Home

Sosiaalieffica

Käyttöoikeuksia koskevan määräyksen käyttö ja soveltaminen Eksotessa

5.2.2019 KOHTI YHTENÄISTÄ ASIAKASTIETOA Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti sote-esimiehille SISÄLTÖ Määrämuotoinen kirjaaminen Sosiaalipalvelujen luokituskokonaisuus Asiakasasiakirjat ja niiden rakenteet 4 SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELEMINEN EKSOTESSA Eksoten alueen väestöpohja noin asukasta Eksoten henkilöstömäärä n. 5000, joista sosiaalipalveluiden työntekijöitä on n. 2000, heistä suurin osa hoivapalvelujen työntekijöitä Sosiaalihuollon asiakastietoja kirjataan Tieto Oyj:n SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmään TerveysEffca-potilastietojärjestelmään Effector-palvelusetelijärjestelmään TE-hallinnon Typpi järjestelmään Asiakirjahallinnon järjestelmään Hanke rajattiin SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmässä oleviin asiakastietoihin Kantaan arkistoidaan tällä hetkellä asiakastietoja vain SosiaaliEfficasta SosiaaliEffican käyttäjiä n. 730 Käyttöoikeusmääräyksen mukaiset rajaukset on toteutettu vain SosiaaliEfficaan Kaisa Pesonen 4 MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 31.1.2017 Kohti sosiaalihuollon Kanta-palveluja Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Teppo Taskinen

Kanta-palveluiden vaikutukset sosiaalihuollon kirjaamisen ja palveluprosessien yhdenmukaistamiseen

Aikuissosiaalityö Eksotessa Tiina Kirmanen ja Heikki Hirvonen, Aikuisten psykososiaaliset palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky, Eksote - järjestää maakunnan kaikkien kuntien (9) sosiaali- Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto Eksotessa: vaiheistus ja toimenpiteet Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät 22.5.2018 SosKanta-hanke, Minna Kälviä projektipäällikkö SOSKANTA-HANKE Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu • Muutos tapahtunut sähköisessä potilas/asiakastietojärjestelmässä (SosiaaliEffica). • Yhteistyö on jatkuvasti tiivistynyt vammaispalveluiden kanssa (lomakkeisto jne) SosiaaliEffica Tieto Healthcare & Welfare Oy:n Yksilö- ja perhehuollon ohjelma, joka on päivittymässä Lifecare-ohjelmaksi

VUONNA 7 KÄSITELLYT SOSIAALIHUOLLON VALVONTA- ASIAT Sosiaalihuollon käsiteltäväksi tulleet ja ratkaistut valvonta-asiat vuonna 7 8 77 35 46 4 7 Vireille tulleet Ratkaistut 6 4 Valvontaohjelmiin perustuva Määrämuotoinen kirjaaminen tiedon muodostamisen apuna - Eksoten kokemuksia VamO hankkeen johtamisen opintopiiri, Helsinki Kaisa Pesonen & Merja Heinonen Tä ASIAKAS ajatuksia - TYÖAJAN RIITTÄVYYS ajatuksia

 1. olemme lahjoittaneet esimerkiksi tabletteja, mutta on hyvä muistaa, että kaikkea ei tässä maailmassa edelleenkään tehdä vain virtuaalisesti, myös käden taidot ovat hyvin tarpeellisia, Maahisten rahastonhoitaja Pauli Similä kertoo
 2. Sote-tietojohtamismalli (TIJO-malli) perustuu tietovarastoon, jonne on tuotu tietoja potilas- ja asia-kastietojärjestelmistä (TerveysEffica ja SosiaaliEffica), erillisjärjestelmistä ja talousjärjestelmästä..
 3. en Sotepa/Kotihoito- 15
 4. nallisen vaatimusmäärittelyn viitekehyksestä Toteutuksesta Tuotokset Etelä-Suomen sote-asiakastietojen
 5. Sa-noja ja ilmauksia olivat muun muassa kalenteriohjelma, sosiaalieffica, terveyseffica, soky-ky-sely, tekninen käyttöyhteys, sähköposti, ohjelma, tekniikka, lync, sähköinen kalenteri, vi-deoneuvottelu..
 6. Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa

Tietoa saadaan sähköisesti erilaista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä esimerkkinä sosiaalieffica. Sähköposti, jolla asiakas ottaa yhteyttä. Itse en voi siihen vastata tietosuojasyistä Rekisterin ylläpitojärjestelmät SosiaaliEffica. 6 Säännönmukaiset tietolähteet Väestörekisteritiedot Asiakkaalta itseltä saadut tiedot Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20..

MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) Nykytilan kartoituksen työkalu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kartoitus Tavoitteena kokonaiskuva siitä, missä kaikissa järjestelmissä käsitellään sosiaalihuollon asiakastietoa Keski-Suomen sosiaalihuollon Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 23.-24.5.2018 Helsinki Maarit Rötsä, THL/OPER 23.5.2017 Maarit Rötsä / THL 1 Mitä

Microsoft PowerPoint - LapIT Oy Sote-palvelut Niva Johann

Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden kansallinen aikataulutus valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon on tehty. SosKanta- hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kanta-integraation I-vaihe. Hankkeessa otetaan käyttöön valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote). Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain, I-vaiheen tuotantokäyttö alkaa helmikuussa 2018. Käyttöliittymän toteuttaa järjestelmätoimittaja Tieto ja liittymän rakentamista tuetaan THL:n, Kelan ja Eksoten kanssa. Liittymistä edellyttävät toimenpiteet raportoidaan, jotta ne ovat muiden Kantaan liittyvien organisaatioiden ja kuntien hyödynnettävissä. 7.1 KEHITTÄMISKOKONAISUUS 1: ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN KANTA-INTEGRAATION VAATIMIEN OMINAISUUKSIEN VALMISTELU, TOTEUTUS, TESTAAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 18 Eksoten Kanta-toiminnallisuuksien käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä ja ratkaisuja Eksotessa sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen ja asiakastietojärjestelmän Kantatoiminnallisuuksien käyttöönoton 7.2.2 Työpaketti 5: Asiakastietojärjestelmän sisällöllinen valmistelu sosiaalihuollon arkiston käyttöönottoon 23

Yhteistestitapaukset Yhteistestauksessa käytettävät kansalliset testitapaukset, jotka Kela antaa. Yhteistestauksessa käytetään Kalan antamia testihenkilötunnuksia. Päihdehuolto päihdehuollon ohjaajan asiakkuudet. Kauhajoki 98 Teuva 46 Isojoki 6 Karijoki 12. SHL Palvelutarpeen arvi-oinnit päihdehuollon ohjaa-ja valmiit arvioin-nit=käsitellyt SosiaaliEffica 7.3 KEHITTÄMISKOKONAISUUS 3: ORGANISAATION TOIMINNALLINEN VALMISTELU VALTAKUNNALLISEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTON KÄYTTÖÖNOTTOON24

Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien

 1. Asiakastiedon arkisto Kanta-palveluihin toteutettava valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
 2. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra
 3. isteriön (STM) SoTe-tieto hyötykäyttöön -strategiaa. Kansa-hankkeen tavoitteena on tukea sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain (254/2015) toimeenpanoa ja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) sekä tukea valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa osana Kanta-palveluita. Kansa-hankkeella tuetaan sosiaali- ja
 4. • Vietiin lähes kaikki SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmään kirjattava tieto ja osa tiedoista/prosesseista siirrettiin asiakastietojärjestelmään. • Tiedot vain rekisterinpitäjän omassa..
 5. Rekisterin ylläpitojärjestelmät SosiaaliEffica. 6 Säännönmukaiset tietolähteet Väestörekisteritiedot Asiakkaalta itseltä saadut tiedot Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20..
 6. Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan
 7. en ja muodosta

Perhesosiaality

 1. Lapin yhMteoidnuelinB APTJ. Moduli E Moduli D. SosiaaliEffica. Esko+Oberon, Visua Wincare (Elbit Hoiva). Alueellisen uuden asiakas‐ ja potilastietojärjestelmän hankinta
 2. Effica Päi-vähoito -järjestelmä on osa SosiaaliEffica-järjestelmää. Daisy-järjestelmän avulla voidaan hallinnoida varhaiskasvatuspalveluihin liittyviä henkilötietoja, joita ylläpidetään ja täydennetään..
 3. en ja tarvittavien muutosten tunnista

SosKanta sosiaalihuollon tiedot keskitettyyn 4 (42) 1 Yhteenveto

 1. nallisuus Käyttöönottojen tilanne IT-toimittajien valmiudet II-vaihe ja Sote II-vaiheen toi
 2. Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa Eksoten kokemuksia Sosiaalihuollon digiseminaari 8.2.2019 Kati Utriainen, järjestelmäasiantuntija SOSKANTA-HANKE Eksote pilotoi THL:n valtionavulla sosiaalihuollon Projektin logoa Porvoon sosiaalieffica goes Kanta käytetään jotta henki-löstö helpommin tunnistaa uutiset sähköpostivirrasta Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin prosessi 1.4.2019 Jaako Taina, Roslakka Titta, Inna Miia, Mälkiä Pia EKSOTE 1 15.4.2019 Sisältö: - hallinnollinen sijainti Eksoten organisaatiossa - ohjaavaa lainsäädäntöä 25 Palvelusihteerit Kaikki asiakastiedot 12 Toimistotehtävät Rooli: Järjestämisen rooli siinä palvelutehtävässä, johon työtehtävät pääasiassa kohdistuvat Huomioita: Eksotessa tähän ryhmään kuuluvia työntekijöitä on 24. Tähän ryhmään kuuluvat eri palvelutehtävissä työskentelevät palvelusihteerit, jotka sijaistavat tarvittaessa toisiaan sekä asiakasmaksutiimi Kaisa Pesonen 25 UUDEN SOSIAALIEFFICAN KÄYTTÖNOTTO EKSOTESSA SosKanta-hankkeen infodiat työyksiköille 31.10.2017 SISÄLTÖ 1 MITÄ JA MIKSI? Kokonaan uuden, tyhjän Effican käyttöönotto: Kanta-arkistoinnin vaatimat kansalliset

Rekisteriselost

SosiaaliEffica TerveysEffica ATJ Asiakastestaus. Asiakastestiympäristö Yhteistestaus Yhteistestitapaukset Yhteystestaus Asiakastietolaki Asiakasasiakirjalaki Hankkeen jälkeen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen on toteutettu vaiheen I määrityksiä vastaavasti ja vaiheiden II-IV mukaiset toteutukset voidaan Eksotessa tämän jälkeen suunnitella. Jokainen vaihe edellyttää käyttöönoton laajentamisen. Myöhempien vaiheiden liittymiset edellyttävät aiempien vaiheiden toiminnallisuuksien toteuttamisen.

SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta Sosiaalipalveluissa on käytössä SosiaaliEffica- ja perheneuvolassa PerheEffica -asiakastietojärjestelmät. Kyseiset Effica -tietojärjestelmät ovat erillisiä.. Muualla kuin SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmässä olevien asiakasasiakirjojen ja ennen 1.3.2020 muodostuneiden sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen..

Sosiaalitoimen yhteinen tietojärjestelmä otettu käyttöön koko - ePress

6.2 EKSOTEN KEHITTÄMISTOIMINTAAN, ASIAKAS- JA POTILASTIEDON RAJAPINTAAN SEKÄ PALVELUPROSESSIEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RAJAUKSET 16 Eduksi katsotaan kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä sekä sosiaalieffica ja terveyslifecare asiakastietojärjestelmistä. Eduksi katsomme seuraavien ohjelmien hallinnan; SosiaaliEffica -asiakastietojärjestelmä, Pro Sote-organisaatiorekisterin hallintamalli 2.11.2017 Kaisa Pesonen Sote-organisaatiorekisteri Kelan ylläpitämällä kansallisella koodistopalvelimella sijaitseva, JHS 157- suosituksiin perustuva rekisteri (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 4. luku 6§.) Sopimus allekirjoitetaan ja sopimuksen perusteella sosiaaliohjaaja voi tehdä asiakastietojärjestelmään (sosiaalieffica) kuntouttavan..

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 16.2.2017 Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Sosiaalihuollon asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Kansa-koulu-hanke SOSIAALIHUOLLON REKISTERI- TIEDONKERUUN KEHITTÄMINEN 8.2.2019 Riikka Väyrynen 1 NYKYTILANNE 8.2.2019 2 Riikka Väyrynen Millainen on sosiaalihuollon tietopohjan tilanne nyt? Tietoa sosiaalihuollosta tarvitaan

Palveluvastaavalla on käytössä sosiaaliEffica. Henkilöstö noudattaa salassapitosopimuksia ja sitoutuu salassapitovelvollisuuteen. Tietosuojaan- ja turvaan liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä varmistetaan.. datasystemet SosiaaliEffica, datasystemet TerveysEffica/Lifecare, mätaren för funktionsförmågan Rai, applikationen Serena, det elektroniska servicesedelssystemet, mätaren för funktionsförmågan Rava, hemvårdens verksamhetsstyrningssystem Hilkka, ellåssystemet Mohinet och programmet Spro, som används för mottagning och behandling a 17 02 Palvelujen koordinointi ja palvelutarpeen arviointi Mitä tietoja tarvitsen työtehtävieni suorittamiseksi? Minulla on tarvittaessa käyttöoikeus kaikkiin järjestelmään tallennettuihin tietoihin. Käytän ammatillista harkintaa Kaisa Pesonen 17 Yhteydenotot kirjautuvat potilastietojärjestelmään (SosiaaliEffica), josta ne ohjautuvat oikeille auttajatahoille. Sähköisistä auttajatahoista saa tietoa Soiten sähköisten palveluiden sivuilta: https.. (Personec F) • potilastiedot potilastietojärjestelmästä. (TerveysEffica) • asiakastiedot asiakastietojärjestelmästä. (SosiaaliEffica). Alueellinen näkökulma

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa Eksoten kokemuksia. Sosiaalihuollon digiseminaari Kati Utriainen, järjestelmäasiantuntija

18 05 Työikäisten palvelut Työntekijät, jotka antavat sosiaalityön ja/ tai sosiaaliohjauksen palvelua palvelun järjestämisen yhteydessä työikäisten palveluiden asiakkaille ja jotka eivät vastaa palvelutarpeen arvioinnista tai palvelujen koordinoinnista kyseisessä palvelutehtävässä tai vastaavat palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksistä vain tietyn sosiaalipalvelun osalta Asiakastiedot lapsiperheiden palvelujen, työikäisten palvelujen, iäkkäiden palvelujen ja vammaispalvelujen palvelutehtävissä Huomioita: Ryhmään kuuluvia työntekijöitä on 58. Ryhmään kuuluvat myös työntekijät, jotka tekevät omaishoidon tukea koskevat palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palveluiden palvelutehtävissä. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat työntekijät, jotka antavat pääosin työikäisten palveluita koskevaa ohjausta ja neuvontaa matalan kynnyksen neuvontapalveluissa sekä käsittelevät yhteydenottoja, ilmoituksia ja niiden arvioita Kaisa Pesonen 18 (ARIS, Multilab). Asiakastieto-järjestelmä. (sosiaaliEffica). Äitiyshuollon tietojärjestelmä

Sosiaalityöntekijä, Espoon kaupunk

Kansa-koulu II -hanke Kirjaamisvalmentajien tukena 3.10.2018 Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu II hankkeessa Marjo Orava Kansa-koulu II -hanke Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa Micrsoft Office 2010 TerveysEffica (Terveyskeskus työntekijät) SosiaaliEffica (Päiväkodit, sossu) KuntaX (Taloushallintoa varten) Dameware (Etäyhteys)

Kotipalvelut. Asian vireilletulokäsittely. Tieto, Yksilö- ja perhehuollon ohjelma SosiaaliEffica. Sähköisen järjestelmän aktiivikannassa. Hakemus sosiaalihuollon palveluun V1 Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön Tampereen Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Perhepalveluiden Palveluohjaus 19.9.2018 Helppo saada yhteys Diaen kohtaaminen Joustavuus, kotikäynnit Asiakkaan omien voimavarojen löytäminen Jalkautuminen

Asiakasrekisteriksi otamme käyttöön Peliklinikan tarpeisiin räätä‐ löidyn Helsingin SosiaaliEffica‐järjestelmän. Osaamisen kehittäminen ja asiakastyön prosessien vahvistaminen.. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon valmistelu tTypaja/ T Alanr. Sosiaalihuollon ATJ- ja PTJ -jrjestelmt. SosiaaliEffica. KotihoitoEffica. LastenvalvojaEffica Porin perusturvakeskus organisaatiokaavio pivitetty 2.1.2012 AS I AKAS Perusturvajohtaja Perusturvan yhteislautakunta, 21 jsent Sosiaali- ja perhepalvelut + esh Kuntoutu

Avoimet pro seili-själö työpaikat - Avointyopaikka

Päätösasiakirja Helsingin kaupunk

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne SOTE KA asiakas- ja potilastiedon ensisijaisen käytön ryhmän kokous 23.1.2019 Jaakko Penttinen THL/OPER Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys Helsinki 13.4.2015 Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT Lähtötilanne SOTE -uudistus asettaa vaatimuksia saumattomalle yhteistyölle THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset Maarit Rötsä Kehittämispäällikkö THL/OPER 16.11.2016 Maarit Rötsä / OPER 1 Sisältö Palvelutehtäväluokitusta ..Kuntouttavan työtoiminnan kampanja Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja etuuskäsittelijöiden työnjakoa on muutettu Yhteinen asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffica otettu.. Asiakastestaus Tietojärjestelmäntoimittaja Tiedon ja Kelan välinen testaus, johon myös Eksote osallistuu testaajana ATJ:n toimivuuden näkökulmasta. Kela antaa testihenkilötunnukset, joiden avulla Tieto ja Eksote testaavat itse määritellyt testiketjut.

Merja Hauhtonen, Sontikka IV -seminaari - [PDF Document

 1. en käyttöoikeuksilla Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautu
 2. Virhe:
 3. Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma
 4. Sosiaalihuollon asiakastiedonarkisto osana Kanta-palveluita Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 22.5.2018 22.5.2018 Maarit Rötsä, THL/OPER 1 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on uusin Kantapalvelu
 5. Aktivointisuunni-telma kirjataan sähköisiin asiakastietojärjestelmiin SosiaaliEffica ja URA -järjestelmään, lisäksi asiakas sai oman allekirjoitetun suunnitelman
 6. · SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmä · Effica/Lifecare-potilastietojärjestelmä. TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä..
 7. 22.5.2018 Asiakassuunnitelma soteintegraation välineenä Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija ASIAKASSUUNNITELMA SOTE- INTEGRAATION VÄLINEENÄ Esityksen sisältö Asiakassuunnitelman tavoite Säädökset ja säädösmuutostarpeet

Palomuuri Cygate CheckPo

• Sosiaalieffica - Noin 14 miljoonaa rakenteista kenttää - Noin 77 miljoonaa rakenteetonta kenttää - Tietoja 162 050:sta henkilöstä vuosien 2002 - 2016 aikana - Sosiaalieffican 162 050 asiakkaasta 155 587 asiakasta löytyy myös terveysefficasta Kontaktilaji • Asiakirjamerkintä ilman asiakasta 1 913 823 • Avustava suorite 1. Asiakastietonne rekisteröidään Muuramen kunnan SosiaaliEffica -asiakastietojärjestelmään. Rekisteriseloste on nähtävissä palveluyksikössä. Päiväys ja allekirjoitus Kansa-hankesuunnitelma vuosille 2016–2020 on julkaistu kesäkuussa 2016. Suunnitelmassa on kuvattu, kuinka määrämuotoinen kirjaaminen ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut otetaan käyttöön sekä millaisia tehtäviä niiden käyttöönotto edellyttää valtakunnallisilta toimijoilta ja Kanta-palveluihin liittyviltä organisaatioilta. SosKanta-hankkeessa toteutetaan liittyminen Kanta- palveluihin Kansa-hankkeen I-vaiheen mukaisesti ja Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja. Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Potilaan oikeudet - Heinol

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustaa: SosKanta-hanke Sosiaalihuollon asiakastietojen käsitteleminen Eksotessa Käyttöoikeuksien määrittyminen SosiaaliEffica-tietojärjestelmässä Roolit ja näkyvyyden rajausryhmät SosiaaliEfficassa Roolit Eksoten SosiaaliEfficassa Näkyvyyden rajausryhmät Eksoten SosiaaliEfficassa Näkyvyyden rajausryhmiin liitetyt asiakasasiakirjat Käyttöoikeuksien määrittelyprosessi Eksotessa Esimerkki määrittelytaulukosta Poimintoja tietojen näkyvyyden rajausryhmistä Asiayhteyden todentaminen Havaintoja ja pohdintaa Palautetta työntekijöiltä Kaisa Pesonen 2 Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät 9.9.2016 Nina Peronius Aluekoordinaattori, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa Dia: Maarit Rötsä/THL Dia: Maarit Rötsä/THL Kansa Asiakastietonne rekisteröidään Jyväskylän kaupungin SosiaaliEffica asiakastieto-järjestelmään. Rekisteriseloste on nähtävissä palveluyksikössä. Hakemus palautetaan osoitteella: Jyväskylän..

Microsoft PowerPoint - Liite3

Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä potilastietojärjestelmä Lifecare sekä sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffica, jonne tallennetaan potilasta ja asiakasta.. Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA? Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Korhonen Katja S 20.8.2018 Versio 3.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot...

Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tui

Tuija: Organisaatiomuutoksia tulossa, sosiaalieffica otettu käyttöön ei-ihan-ongelmattomasti Joonas: Syksyn valmistelua Teija: Opiskelijat palanneet, orientaatio käynniss 20 10a Tapaamisten valvonta Tapaamisten valvontaa toteuttavat työntekijät, jotka eivät työskentele palvelujen järjestämisen prosessissa Perheoikeudellisten palveluiden, lapsiperheiden palvelujen, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen palvelutehtävien asiakastiedot perheasioiden sovittelusta syntyviä asiakastietoja lukuun ottamatta Rooli: Lapsiperheet toteuttaminen tai Lastensuojelu toteuttaminen Laitos Huomioita: Eksotessa tähän ryhmään kuuluvia työntekijöitä on 26. Tapaamisten valvontaa toteuttavat työntekijät toteuttavat pääasiassa myös lastensuojelun palveluita. He kuuluvat kahteen näkyvyyden rajausryhmään. Eksotessa pohditaan, tuleeko tapaamisten valvontaa toteuttavien työntekijöiden käyttöoikeudet rajata työnkuvan perusteella suppeammiksi Kaisa Pesonen 206 ROOLIT JA NÄKYVYYDEN RAJAUSRYHMÄT SOSIAALIEFFICASSA Roolit sisältävät komponentit, eli ominaisuudet ja toiminnallisuudet, joita rooliin kuuluvilla työntekijöillä on käytettävissään Esim. päätös-komponentti: oikeus käsitellä päätöksiä Lisäksi roolikohtaisesti määritellään, onko mahdollista nähdä päätös, valmistella päätös, tehdä päätös, poistaa päätös Tietojen näkyvyyden rajausryhmät: tiedot, joita ko. ryhmään kuuluvalla työntekijällä on mahdollista käsitellä Asiakasasiakirjat, joita näkyvyyden rajausryhmässä käsitellään Prosessin vaiheet ja niissä olevat asiakirjat, joihin työntekijällä on käyttöoikeus Rooleja yhteensä 16 (+roolit teknisiin ylläpitotehtäviin) Näkyvyyden rajausryhmiä 24 (+THL-tilasto-ryhmät) Työntekijällä pääsääntöisesti yksi rooli ja yksi tai useampi näkyvyyden rajausryhmä Kaisa Pesonen 630 HAVAINTOJA JA POHDINTAA Käyttöoikeusmääräys tuo yhdenmukaisuutta asiakastietojen käsittelyyn organisaatiossa, mutta myös organisaatioiden välille Onko työntekijöillä rohkeutta käyttää ammatillista harkintaa ja käsitellä tarvittaessa myös niitä tietoja, jotka on kirjattu toiseen palvelutehtävään tai prosessiin liittyen? Sosiaalihuollon käyttöoikeudet on määritelty melko tarkasti. Miten terveydenhuollon käyttöoikeudet sosiaalihuollon tietoihin tullaan määrittelemään, entä oikeudet sote-yhteisiin tietoihin? Sosiaalihuollon käyttöoikeusmääräyksen toteuttaminen on ollut Eksotessa melko iso työ miten tulevien määräysten mukaiset toimenpiteet viedään organisaatiossa läpi mm. terveydenhuollon osalta? Kun prosessi pirstaloituu eri järjestelmiin, niin miten asiayhteyden todentaminen toteutetaan? Kaisa Pesonen 307 ROOLIT EKSOTEN SOSIAALIEFFICASSA Järjestämisen rooleilla mahdollisuus käsitellä tietoja toteuttamisen rooleja laajemmin Järjestämisen rooleilla pääsy Asukkaaseen, eli VTJtietoihin järjestelmän kautta Roolien avulla voidaan mahdollistaa pääsy järjestelmän kautta muihin järjestelmiin, esim. lastensuojelun järjestämisen rooliin kytketty linkki toiminnanohjausjärjestelmässä laadittaviin lastensuojelun SAS-lähetteisiin Turvakoti oma roolinsa: turvakotipalveluja tuotetaan THL:lle Lapsiperheet järjestäminen Lapsiperheet toteuttaminen Työikäiset järjestäminen Työikäiset toteuttaminen Iäkkäät järjestäminen Iäkkäät toteuttaminen Perheoikeudelliset Lastensuojelu järjestäminen Lastensuojelu toteuttaminen Lastensuojelu toteuttaminen Laitos Vammaispalvelu järjestäminen Vammaispalvelu toteuttaminen Turvakoti Maahanmuuttajien Rekisteri Vahtimestarit Maksatus Kaisa Pesonen 7

24 Työskentelen ohjaajana vammaispalvelujen toimintakeskuksessa. Minulla on käyttöoikeudet vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointeihin, vammaispalvelusuunnitelmiin ja päätöksiin sekä asumispalvelujen ja toiminnallisten palvelujen toteuttamisprosesseissa syntyneihin asiakastietoihin. Lisäksi työikäisten toteuttamissuunnitelmiin, koska toteutan vammaisten henkilöiden työhönvalmennuksen palvelua, joka kirjataan työikäisten palvelutehtävän prosessiin Kaisa Pesonen 24 Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen 32 PALAUTETTA TYÖNTEKIJÖILTÄ Sosiaalihuoltolain mukaista, yhteistä palvelutarpeen arviointiprosessia on työstetty Eksotessa eri palvelutehtävien esimiehistön kesken SosKanta-hankkeen aikana Omatyöntekijäkysymykset ovat Eksotessa edelleen linjaamatta Palvelutarpeen arviointi on käsitteenä haasteellinen, koska arviointia tehdään palvelutehtävissä eri laajuudella Käyttöoikeusmääräys ei ota kantaa siihen, miten laaja-alaista palvelutarpeen arvioinnin tulee olla, jotta sen voidaan katsoa oikeuttavan laajimpiin käyttöoikeuksiin Lastensuojelun puolella on kyseenalaistettu palvelutarpeen arvioijien määrää, joka on kovin iso. Heillähän on laajin näkyvyys eli näkyy myös lastensuojelu Kaisa Pesonen 32

PPT - Porin kaupunki Tietohallinto Jesse Pihlajamäki PowerPoint

5 KÄYTTÖOIKEUKSIEN MÄÄRITTYMINEN SOSIAALIEFFICA-TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ Tietojen käyttöoikeuskokonaisuus koostuu työntekijän käyttäjätunnukseen liitetyistä rooleista ja tietojen.. Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa UNA@Akusti areena Jaakko Penttinen ja Jaana Taina, THL OPER Sisältö Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottojen tilanne Arkiston käyttöönotto

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Itsemääräämisoikeus ja asiakasasiakirjat 18.11.2016 Niina Häkälä 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon asiakirjat Sosiaalihuollon asiakastiedot KOTIUTUSHOITAJAT EKSOTESSA Raija Saikko SAS ja palvelutarpeenarvio kotiutushoitaja sh amk tp. 0400 639 798 raija.saikko@eksote.fi Raija Saikko 12.9.2017 12.9.2017 12.9.2017 12.9.2017 Eksoten kotiutushoitajat

Toimistosihteeri - Heinolan kaupunki - Työpaikat - Duunitor

Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, laaja-alaista sosiaalityön kokemusta, erityisesti aikuissosiaalityöstä, kehittämismyönteisyyttä, hyvää kielitaitoa, SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmän tuntemusta sekä.. Uuden SosiaaliEffica-järjestelmän käyttöönotto on sujunut hyvin yhteistyössä hyvinvointiyhtymän henkilöstön, Medi-IT Oy:n ja Tieto Oy:n kanssa. Äänestys vaalipäivänä Vaalipäivänä 28 Osittainen hoitovapaa (asianhallintaohjelma §:t 8-10): Kotihoidon lähihoitajalle ja sairaanhoitajalle. Tehostetun palveluasumisen myöntäminen (sosiaalieffica): § 5, § 6 Tiedot tietojohtamisen malliin kootaan potilastietojärjestelmästä (terveysEffica), asiakastietojärjestelmästä (sosiaaliEffica) sekä kirjanpitojärjestelmästä (Intime) 31 PALAUTETTA TYÖNTEKIJÖILTÄ Vammaispalveluiden puolella olisi hyvä, jos näkisi iäkkäiden palveluiden puolelta esimerkiksi kotihoidon palvelusuunnitelmat. Säästäisi työaikaa, kun ei tarvitsisi etsiä kiireisiä työntekijöitä tietoja kertomaan. Iäkkäiden palvelujen järjestämisestä vastaavat työntekijät käyttävät sekä Sosiaali- että TerveysEfficaa Eksotessa iäkkäiden palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmat kirjataan TerveysEfficaan Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöillä ja palveluohjaajilla ei ole oikeuksia TerveysEfficaan Kaisa Pesonen 31

Viranhaltijapäätökset Aur

 1. Asiakastiedot Sosiaalihuollon asiakasrekisterin sisältämät sosiaalihuollon asiakkaiden tiedot. Asiakastiedot tallennetaan asiakastiedon arkistoon asiakasasiakirjoina, asia-asiakirjoina ja asiakkuusasiakirjoina.
 2. aari, Hämeenlinna 4.2.2016 Antero Lehmuskoski, THL / OPER Esityksen sisältö Kanta-palvelut Kansa-hanke ja sen
 3. - Käytössä ProConsona, SosiaaliEffica, TerveysEffica, KotihoitoEffica, Abilita, PSOP, Dynasty, Word (paperi tai verkkolevy), jopa samassa organisaatiossa samaa palvelutehtävää toteutetaan kahdella tai..
 4. Säännönmukaiset tietolähteet. Sosiaalieffica + Life Care, asiakkaalta itseltään saadut tiedot. 10 Ei
 5. Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä 2018 Anssi Vartiainen, erityisasiantuntija 1 Tietojohtamisen askelmerkit Palvelujen kansallinen määritys ja luokittelu eli tuotteistus (Sote- Tietopaketit/THL/KELA)
 6. en
 7. en sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Jääkö sosiaalityö SoTessa jalkoihin? OLLI SALIN, SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN PÄÄLLIKKÖ (1989-2017) SOSIAALIFOORUMI 21.4.2018, ARBIKSELLA 2010-luvun sote-mylläkkä kulkee erikoissairaanhoito edellä entä Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus Kanta-integraatio ATJ:n liittäminen Kanta-palveluun ja teknisten tietoliikenneyhteyksien rakentaminen Kanta-palvelut ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto 9.10.2018 Hämeenlinna Taina Jokinen [THL OPER] 1 Esityksen sisältö Kanta-palvelujen kokonaisuus Kanta-palvelujen toteutus ja aikataulu Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lähdejärjestelminä on ollut TerveysEffica, SosiaaliEffica sekä MultiLab ja Agfa RIS. Tiedot voivat päivittyä lähdejärjestelmiin vielä pitkänkin ajan kuluttua 3 18.3.2020 Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys. • Sosiaalieffica (Espoo) • Sosiaalieffica (Kauniainen) Eri osat käytössä mitä Espoolla.

Kanta-palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, joiden toteutuksesta vastaa Kela ..Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen TerveysEffica- ja SosiaaliEffica-järjestelmistä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ESKO-järjestelmästä

..sisältäen muun muassa ohjelmisto-päivitysmaksuja, tuki- ja ylläpitomaksuja ja IT-sopimusmaksuja (esimerkiksi Pegasos, Kunta Toimisto, s-postipalvelu, Citrix, SosiaaliEffica, HW-edustakanta.. Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, SosKanta-hanke Kaisa Pesonen & Jaana Taina SOSKANTA-HANKE Eksote Yhteinen sosiaalieffica-asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta. Tietojärjestelmien ongelmat ja käyttöönottoprojektien haasteet ovat vaikeuttaneet seurantaa ja johtamista Eksote Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Micrsoft Office 2010 • TerveysEffica (Terveyskeskus työntekijät) • SosiaaliEffica (Päiväkodit, sossu) • KuntaX (Taloushallintoa varten) • Dameware (Etäyhteys)

Hankkeen nimi on Sosiaalihuollon tiedot keskitettyyn Kanta-Arkistoon (SosKanta). Hankkeen rahoittajana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankeaika on 7/2016–12/2018. SosKanta-hanke liittyy THL:n Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke). SosKanta-hanketta hallinnoi Eksote ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä THL:n, Kelan, Eksoten ja järjestelmätoimittajan Tieto Healthcare & Welfare Oy:n (Tieto) kanssa. 16 02 Palvelujen koordinointi ja palvelutarpeen arviointi Työntekijät, jotka vastaavat vähintään yhdessä palvelutehtävässä palvelutarpeen arvioinnista ja koordinoivat palvelujen kokonaisuutta Kaikki asiakastiedot perheasioiden sovittelusta syntyviä asiakastietoja lukuun ottamatta Huomioita: Käyttöoikeuksia koskevan määräyksen kohdat 7b ja 7c tulkitaan niin, että ne eivät rajaa lastensuojelun asiakastietojen käsittelyä tässä ryhmässä. Lisäksi on tulkittu, että ikälain (980/2012) 15 perusteella palvelutarpeen selvittämisestä vastaavat työntekijät kuuluvat tähän ryhmään, vaikka he kirjaisivat palvelutarpeen arvioinnin toiseen järjestelmään. Koska Eksotessa perheasioiden sovittelu on ulkoistettu, ei tästä sosiaalipalvelusta muodostu asiakastietoa SosiaaliEfficaan. Ryhmään kuuluvia työntekijöitä on 94: kaikki sosiaalipalveluissa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja heidän esimiehensä sekä sosiaali-/palveluohjaajia kaikissa palvelutehtävissä Kaisa Pesonen 16 Ohjelma Klo 13.00 Tilaisuuden avaus Minna Kälviä Tervetuloa! SosKanta-tiimi esittäytyy Päivän ohjelma ja tilaisuuden työkäytännöt Klo 13.10 Klo 13.45 Klo 14.15 Klo 14.30 Klo 15.15 Klo 15.45 Klo 15.55 SosKanta-matka

Keski-Suomi ja kanta-palvelut - Missä mennään ja mitä tiedetään? Lähtökohdat esiselvitykseen Toteutus 1.1-31.3.2019 Maakunta- ja sote-uudistus Lakiesityksen toteutuminen? Kokonaiskuva Keski-Suomen sosiaalipalveluiden 28 HAVAINTOJA JA POHDINTAA Käyttöoikeuksien määrittelyssä tulee olla määriteltyinä jokaisen työntekijän työtehtävät ja ymmärrys siitä, mistä prosesseista työntekijä organisaatiossa vastaa Jos työntekijöiden työnkuvat ja vastuut ovat moninaisia, työntekijät työskentelevät usean yksikön lukuun, työnkuva kytkeytyy asiakkuuden alkuvaiheessa tehtävään työhön tai kun kyse on sosiaali- ja terveydenhuollon integroiduissa palveluissa toimivista työntekijöistä, on käyttöoikeuksien määrittely haasteellista Mitä moninaisempi työnkuva työntekijällä on, sitä laajemmat käyttöoikeudet hänelle tulee antaa Mitä tarkemmalle tasolle käyttöoikeudet pilkotaan, sitä haasteellisempaa niitä on hallita mikä on oikea ja riittävä tarkkuustaso? Ammatillinen harkinta ja ammattihenkilön vastuu keskiöön Kaisa Pesonen 28 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta Järjestelmäpuolella ajankohtaisena LifeCare ohjelmaan siirtyminen (sosiaalieffica). Lapin yliopistolta Marjo kertoo, että henkilönvalinta hänen seuraajakseen on meneillä. Graduntekijöistä yksi on innostunut VamO-hankkeesta, kyselyaineistosta ja toinen pohtii sosiaalityötä sote-yrityksissä. Näistä kuulluuaan, kun asiat etenevät 26 ASIAYHTEYDEN TODENTAMINEN Roolin ja näkyvyyden rajausryhmän lisäksi keskeistä on Sote-organisaatiorekisterin palveluyksikkö, jota työntekijä käyttää tietoja käsitellessään: asiayhteys perustuu palveluyksikön asiakkuuteen. Palveluyksikköä edustava työntekijä pääsee katselemaan käyttöoikeuksiensa puitteissa palveluyksikön asiakkaana olevan henkilön tietoja järjestelmässä ilman tietojen katselun perustelua Jos asiakkuutta ei ole työntekijän edustamaan palveluyksikköön, kysyy järjestelmä tietojen käsittelyn perustelua Lokitietoihin tallentuu tieto asiayhteyden perustelemisesta Eksotessa Sote-organisaatiorekisterin palveluyksikkömäärittely on tehty huomioiden Eksoten maakunnallinen palvelujen järjestämistapa Kaisa Pesonen 26

Sosiaalihuollon palveluyksiköiden määrittely Sote-organisaatiorekisteriin Eksotessa 30.10.2018 SosKanta-hanke/Kaisa Pesonen Nykytilan kartoitus Tutustuminen Sote-organisaatiorekisteriin ja sen sisältämiin 13 Olen lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja toimin myös sosiaalipäivystyksen takapäivystäjänä. Minulla on käyttöoikeudet kaikkiin asiakastietoihin perheasioiden sovittelua lukuun ottamatta. Vaihdan järjestelmässä Sote-rekisterin palveluyksikköä työtehtävieni mukaisesti Kaisa Pesonen 13 Kansa-koulu II -hanke sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen tukena Kanta-yhteistyöseminaarit lokakuussa 2018 Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Kanta- Hämeessä Anni Kuhalainen, Pikassos Sosiaalihuollon Kuntouttavan työtoiminnan arviointilomakkeen asiakaslähtöinen kehittäminen Sipilä, Hilla-Maari Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät, Kuntaliitto 6.2.2018, Marja Penttilä, erityisasiantuntija

Kehitetän ikähmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikisten omaishoitoa Asiakasarvoa yhdessä tekemällä Merja Tepponen, kehitysjohtaja, muutosagentti I&O kärkihanke, Etelä- Karjala 1 31.10.2017 Merja Liittyminen Kanta-palveluiden käyttäjäksi edellyttää useita valmistelutehtäviä, jotka on kuvattu myöhemmin tämän dokumentin kehittämiskokonaisuuksissa ja niiden työpaketeissa. Hankeaikana Eksote testaa sosiaalihuollon arkistoon liittymisen ja aloittaa sen tuotantokäytön. Liittymisen edellytys on toteuttaa asiakastietojärjestelmään hyödyntävä liittymä, jonka myötä Eksoten ammattilaiset pääsevät tallentamaan asiakastietoja valtakunnalliseen sosiaalihuollon arkistoon. Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

SosiaaliEffica on käytössä. -Vakioraportteja on käytös-sä ja tuloksia arvioidaan säännöllisesti eri johtoryh-missä. Asiakkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet SosiaaliEffica (Hyvinkää, Nurmijärvi). CaseM-asiankäsittelyjärjestelmä. Tietojen suojauksen periaatteet: Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan.. Helsinki Sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä kuusi asiakas- ja potilastietojärjestelmää: Pegasos, TerveysEffica, Hammashuollon Effica, SosiaaliEffica YPH, Proconsona ja ATJ..

..suunnitelma liityntäpalvelimien käyttöönotosta sekä laadit-tiin projektisuunnitelma Palveluväylän käyttöönottamisesta käyttötapauk-sena VRK-aineiston siirto VRK:lta SosiaaliEffica-järjestelmään 23 11a9 Vammaispalvelujen toteutus Osa tähän ryhmään kuuluvista työntekijöistä toteuttaa myös työikäisten palvelutehtävään kuuluvia palveluja, vammaisten henkilöiden työtoimintaa ja vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvilla työntekijöillä on näkyvyys myös työikäisten palveluiden toteuttamissuunnitelmaan, mutta ei työikäisten palvelutehtävän palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmiin, koska kokonaisvastuu asiakkuudesta on vammaispalveluiden palvelutehtävässä. Osa palvelua toteuttavista työntekijöistä on myös mukana asiakkaan tukena palvelun järjestämisen prosessissa. He esimerkiksi kartoittavat asiakkaan kanssa hänelle sopivaa toimintapaikkaa. Näissä tilanteissa kirjaamisvastuu on palvelun järjestämisestä vastaavalla työntekijällä, joka kirjaa tarvittavat asiakastiedot järjestämisen prosessiin Kaisa Pesonen 23

Työntekijät kirjautuvat SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmään ja Se mitä tietoa työntekijät näkevät SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmästä, noudattaa THL:n määräyksiä 1/2017 ja 1/2016 Sen lisäksi Pieksämäellä on käytössä sosiaalieffica. Pidemmän ajan tavoitteena tulee olla yhtenäistää kuntayhtymän sisällä käytettävä asiakastietojärjestelmä, jotta tietojen saanti ja kirjaaminen mahdollistuu Posken alueen kirjaamisvalmentajaverkostopäivät 30. ja 31.10.2017 Nina Peronius Kansa-koulu hanke, Aluekoordinaattori Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa Ohjelma, noin Avaus ja lyhyt esittäytyminen Vierailijoiden

21 Toimin lastensuojelun tehostetun perhetyön ohjaajana. Käyttöoikeuteni kohdistuvat pääosin tehostetun perhetyön asiakirjoihin. Kirjaamme tapaamispaikkatoiminnan asiakastietoja. Käytännössä meillä on melko laajat sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeudet. Työskentelen lastensuojelulaitoksessa ohjaajana. Kirjaamme asiakastietojärjestelmän laitososioon, josta näemme vain oman laitoksemme asiakkaiden tietoja Kaisa Pesonen 215 KÄYTTÖOIKEUKSIEN MÄÄRITTYMINEN SOSIAALIEFFICA-TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ Tietojen käyttöoikeuskokonaisuus koostuu työntekijän käyttäjätunnukseen liitetyistä rooleista ja tietojen näkyvyyden rajausryhmistä Roolien ja tietojen näkyvyyden rajausryhmien yhdessä muodostama kokonaisuus Näkyvyyden rajausryhmä 1 Roolin komponenttioikeudet Näkyvyyden rajausryhmä 2 Käyttöoikeustoteutus järjestelmässä, tietojen näkyvyys työntekijälle Kaisa Pesonen 5 Kanta-palvelut sosiaalihuollossa Näkymiä vuoteen 2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 7.-8.5.2019 Sisältö Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottojen tilanne 2019 Asiakastietolaki ja Palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä tarkistetaan tavoitteiden toteutumista ja apuna on Lifeca-re ja SosiaaliEffica- kirjaukset sekä RAI-arviointi

Rekisterinkäyttöoikeus sosiaalihuollon Kanta-palveluissa Kansa-hankkeen II-vaiheen määrittelyprojekti 10.6.2019 Miina Arajärvi, OPER-yksikkö Määrittely 2 (5) Sisällysluettelo 1 Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus... 14 Työskentelen palveluohjaajana hoivapalveluissa. Tehtäviini kuluu eri-ikäisten asiakkaiden omaishoidon tuen palvelun arviointi ja siihen liittyvien päätösten teko. Minulla on käyttöoikeudet lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelutehtävän asiakirjojen lisäksi myös vammaispalvelujen asiakastietoihin, esimerkiksi palvelusuunnitelmiin Kaisa Pesonen 14Kuvio 1: Kanta-integraation toteutuksen aikataulu (Laukkanen, H. 2016) 28 Kuvio 2: Kelan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I vaiheen aikataulu (Laukkanen H. & Korpinen S. 2016) 29 Kuvio 3: Aikataulusuunnitelma työpaketeittain 29

 • Massakeskipiste ympyrä.
 • Kotimaista naudan jauheliha 17.
 • Pokemon eevee muodot.
 • Nekrotisoiva pankreatiitti.
 • Togo sohva hinta.
 • Sotek kotka aukioloajat.
 • Lvi valvojan vastuu.
 • Koiran stressi iho.
 • Vivianne raudsepp wikipedia.
 • 25 vrk sää hämeenlinna.
 • Lähestymiskiellon rikkominen ilmoitus.
 • Vispipuuro maitoon.
 • Kalevalainen jäsenkorjaaja mestari.
 • Pietari suuri pituus.
 • Loinen aivoissa.
 • Otz espadrille ale.
 • Fairphone support.
 • Unfall saarburg.
 • Kahvilat turku aukioloajat.
 • Ich will lyrics.
 • Hur snabbt utvecklas ändtarmscancer.
 • Kawasaki kx250f nettimoto.
 • Palju hygienia.
 • Orbiter 9 ending.
 • Viinipulloteline puinen.
 • Käyttääkö suomi tin.
 • Fazerina appelsiini juustokakku.
 • Aava resort kokemuksia.
 • Tuuletusritilä k rauta.
 • Shelby gt500 1967.
 • Dmz alue.
 • Tuonen korppi.
 • Seeking justice rooleissa.
 • Nojatuolit isku.
 • Strömsö tupsu.
 • Ilman ominaislämpökapasiteetti.
 • Krooninen väsymysoireyhtymä kokemuksia.
 • Vauvan pipo 7 veljestä.
 • Grillattu tofu marinadi.
 • Parisuhdekriisi raskaus.
 • Dropbox free.