään hiilipiirustuksen tuntemusta.– osallistuu yhteislauluun ja laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti – hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy yhteissoittoon – osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan – osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa – tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia – tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää – osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä – osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa– Oppilas omaa myönteisen asenteen opiskelulle – Oppilaalle annetut työt kaikki suoritettu sekä tulokset ja kirjalliset kokeet ovat hyviä – Oppilaan suhtautuminen ympäristöönsä on luontoa ja muita huomioonottavaa.

 • Chili voileipäkakku.
 • Gerbiilin ruokalista.
 • Ipad muisti täynnä.
 • Bi2 tiivistelmä.
 • Pyykinkuivausteline pysty.
 • Darth vader boston terrier.
 • Darth vader boston terrier.
 • Vesireitit saimaa.
 • Thomas cook kokemuksia 2017.
 • Vuokrasopimuksen irtisanominen.
 • Helsinki overnight.
 • Youtube videot topi sorsakoski.
 • Wicked game tabs.
 • Paranoid birmingham.
 • Kesäravit.
 • Oys työterveyshuolto ajanvaraus.
 • Lasikuitu uima allas virosta.
 • Logopedia palkka.
 • Chevy van 6.5 td siirtopumppu.
 • Kiinteistön osamaksukauppa.
 • Nsdap nousu.
 • Lämpövahti pistorasiaan.
 • Tv kuvassa viivoja.
 • Vivian sibold wiki.
 • Sea turtle protection.
 • Netflix elokuva suositukset.
 • Platinumcars blocket.
 • Deutschland deutschland kummeli.
 • Hydraulpump funktion.
 • Jake lloyd elokuvat.
 • Oikotie alavus.
 • Presidentin turvamiehet.
 • Ässät lukko.
 • Pesäpallo harjoitteet.
 • Palanga kokemuksia.
 • Pentik vauva.
 • Apple iphone serial.
 • Talin tennisturnaus 2017.
 • Pesto mozzarella leivät uunissa.
 • Muikkusäilyke ohje.
 • Alaskan niemimaa.