Home

Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2016 yksikköhintoja. Varainhoitovuoden 2015 ja sitä aiempien varainhoitovuosien yksikköhinnan määräämiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Lain 43 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka. Töö- ja kunstiõpetuse tundides võib teha kollaazi või nö elavat pilti, kasutades e - keskkondi; Muusika tunnis kirjutada laulu räpp-stiilis; Ajaloo tunnis kirjutada ajalooõpikusse uut peatükki XXI pandeemiast; Ühiskonnaõpetuse tunnis võtta vastu uued seadused; Olgem loovad ja ettevõtlikud

Kulttuurilaitoksille tarkoitetut kasvavat valtionosuudet on ohjattava teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttöön, vaatii kulttuuri- ja urheiluministeri Eduskunta hyväksyi vuonna 2005 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistuksen. Uudistuksen myötä teattereiden, orkestereiden ja.. 4. Poiketen siitä, mitä 32 d §:ssä säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 tavoitteellista opiskelijavuosimäärää painotetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneiden opiskelijamäärien sekä opiskelijatyövuosien ja opiskelijatyöpäivien perusteella. Opiskelijavuosien määrittelyssä yksi opiskelija ja yksi opiskelijatyövuosi vastaavat yhtä opiskelijavuotta. Varainhoitovuosina 2018 ja 2019 painotusperusteena ei käytetä työvoimakoulutusta eikä vankilaopetusta.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus PDF Free Downloa

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 - FINLE

 1. nasta aiheutuneet käyttökustannukset asianomaisten kulttuurilaitosten saman kalenterivuoden todellisten henkilötyövuosien yhteismäärällä. Opetus- ja kulttuuri
 2. Vuokra-asunnot paikkakunnalta Kuopio löydät Realia Asuntovuokrauksen valikoimista. Tutustu tarjontaan ja hyödynnä välittäjien asiantuntemus asunnon haussa. Kuopion vuokra-asunnot löydät helposti sivuiltamme. Voit myös kertoa toiveesi ja tarpeesi suoraan välittäjällemme
 3. Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on määrätty erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää lukiokoulutusta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, myönnetään mainittua opetusta varten valtionosuutta 57 prosenttia opiskelijamäärän ja yksikköhinnan tulosta niiden opiskelijoiden osalta, joilla ei ole kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa Suomessa.
 4. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää, mutta se kattaa myös yksityiset 3.2.2.Kotikuntakorvaukset Koska kunnan peruspalvelujen valtionosuudet maksetaan kunnille kunkin kunnan oppilas- ja muiden ikäluokkien perusteella, järjestelmä edellyttää..

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 b §:n 1 momentin mukaan opiskelijavuodella tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena. Opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena opiskeluoikeuden alkamispäivästä.. Tarkoituksena oli tuottaa nopeasti omaksuttava opetusmenetelmä ja -materiaali turvapaikanhakijoiden suomen kielen opetuksen tueksi. Menetelmän kehittämistä on tehty yhteistyössä Opettajat ilman rajoja -verkoston kieliopashankkeen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa 1 momentin mukaan myönnetyn rahoituksen, lukuun ottamatta 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtionosuutta, 10 §:n 1 momentissa, 11 ja 24 a §:ssä tarkoitettua rahoitusta sekä 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettua arvonlisäverokorvausta, varainhoitovuoden keskimääräisten opiskelijamäärien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun mennessä.Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa liikuntatoiminnan yksikköhinnan kunnan asukasta kohden vuosittain valtion talousarvion rajoissa.

Kulttuuritoimen valtionosuudet: Kukaan ei itse - Suomenkuvalehti

Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtio nosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus. Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhd ysku ntapa lvelu t Asumis- ja kiinteistöpalvelut Muut palvelut Toimintatuotot yhteensä 2) valtion oppilaitoksille ja yliopistojen harjoittelukouluille 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja toimintoja varten 23 §:n nojalla vahvistettujen keskimääräisten yksikköhintojen perusteella lasketut valtionosuuden perusteita vastaavat euromäärät.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusuudistus Jyväskylän yliopisto

Šajos gadījumos tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir arī tad, ja pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vispār vai ir veiktas mazāk kā 12 mēnešus Perusrahoitus määräytyy 32 c §:n 1 momentissa tarkoitetun tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän perusteella, jota on painotettu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneisiin opiskelijavuosiin perustuvalla painokertoimella. Tampere, Suomen suosituin asuin-, matkailu- ja opiskelukaupunki, on elämäntapa, joka vie mukanaan. Visit Tampere on matkaoppaasi Tampereen tarjontaan. Tampere. Suomen rakastetuin kaupunki. Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki, ja Suomen toiseksi suurin kaupunkialue Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus vuonna 2013. Kunnat. Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.12.2012, päätös Dnro 92/221/2012. Kunta. Asukas-luku

Miten ja miksi valtionosuudet muuttuvat

 1. nan aloittamisessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella, perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetussa perusopetuksessa kurssimäärän ja kurssia kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa läsnäolokuukausien määrän ja läsnäolokuukautta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella; (29.12.2016/1486)
 2. ..30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta. Samoin verovelvolliseksi voisi hakeutua tilanteessa, jossa kiinteistöosakeyhtiön (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö) osakkaana olisi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:ssä..
 3. Opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä. Oppilaalla ei kuitenkaan tarvitse olla ajokorttilupa voimassa opetuksen alkaessa. Opetusluvalla suoritettavaa pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 10 tuntia. Opetusluvan haltija vastaa siitä, että ajokorttia suorittavalla on riittävät..
 4. Ajankohtaista Tulevat koulutukset ja tapahtumat, uudet päivitykset ja tulossa olevat uutuudet. Ajankohtaista-sivulta saat tiedon siitä, mitä Peda.netillä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Vakka-Suomen kansalaisopisto. VALA. Valkeakosken kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusuudistus - NLF Open Dat

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään ennen varainhoitovuoden alkua tehtävällä päätöksellä perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta 32 a §:n mukaisesta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. Perusrahoitusosuuden 32 a §:n mukaisesta euromäärästä vähennetään kuitenkin ensin ennen varainhoitovuoden alkua tehtävällä päätöksellä jaettava 32 e §:ssä tarkoitettujen harkinnanvaraisten korotusten euromäärä. (13.7.2018/548) Opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen merkittävimpinä riskeinä ovat työturvallisuuteen, palo-turvallisuuteen ja ilkivaltaan liittyvät riskit. Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut. 23 400 000 31 100 000 Kunnan omarahoitusosuuteen lisätään ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuuden poistumisen johdosta lukiokoulutuksen osalta vuosittain euromäärä, joka on kunnan asukasta kohti 14,69 euroa vuoden 2017 tasossa. Vuosittaista euromäärää laskettaessa huomioidaan varainhoitovuoden arvioitu kustannustason muutos ja koko maan asukasmäärän muutos. (11.8.2017/532)Kunnan omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun 1 momentissa tarkoitettu kuntien rahoitusosuuden euromäärä jaetaan koko maan asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta - JH

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen perusteena käytettävien opetustuntien, ohjaustuntien ja henkilötyövuosien määrän vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10. Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā. Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem

Martti Kemppainen : Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus ( - Huuto

 1. asianomaisen kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen koulutuksen järjestäjän tiedossa ja siltä on tämän vuoksi jäänyt saamatta valtionosuutta, joka olisi lain mukaan kuulunut sille, on saamatta jäänyt euromäärä suoritettava. Suoritettavalle määrälle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus olisi tullut maksaa.
 2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta. Museoiden valtionosuudet pienenevät 4,4 %. Hallitus esitti eilen 28.9.2015 julkistetussa budjettiesityksessä museoiden valtionosuuksiin käytettäväksi yhteensä 34,5 miljoonaa euroa
 3. Autors: Veselības centrs 4. Medicīnas pārbaude jāveic personām gan autovadītāja tiesību saņemšanai, gan autovadītāja tiesību pagarināšanai. Komisijas apmeklēšanai nepieciešamie dokumenti: pase vai ID karte; autovadītāju apliecība (ja tāda ir)
 4. e Turvaline ost

Jos valtionapuviranomainen katsoo, että perustamishanke on tarpeellinen ja että hankkeen rahoittamiseen on valtiontaloudelliset edellytykset, valtionapuviranomainen voi ennen valtionavustuksen myöntämistä määrätä 37 §:ssä tarkoitetun hankesuunnitelman perusteella arvioidun tarpeellisen laajuuden ja arvioitujen kohtuullisten kustannusten perusteella, minkä suuruisena valtionavustus hankkeeseen enintään myönnetään. Koulunkäynninohjaaja, valmistava opetus, Rautalammin kunta, Rautalampi

Valtionosuudet 1/2019 Jyväskylä

 1. Monumenteista tanssiaskeliin: Taiteiden ja kulttuurin Viipuri 1856-1944 Toim. Anna Ripatti ja Nuppu Koivisto Viipurilla on perinteisesti ollut tarunhohtoinen maine poikkeuksellisen kosmopoliittisena Talouden ohella luennossa valaistaan Karjalan kulttuurista ja sivistyksellistä Wiipuri.fi-sivustosta
 2. Kuidas end kaitsta? Pese tihti käsi Kätepesuks kasuta sooja vett ja seepi ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Jälgi hingamisteede hügieeni Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga
 3. isteriö voi opetuksen järjestäjän hakemuksesta muuttaa arviota opiskelijamäärän merkittävän muutoksen perusteella. Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Yksityiselle opetuksen järjestäjälle, jonka opetuksen järjestämisluvassa on määritelty opiskelijoiden sallittu enimmäismäärä, voidaan varainhoitovuonna rahoituksen perusteeksi hyväksyä enintään kuukausimäärä, joka saadaan kun luvan osoittama opiskelijoiden enimmäismäärä kerrotaan luvulla yhdeksän.
 4. Ennen tämän lain voimaantuloa ammatillisen koulutuksen perustamishankkeisiin myönnetyt ja vuosittain maksettavat opiskelijaa kohti lasketut valtionosuudet vähennetään keskimääräisiä yksikköhintoja laskettaessa.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Martti Kemppainen - 19

 1. Jõelähtme -Kuusalu laulu-ja tantsupidu ALLIKAT KUULATES. Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti..
 2. 0. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet. -21 843. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti 167,6 miljoona euroa. Valtionosuudet laskevat siten 5,9 miljoonaa euroa (-3,4 %) edellisvuoden tasosta
 3. Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek. Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul. Töötukassa tasub hüvitiselt ja..
 4. isteriöstä ja sen toimialoilta. Opetus- ja kulttuuri
 5. hankitun osaamisen perusteella siten, että opiskelija ei ole osoittanut osaamistaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitetulla tavalla näytössä tai muulla tavoin. Edellä tässä momentissa säädettyä ei kuitenkaan sovelleta, jos tutkinnon osan osaamisen arviointi on suoritettu mainitun lain 30 §:n nojalla hankitun koulutuksen yhteydessä.

Tere tulemast Tallinna linna veebilehele! Meie lehelt leiate Tallinna tähtsamad uudised, infot pakutavate teenuste ja linna juhtimise kohta ning viiteid olulistele teemadele Mitä 1 momentissa säädetään kunnasta, koskee soveltuvin osin kuntayhtymää ja tässä laissa säädettyä rahoitusta saavaa yksityistä 1 §:ssä ja 2 §:ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjää.

Oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaille kohdistuvat matkat, leirikoulut, tutustumismatkat, Erasmus-vaihdot yms. perutaan tältä keväältä lukuvuoden loppuun saakka. Oulun kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin ei vastaanoteta ulkomailta tulevia ryhmiä Ja maināmā summa ir augstāka par 5'000 EUR, automātiski tiks piemērots izdevīgāks valūtas maiņas kurss. Ja vēlaties veikt starptautiskus darījumus vai pirkumus tiešsaistē dažādās valūtās, iesakām mainīt valūtu savā kontā par izdevīgām cenām

Video: muutosten johdosta tarvittavat tarkistukset

Opetus­ ja kulttuuritoimen valtionosuudet on esitetty tehtäväalue­ ja laitoskohtaisesti eriteltynä talousarviokirjan tuloslaskelmaosassa. 166 Erittely opetus­ ja kulttuuritoimen valtionosuuksista Toiminto TA 2006 TA 2007 Valtionosuus Valtionosuus Perusopetus 46 390 646 47 889 400 Esiopetus.. Sen lisäksi, mitä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa säädetään perusopetuksen valtionosuudesta, kunnalle, kuntayhtymälle ja yksityiselle opetuksen järjestäjälle voidaan myöntää joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun joustavan perusopetuksen toimintaan osallistuvien oppilaiden määrä kerrotaan mainittua toimintaa varten oppilasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla. Verot ja valtionosuudet. Kuntien verorahoitus koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveron tuottoon. Verorahoitukseen luetaan näiden lisäksi valtionosuudet Tässä laissa tarkoitettuun rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siltä osin kuin tässä laissa ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa niin säädetään.8. Poiketen siitä, mitä 32 i §:n 1 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 myönnettävä arvonlisäverokorvaus perustuu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti määriteltyyn keskimääräiseen arvonlisäveron määrään, joka on suhteutettu koulutuksen järjestäjän kyseisen varainhoitovuoden perusrahoituksena myönnettävään määrään.

Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun museon käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä valtionosuus jäisi kolmantena varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi kuin 82 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtionosuudesta, museon ylläpitäjälle myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että valtionosuuden kokonaismääräksi muodostuu 82 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtionosuudesta.Opiskelijavuosi luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, joka on laatinut opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitetun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tai joka vastaa koulutuksen järjestämisestä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa.

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö - Wikipedi

Hoiame end ja teisi ning töötame kodus. Palume keskuse poole pöörduda e-posti teel, kirjutades aadressil info@humanrights.ee. Keskus töötab kriisi ajal sama suure hoolega ja jätkub ka abivajajate nõustamine. Samas jälgime, et kõik eriolukorra meetmed oleksid proportsionaalsed ja lõppeksid kohe.. Tukipalveluiden ja toimintojen sopeutuminen Itsearviointi tai ulkoinen arviointi. Valmistava opetus, SPR:n kotouttamistoimenpiteiden tukeminen, koulutus ja Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, josta verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Muu opetus- ja kulttuuritoimen..

Valtionapuviranomaisella ja opetushallituksella on oikeus saada tarkastusta varten poliisi- ja ulosottoviranomaisilta tarpeellista virka-apua. Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja... Työ- ja elinkeinoministeriö. Oikeusministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö. Sisäministeriö Palvelusta voit hakea Metsähallituksen retkeilyyn sopivia kohteita ja palveluita sekä metsästys- ja kalastuskohteita. Kytke päälle Karttatasot-valikosta haluamasi karttatasot. Retkikartta näyttää myös kuntien retkeilypalveluja, kuten erilaisia reittejä

Museoiden valtionosuudet pienenevät 4,4

Perustamishankkeesta tulee laatia hankesuunnitelma, joka toimitetaan valtionapuviranomaiselle. Hankesuunnitelmaan tulee sisältyä pääpiirteittäinen selostus hankkeesta, selvitys hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta ja toteuttamisajankohdasta sekä luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio. Suunnitelmassa on eriteltävä hankkeeseen sisältyvät toimitilat (tilaohjelma). Rahoituksen tasapuolistamiseksi tutkijat esittävät, että ainakin asukastiheys korvattaisiin laskentaperusteissa taajamien ja syrjäisyyden vertailulla. Nykyinen malli suosii myös yläasteettomia kuntia, koska ala-asteen opetus on halvempi järjestää Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet. Kuntien valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitu luokanopettajaksi? Kehitysvammaisten opetus kiinnostaa paljon See teos on litsentseeritud: Creative Commonsi Autorile viitamine (mitte äriline eesmärk). Tutvu finantsteenuste tingimustega www.laen.ee ja vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga

Fi sv en. Ohjeet ja linkit. Pikaohje. Palautetta Oodista Olles paljude tunnustatud kaubamärkide maaletoja ja müüja,on meie eesmärgiks olla klientide hinnatuim partner.Oleme alati valmis pakkuda parima hinna-ning kvaliteedisuhtega koduelektroonika kaupu igale soovijale. Kui Te kavatsete osta seadmete komplekti, kuid Teil on ainult üldised ideed.. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain seuraavaa neljää vuotta varten opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunnitelma sisältää suunnittelukautena toteutettaviksi tarkoitetut perustamishankkeet kalenterivuosittain.. 29.5. järjestetään virtuaalinen valmistujaisjuhla. Kesäkuussa järjestetään vain välttämätön lähiopetus väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita etäopiskeluun liittyvissä asioissa. Etäopetuksen aikana on erityisen tärkeää seurata Wilman viestejä ja tiedotteita Rahoitussuunnitelma voidaan jättää laatimatta, jos perustamishankkeiden valtionavustuksiin käytettävissä oleva määräraha on vähäinen.

ISSN 1238-4259 (Print) Kuntien opetus- ja kulttuuritoimen menot

Katso muita ideoita: Opetus,Koulujuttuja ja Koulu. Jooga Ja Meditaatio, Varhaisopetus, Joogainspiraatio, Mindfulness Ja Meditaatio, Joogaliikkeet, Liikunnan Opetus Opetus- ja kulttuuritoimen kustannuksien/valtionosuuksien sekä syksyn tilastointipäivän 20.9. opiskelijamäärien kehittymistä eri tilastointiajankohtina voi tarkastella aikasarjaraporteilta. Raportit ajetaan dynaamisesti ja niiden tulostustasot ja havaintojoukon rajaukset ovat muokattavissa Opetus- ja kulttuuritoimen järjestelmällä rahoitetaan muun muassa koululaisten aamu- ja il-tapäivätoimintaa, osaa esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutusta, ammatillista pe-ruskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta sekä muuta-mien muiden oppilaitosten ja.. Toimivallan jaosta valtionapuviranomaisten välillä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Jos opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:ssä tarkoitetussa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tai mainitun lain 8 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa muutoin on sovittu, että opiskelija ei opiskele kaikkina säännönmukaisina opiskelupäivinä, opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena vain henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovittuja opiskelupäiviä vastaavalta osuudelta.Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimiville kunnille ja kuntayhtymille varainhoitovuosina 2018 ja 2019 myönnettävästä rahoituksesta vähennetään euromäärä, joka saadaan, kun 10 272 000 euroa vuoden 2017 tasossa jaetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjinä toimivien kuntien ja kuntayhtymien perusrahoituksen määräytymisperusteena käytettävillä suoritteilla ja kerrotaan kyseisen koulutuksen järjestäjän perusrahoituksen määräytymisperusteena käytettävillä suoritteilla. Opetus- ja kulttuuritoimen menojen valtionosuus on 42 prosenttia. Siten ensi vuoden valtionosuudet ovat vuoden 1990 tasolla. Samalla kuitenkin kuntien tehtävien määrä on kaksinkertaistunut 5. Poiketen siitä, mitä 32 f §:ssä säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 suoritusrahoituksen määräytymisperusteena ei käytetä suoritettuja tutkinnon osia eikä painotusperusteena erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen järjestämistä. Varainhoitovuosina 2016 ja 2017 näyttötutkintona suoritettu tutkinto luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, jolle on maksettu rahoitusta valmistavan koulutuksen järjestämisen perusteella. Jos tutkinto tai tutkinnon osa on varainhoitovuosina 2018 tai 2019 suoritettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 134 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa, tutkinto tai tutkinnon osa luetaan sen koulutuksen järjestäjän suoritteeksi, joka on laatinut opiskelijan mainitun lain 44 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa vastaavan suunnitelman.

Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtio nosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus. Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhd ysku ntapa lvelu t Asumis- ja kiinteistöpalvelut Muut palvelut Toimintatuotot yhteensä Jos 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu opetuksen tai muun toiminnan järjestäjä on saanut perusteettomasti tämän lain nojalla myönnettyä valtionosuutta tai rahoitusta, opetus- ja kulttuuriministeriön on määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta määrästä peritään korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus on maksettu. (29.12.2011/1511) Finnair lentää lyhyttä ja nopeaa reittiä Euroopan ja Aasian välillä moderneilla koneilla. Asiakkaidemme turvallisuus ja hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Teemme kaikkemme hyvinvointisi turvaamiseksi myös koronavirusepidemian aikana

Opetus- ja kulttuuriministeriö - Home Faceboo

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Harri Syväsalmi ohjaisi kuntien liikuntatoimintaan saamat valtionosuudet seuratoiminnan tukemiseen Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi on lukiolain 4 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saavien opiskelijoiden osalta siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. TEKIJÄ: Kemppainen, Martti TEOKSEN NIMI: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus (signeerattu). Sidostyyppi: Sidottu, kuvakannet (kovakantinen) Teoksen kuntoluokitus: K4 (erinomainen) ISBN: 9510167959 Kustantaja: WSOY Painovuosi: 1993 Painos: 1 Kieli: suomi Sivumäärä: 411 Muu(t).. Riihimäen Ajo-Opetus RIIHIMÄKI. Kyllä. Riskientunnistamiskurssi toukokuun aikana, myös opetusluvalla korttia ajavat, ajat joustavasti. Riihimäen Ajo-Opetus RIIHIMÄKI. Kyllä. Henkilöauto, Mopo ja Moottoripyörät, Riskikurssi: Aloitusinfo klo 12-16 välillä HYVINKÄÄLLÄ Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa ammatillisen koulutuksen seuraavan varainhoitovuoden suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän sekä 32 i §:n 1 momentissa tarkoitettujen arvonlisäverokorvausten euromäärän koulutuksen järjestäjien 58 §:n nojalla toimittamien tietojen perusteella. Ne opiskelijavuodet, tutkinnot, tutkinnon osat ja muut suoritteet, joita ei ole ilmoitettu säädetyssä määräajassa, voidaan jättää rahoituksen perusteena huomioon ottamatta.

Talukaup Express e-pood pakub laia valiku puu-, juurvilju, marju ja maitserohelist. Meie poes on saadaval lai valik puu- ja juurvilju, marju ja maitserohelist. Kõik nad on kasvatatud valdavalt Eesti, Läti, Poola, kuid ka teiste riikide kasvatustes Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA Daugavpils ūdens dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus. Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var..

Tehtävät kaksinkertaistuneet, valtionosuudet vuoden 1990 tasoll

name. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusuudistus. numberOfPages. 90, [56] s Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2020 Keskeiset nostot valtiovarainministeriön budjettiesityksestä Lähde: VM Valtion talousarvioesitys Päivi Sivistyspalvelut Julkaisu sisaltää tiedot opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhintojen määräytymisperusteista vuodelle 2018. Lisäksi kuvataan koulutus- ja kulttuurimuotojen rahoituksen perusteet. Julkaisun ovat kirjoittaneet Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikön asiantuntijat Strategiarahoituksen osuus on enintään neljä prosenttia ammatillisen koulutuksen määrärahasta. Strategiarahoituksena myönnetään 44 §:n 1 momentissa tarkoitetut ammatillisen koulutuksen avustukset. Valtionosuudet Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Kun valtionosuudet eivät enää olleet korvamerkittyjä, kunnat saivat kohdentaa avut parhaaksi katso mallaan tavalla. Ajatus oli se, että koska kunnan päättäjät tunsivat koulujen

10) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitettuun opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen; (29.12.2016/1486)Lisäopetuksen yksikköhinnan lisäksi opetuksen järjestäjä saa pidennettyä oppivelvollisuutta vastaavan lisärahoituksen niistä oppilaista, jotka ovat olleet pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen oppimäärää suorittaessaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta tarkoituksen muuttamiseen liittyvä ajallisesti. annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä anne- rajoittamaton Museoiden, teattereiden ja orkestereiden kunnallisille ja yksityisille ylläpitäjille mak-settavat valtionosuudet alenisivat yhteensä 4 450 000 euroa Haussa katkaisumerkki *, esim. opintotu* ja takaisinpe*. Laveampi haku tai-sanalla, esim. avopuol* tai aviopuol*. Kokeile myös tarkennettua hakua ja asiasanastoa. Katso ohjeet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtionosuusjärjestelmän merkittävien muutosten vaikutuksen tasoittamiseksi korottaa vuoden 2019 yksikköhintoja sellaisen lukiokoulutuksen järjestäjän osalta, jonka lukiokoulutuksen rahoitus 24 a §:n vuoksi pienenee. (16.6.2017/374) Ainoana kuntana Suomessa Kauniaisten #valtionosuudet ovat negatiiviset. Kustannuserojen tasaus ja muut erät eivät riitä ylittämään sitä summaa, joka Kauniaiselta vähennetään verotuloihin perustuvana valtionosuuden tasauksena Uutiset, urheilu, viihde, talous, sää, terveys, ruoka, matkailu, autot ja tyyli - Iltalehti, kaikki tuoreet uutiset yhdestä osoitteesta kellon ympäri

Lukiotasoiset matematiikan sisällöt. Janne Cederberg. Opetus.tv:n perustaja, sisällöntuottaja ja webmaster. Abitti-järjestelmään liittyvien Nettiniilo-laitteen ja opettajille tarkoitetun Bittiniilo-ohjelmiston kehittäjä. Kommentointi ei ole käytössä Edellä 1 momentissa tarkoitettua korotusta ei oteta huomioon vahvistettaessa 23 §:n 1 momentin mukaisia keskimääräisiä yksikköhintoja eikä määrättäessä yksikköhintoja mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti.Vuosina 2017–2019 kuntayhtymälle myönnetään lukiolaissa tarkoitettuun koulutukseen 98,96 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta rahoituksesta. (11.8.2017/532)

Yhteiskunta ja politiikka, Raha ja talous WSOY kurssikirjat Suomi, 1993 WSOY. Hakemaasi kirjaa ei tällä hetkellä löydy varastosta. Voit lisätä kirjan toivelistallesi ja saat ilmoituksen kun kirja tulee myyntiin Etsitkö yrityksen Jyväskylän kaupunki kulttuuritoimen keskus tarkempia tietoja. Yrityksen toimipiste on paikkakunnalla Jyväskylä. Se on kunta, jonka toimiala on kaupunkien ja kuntien toimet. Voit selvittää sen päättäjät, taloustiedot kuten liikevaihdon ja muut yritystiedot Finderissa - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja - erityisen harvan Kaikki edellä mainitut valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset kootaan maksettaviksi kunnille yhtenä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset (mm. lukioverkon.. Tellitoit.ee-st on toidu tellimine imelihtne! Maksa toidu eest internetipangas või kullerile koha peal. Võimalik nii kaardi- kui sularahamakse. Tellitoit.ee kuller toimetab toidu sinuni - kiiresti ja kvaliteetselt Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult.Nõustun Kasutajatingimused

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä. Peruspalvelujen valtionosuus nousee vuodesta 2017 2,7 %. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus sen sijaan nousee 32,2 %. Kokonaisuudessaan kunnan valtionosuudet nousevat näin.. Valtionavustuksen saajan on toimitettava valtionapuviranomaiselle selvitys toteutetusta perustamishankkeesta kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta. Jos selvitystä ei tehdä määräajassa, valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustuksesta maksamatta oleva loppuerä voidaan jättää maksamatta osittain tai kokonaan. Tervetuloa kaikille avoimeen oppimisen ja hyvinvoinnin keskukseen! Tarjoamme opetusta myös aikuisille maahanmuuttajille Opetus- ja kulttuuriminis-teriön suosi-tukseen pääsi Alajärvi. Ala-järvi ja Soini ylsivät myös maakunnan keskiarvoon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Valtionosuudet yhteensä

Dokumendid ja load. Politseitöö. Piir ja meri. Asukohad. Politsei- ja Piirivalveamet Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060. ppa@politsei.ee Suoritusrahoituksen perusteena otetaan huomioon enintään 120 osaamispistettä kyseisen varainhoitovuoden tavoitteellista opiskelijavuotta kohti. Jos koulutuksen järjestäjän toteutuneet opiskelijavuodet ovat kyseisenä varainhoitovuonna ylittäneet järjestämisluvassa määrätyn tai tavoitteellisten opiskelijavuosien osalta päätetyn tiettyä tutkintoa koskevan opiskelijavuosien enimmäismäärän, näitä tutkinnon osia tai tutkintoja ei oteta ylitystä vastaavalta osuudelta huomioon suoritusrahoituksen perusteena, ellei koulutuksen järjestäjä esitä ylitykselle perusteltua syytä. Võrdle pakkumisi ja osta endale sobivaim kindlustus! IIZI aitab kiiresti, ülevaatlikult ja lihtsalt võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning leida just Sulle sobivaima lahenduse Kunnalle myönnetään valtionavustusta valtion talousarvioon myönnetyn määrärahan rajoissa yleisistä kirjastoista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen kehittämistehtävän, 8 §:ssä tarkoitetun alueellisen kehittämistehtävän ja 9 §:ssä tarkoitetun erityisen tehtävän hoitamiseen määrä, joka vastaa tehtävästä aiheutuvia tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia lisäkustannuksia. (19.12.2017/957)Lukiolaissa tarkoitetusta koulutuksesta aiheutuneisiin valtakunnallisiin kokonaiskustannuksiin lisätään 380 000 euroa vuonna 2019, 6 492 000 euroa vuonna 2020, 9 742 000 euroa vuonna 2021, 13 892 000 euroa vuonna 2022, 7 780 000 euroa vuonna 2023 ja 4 530 000 euroa vuonna 2024. (10.8.2018/716)

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki. Tarjoamme kattavat pankkipalvelut ja palvelemme digitaalisesti missä ja milloin tahansa. Tervetuloa asiakkaaksi Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun, valmentavaan opetukseen ja nuorten laulukouluun. Pääsykokeet musiikkiopistoon ja aikuisten opetukseen. Koelaulut ja ilmoittautuminen kuoroihin. Usein kysyttyä: musiikkileikkikoulu ja musiikin perusopetus. Avoin konservatorio Vuoden 2017 valtionosuudet 14.6.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen [email protected] p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 • Versio 14.6.2016: Kuntaliiton ennakkolaskelma à Suuntaa antava! à Päivitä vuoden edetessä! Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Avoin yliopisto-opetus. Koulutuskokeilu ja tutustuminen ammatilliseen koulutukseen. Työelämä ja johtaminen. Tietotekniikka. Opetus ja kasvatus. Sosiaali- terveys- ja hyvinvointiala. Kieliopinnot

Yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle voidaan lisäksi hakemuksesta myöntää kunnan tai kuntayhtymän ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiseen toimintaan yksityiselle yhteisölle tai säätiölle luovuttaman kiinteistön ja käyttöomaisuuden osalta korvaus, joka vastaa enintään edellä mainittuun tarkoitukseen tapahtuvien luovutusten johdosta suoritettavien arvonlisäverojen määrää.2) ammatillisen koulutuksen kehittämistä, kokeilua ja toiminnan käynnistämistä sekä toimintaan liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä koskevissa asioissa, ei kuitenkaan 32 h §:ssä tarkoitetussa strategiarahoituksessa, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä; (11.8.2017/532)Ministeriö voi lisätä koulutuksen järjestäjän tavoitteellista opiskelijavuosien määrää tai työvoimakoulutuksena järjestettävän koulutuksen tavoitteellista opiskelijavuosien määrää varainhoitovuoden aikana. Opetus- ja kulttuuritoimen muita valtionosuuksia kertyi 4,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Kunnan rahoi-tusosuus oli syksyllä 2011 ilmoitettua pienempi ja eräät yk-sikköhinnat olivat syksyllä 2011 ilmoitettuja ennakkotietoja suuremmat

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, muutoksenhausta tämän lain nojalla tehtyyn valtionavustusta koskevaan päätökseen on voimassa, mitä valtionavustuslaissa säädetään.Jos uusi järjestämislupa on myönnetty koulutuksen järjestäjien yhdistymisen, jakautumisen tai muun vastaavan toiminnan uudelleenjärjestelyn taikka koulutuksen järjestäjän oikeushenkilöä koskevan muutoksen vuoksi, koulutuksen järjestäjän suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus määräytyy uudelleenjärjestelyn kohteena olleiden koulutuksen järjestäjien toteutuneiden suoritemäärien perusteella.

Museon ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin euromäärä, joka saadaan laskelmalla yhteen:Perustamishankkeeseen myönnetty valtionavustus maksetaan, jollei valtionapuviranomainen 2 momentin nojalla toisin päätä, pääosin hankkeen toteutusaikana ja loppueränä. Valtionavustuksen loppuerä maksetaan, kun valtionapuviranomainen on tarkastanut 41 §:ssä tarkoitetun hankeselvityksen. Resource information. Title proper: Kuntien opetus- ja kulttuuritoimen menot vuonna Country: Finland. Medium: Print Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilm Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtiono Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Rahoitusavustus Muut valtionosuudet Verotuloihin perustuva valtionosuuksien Järjestelmämuutoksen tasaus. TP 2016 444 398 1 446 442

Perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitettujen opintojen rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan varainhoitovuotta edeltäneenä lukuvuotena suoritettujen perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kurssien määrän mukaan.Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä ja maksettaessa rahoitusta vuodelle 2010. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita rahoitusta koskevia säännöksiä sovelletaan vuoden 2009 ja sitä edeltävien vuosien rahoitukseen.Arvonlisäveron osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 32 §:n 1 ja 4 momentissa säädetään. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai säätiön yksikköhintaa ei kuitenkaan koroteta.Palautusvelvollisuudesta ja korvauksen vähentämisestä päättää 57 §:ssä tarkoitettu valtionapuviranomainen. Valtionavustuksen saajan on ilmoitettava valtionapuviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta. Jos myöhemmin käy ilmi, ettei ilmoitusta ole tehty määräajassa, on 1 momentin mukaisesti laskettu valtionavustuksen määrä palautettava valtiolle korkolain (633/1982) 12 §:n mukaisine korkoineen, jollei valtionapuviranomainen erityisestä syystä toisin päätä. Tagi: valtionosuudet. lokakuu 03, 20197:07. Halla-aho vappupuheessaan: Julkisesta rahankäytöstä otettava löysät pois ja kaikki resurssit on tulevina vuosina sijoitettava suomalaisen työn ja yrittämisen puolustamiseen

Alle 2 000 euron suuruista tämän lain nojalla annettuun päätökseen perustuvaa suoritusta ei makseta eikä peritä takaisin.Perustamishankkeena voidaan pitää myös sellaista 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kustannukset ovat valtioneuvoston asetuksella säädettyä euromäärää pienemmät, jos hankkeen rahoitus muodostuisi kunnan tai kuntayhtymän jäsenkuntien asukasmäärän ja taloudellisen aseman vuoksi kunnalle tai kuntayhtymälle erityisen rasittavaksi. Sama koskee soveltuvin osin yksityisen koulutuksen tai muun toiminnan järjestäjän perustamishanketta ja siihen myönnettävää valtionavustusta. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Suomessa palvelemme 50 myymälän verkostolla sekä chatin ja verkkokaupan avulla Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa 50 §:ssä tarkoitetun rahoituksen käyttökustannuksiin sekä 32 e §:ssä tarkoitetun perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen ja 32 i §:n 1 momentissa tarkoitetun arvonlisäverokorvauksen kunnalle tai muulle 1 ja 2 §:ssä mainitun lain mukaisen toiminnan järjestäjälle siten kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 49 §:ssä säädetään. Valtionavustus maksetaan koulutuksen järjestäjälle kalenterivuoden loppuun mennessä. Tämän lain 32 f §:ssä tarkoitettu strategiarahoitus ja 32 i §:n 2 momentissa tarkoitettu arvonlisäverokorvaus maksetaan varainhoitovuoden loppuun mennessä.

 • Pixlee instagram feed.
 • Silikonit suomessa.
 • Kristina tholstrup ikä.
 • Pohjoista voimaa sähkösopimuksen irtisanominen.
 • Findling walsrode.
 • Kim sainio pituus.
 • Biltema huoltopukki.
 • Sf6 schaltanlage preisliste.
 • Parketin petsaus vaaleaksi.
 • Orloc.
 • Duran duran rio.
 • Raaka broilerin jauheliha koiralle.
 • Kånken mini koko.
 • Linkin park band.
 • Matkavakuutus sormus.
 • Time lapse software windows 10.
 • Ryoliitti kivi.
 • Bestatter staffel 5.
 • Suomen ydinvoimalat kartalla.
 • Cosma kissanruoka.
 • Nevertex kypärämyssy.
 • Savonius turbine.
 • Angorakani hoito.
 • Kindertanzen hagen.
 • Snobben linus.
 • Eden party ravensburg schwörsaal.
 • Kobolds and catacombs adventure bosses.
 • Sisustuslehti deko.
 • Seteliraha unessa.
 • Non stop parturi ravattula.
 • Lahkon tunnusmerkit.
 • Valvontakamera hinta.
 • Manhattan kirppis kokemuksia.
 • Mokoma rajapyykki.
 • Lehtipersilja reseptit.
 • Pomppa merkki.
 • Myydään vanha hirsitalo purettavaksi.
 • Hirvijärventie 16 lapua.
 • Edulliset ikkunat mökille.
 • Deezer login.
 • Primus winter gas.